Changeset 13778


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2012, 11:11:01 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update lv_LV (Latvian - Latviešu) thanks to Aivars Baldone - feature:2457

Location:
trunk/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lv_LV/admin.lang.php

  r13133 r13778  
  297297$lang['registration date'] = 'reģistrācijas datums';
  298298$lang['clean'] = 'iztīrīt';
  299 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'izdzēst attālināto listing.xml failu';
  300 $lang['generate listing'] = 'uzģenerēt sarakstu';
  301 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'uzģenerēt listing.xml uz attālinātās web lapas';
  302299$lang['Create this site'] = 'Izveidot šo web lapu';
  303 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Lokālais listing.xml fails atrasts priekš';
  304 $lang['read local listing.xml and update'] = 'lasīt un atjaunināt lokālo listing.xml failu';
  305300$lang['test'] = 'tests';
  306301$lang['test this remote site'] = 'testēt šo attālināto web lapu';
   
  317312$lang['deleted'] = 'izdzēsta';
  318313$lang['an error happened'] = 'gadījusies kļūda';
  319 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'fails create_listing_file.php uz attālinātās web lapas nav atrasts';
  320314$lang['Local'] = 'Lokāls';
  321315$lang['Remote'] = 'Attālināts';
   
  355349$lang['Choose an option'] = 'Izvēlieties iespēju';
  356350$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'parādīt maksimālo informāciju (pievienotie albūmi un foto, izdzēstie albūmi un foto)';
  357 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo versija uz attālinātās web lapas atšķiras';
  358 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Faila create_listing_file.php versijām uz attālinātās web lapas un Piwigo ir jāsakrīt';
  359 $lang['listing.xml file was not found'] = 'fails listing.xml nav atrasts';
  360 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'fails listing.xml uz attālinātās web lapas nav atrasts. Šis fails ir radīts ar "generate listing" komandu Web lapu pārvaldniekā';
  361351$lang['Error list'] = 'Kļūdu saraksts';
  362352$lang['Errors caption'] = 'Kļūdu apzīmējumi';
   
  364354$lang['File/directory read error'] = 'Faila/mapes lasīšanas kļūda';
  365355$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Nav piekļuves failam vai mapei (vai nu neeksistē vai piekļuve liegta)';
  366 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'šī attēla tipa failiem nepieciešama piktogramma. Piktogrammām jāatrodas apakšdirektorijā "thumbnail" kategorijas mapē. Piktogrammas faila nosaukuma jāsākas ar konfigurācijas failā norādīto prefiksu un paplašinājumam jābūt vienam no sarakstā esošajiem:';
  367 $lang['missing thumbnail'] = 'iztrūkst piktogramma';
  368356$lang['albums deleted in the database'] = 'no datu bāzes izdzēsti albūmi';
  369357$lang['photos deleted from the database'] = 'no datu bāzes izdzēstie fotoattēli';
   
  726714$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KĻŪDA: ŠIS SPRAUDNIS IZTRŪKST, BET TAS IR INSTALĒTS! VAI NOINSTALĒT TO';
  727715$lang['display'] = 'attēlot';
  728 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Reģenerēt Sīkbildes';
  729716$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Notiek sīkbilžu ģenerēšanas (veidošanas) process...';
  730 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s sīkbilžu reģenerēts';
  731 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s sīkbildes nav iespējams reģenerēt';
  732 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Reģenerēt Webizmēra Fotogrāfijas';
  733717$lang['Photos generation in progress...'] = 'Notiek foto izveide...';
  734718$lang['%s photos have been regenerated'] = 'izveidotas %s fotogrāfijas';
   
