Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2012, 10:06:54 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (admin)] Update pl_PL, thanks to : Greybrow

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/admin.lang.php

  r13120 r13732  
  297297$lang['registration date'] = 'data rejestracji';
  298298$lang['clean'] = 'wyczyść';
  299 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'usuń na zdalnej stronie plik listing.xml';
  300 $lang['generate listing'] = 'generuj listę';
  301 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'generuj plik listing.xml na zdalnej stronie';
  302299$lang['Create this site'] = 'Utwórz tę stronę';
  303 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Odnaleziono lokalny plik listing.xml dla ';
  304 $lang['read local listing.xml and update'] = 'odczytaj i aktualizuj lokalny plik listing.xml';
  305300$lang['test'] = 'test';
  306301$lang['test this remote site'] = 'testuj zdalną stronę';
   
  316311$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'usuń tę stronę oraz wszystkie załączone elementy';
  317312$lang['an error happened'] = 'wystąpił błąd';
  318 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'nie odnaleziono pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie';
  319313$lang['Local'] = 'Lokalny';
  320314$lang['Remote'] = 'Zdalny';
   
  354348$lang['Choose an option'] = 'Wybierz opcję';
  355349$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'pokaż maksimum informacji (dodanie albumu i elementów, usunięcie albumu i elementów)';
  356 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Wersja Piwigo na zdalnej stronie jest inna';
  357 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Wersja pliku create_listing_file.php na zdalnej stronie musi być taka sama jak w Piwigo';
  358 $lang['listing.xml file was not found'] = 'Nie odnaleziono pliku listing.xml';
  359 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Nie odnaleziono pliku listing.xml na zdalnej stronie. Plik ten jest generowany przez wybranie "generuj listę" w Menadżerze strony';
  360350$lang['Error list'] = 'Lista błędów';
  361351$lang['Errors caption'] = 'Nagłówki błędów';
   
  363353$lang['File/directory read error'] = 'Błąd odczytu pliku/katalogu';
  364354$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Brak dostępu do pliku lub katalogu (nie istnieje lub brak uprawnień)';
  365 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ pliku wymaga miniatury. Miniatura musi znajdować się w podkatalogu "thumbnail" danej kategorii. Nazwa pliku z miniaturą musi zaczynać się od skonfigurowanego prefixu, a rozszerzenie pliku musi być następujące :';
  366 $lang['missing thumbnail'] = 'brakujące miniatury';
  367355$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy usunięte z bazy danych';
  368356$lang['photos deleted from the database'] = 'elementów usuniętych z bazy danych';
   
  740728$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Przywróć domyślną konfigurację. Stracisz ustawienia wtyczek!';
  741729$lang['Show menubar'] = 'Pokazuj belkę z menu';
  742 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Twórz ponownie miniatury';
  743 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Twórz ponownie zdjęcia rozmiaru web';
  744730$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Trwa tworzenie miniatur...';
  745731$lang['Photos generation in progress...'] = 'Trwa tworzenie zdjęć...';
  746 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = 'Zostało stworzonych %s miniatur';
  747 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s miniatur nie mogło zostać stworzonych';
  748732$lang['%s photos have been regenerated'] = 'Stworzono %s zdjęć';
  749733$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s zdjęć nie mogło zostać stworzonych';
   
  845829$lang['Move to album'] = 'Przenieś do albumu';
  846830
   831$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo na Androida</em> aplikacja daje możliwość połączenia Twojej galerii Piwigo z Twoim telefonem lub tabletem opartym na Androidzie. Możesz tworzyć albumy i wysyłać wiele zdjęć jednocześnie.';
   832$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo na iOS</em> aplikacja daje możliwość połączenia Twojej galerii Piwigo z Twoim iPhonem, iPadem lub iPodem. Możesz tworzyć albumy i wysyłać wiele zdjęć jednocześnie.';
   833$lang['Applications'] = 'Aplikacje';
   834$lang['Available on'] = 'Dostępne na';
   835$lang['Available versions for'] = 'Wersje dostępne na';
   836$lang['Cancel'] = 'Anuluj';
   837$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo na Androida';
   838$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo na iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
  847839?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.