  837821$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Šinī albūmā ir %d fotogrāfiju, kas pievienotas laikā starp %s un %s.';
  838822$lang['This album contains no photo.'] = 'Šinī albūmā nav fotogrāfiju.';
   823$lang['Not cropped correctly?'] = 'Nav korekti apgriezts?';
   824$lang['Center of interest'] = 'Interešu centrs';
   825$lang['Move to album'] = 'Pārvietot uz albūmu';
   826$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Jūs varat aktivēt tikai vienu mobilo tēmu.';
   827$lang['Automatic sort order'] = 'Automātiskās kārtošanas režīms';
   828$lang['apply automatic sort order'] = 'pielietot automātiskās kārtošanas režīmu';
   829$lang['Save manual order'] = 'Saglabāt manis veidoto kārtojumu';
   830$lang['cancel manual order'] = 'atcelt manis veidoto kārtojumu';
   831$lang['Cancel'] = 'Atcelt';
   832$lang['List'] = 'Saraksts';
   833$lang['Web Form'] = 'Web Forma';
   834$lang['Applications'] = 'Aplikācijas';
   835$lang['Available versions for'] = 'Pieejamās versijas priekš';
   836$lang['Available on'] = 'Pieejams uz';
   837$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo priekš iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
   838$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo priekš iOS</em> aplikācijas, kas ļauj piekļūt jūsu  Piwigo galerijai no iPhone, iPad vai iPod Touch, un bez pūlēm  izveidot jaunus albūmus un ielādēt jaunas fotogrāfijas.';
   839$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo priekš Android';
   840$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo priekš Android</em> aplikācija dod jums iespēju savienot savu Android telefonu vai iekārtu ar jūsu Piwigo galeriju, bez pūlēm izveidot jaunus albūmus un ielādēt jaunas fotogrāfijas.';
   841$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publicēšanas spraudnis priekš Lightroom';
   842$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom ir fotoredaktora programmatūra, kas domāta liela apjoma digitālu attēlu pārvaldīšanai un  pirmsproducēšanas darbu veikšanai.';
   843$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publicēšanas spraudnis ļauj jums eksportēt un sinhronizēt attēlus Lightroom aplikācijā ar jūsu  Piwigo foto galeriju.';
   844$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo publicēšanas spraudnis priekš Shotwell';
   845$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell ir atvērtā koda foto organizators, kas darbojas Linux vidē. Tas ir  Ubuntu and Fedora fotoredaktors pēc noklusēšanas.';
   846$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Savā Linux vienkārši instalējiet Shotwell, izmantojot savu instalācijas menedžeri un aktivējiet Piwigo publicēšanas opciju.';
   847$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo publicēšanas spraudnis priekš digiKam';
   848$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam ir bezmaksas advancēta digitālo foto apstrādes aplikācija priekš Linux, Windows, and MacOSX.';
   849$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam radīta priekš fotogrāfiem, kas grib pārraudzīt, pārvaldīt, rediģēt, uzlabot, organizēt, iezīmēt un dalīties ar savām fotogrāfijām.';
   850$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Lai eksportētu savus attēlus no digiKam uz Piwigo, vienkārši instalējiet digiKam un  Kipi-spraudņus.';
   851$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksporta spraudnis priekš iPhoto';
   852$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto ir foto menedžeris pēc noklusēšanas  MacOSX vidē. Piwigo eksporta spraudnis ļauj jums izveidot jaunus albūmus un eksportēt jūsu fotogrāfijas pa taisno no iPhoto uz jūsu Piwigo foto galeriju.';
   853$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksporta spraudnis priekš Aperture';
   854$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture ir jaudīgs rīks attēlu šķirošanai un masīvu bibliotēku pārvaldīšanai  Mac vidē.';
   855$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture ir domāts profesionāliem fotogrāfiem ar iPhoto vienkāršību.';
   856$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo eksporta spraudnis ļauj jums veidot albūmus un eksportēt fotogrāfijas.';
   857$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (Android AttālinātāsGalerijs klients) ir atvērtā koda (GPL v3) Piwigo klients priekš Android platformas.';
   858$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Iespējas sevī ietver galeriju pārlūkošanu, albūmu veidošanu un fotogrāfiju augšupielādi.';
   859$lang['Generate multiple size images'] = 'Ģenerēt dažādu izmēru attēlus';
   860$lang['Delete multiple size images'] = 'Dzēst dažādu izmēru attēlus';
   861$lang['any visitor can see this album'] = 'jebkurš apmeklētājs var redzēt šo albūmu';
   862$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'apmeklētājiem jāielogojas un jābūt attiecīgām atļaujām, lai redzētu šo albūmu';
   863$lang['Groups and users'] = 'Grupas un lietotāji';
   864$lang['Permission granted for groups'] = 'Atļauja piešķirta grupām';
   865$lang['Select groups...'] = 'Atlasīt grupas...';
   866$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Šajā galerijā nav grupu.';
   867$lang['Permission granted for users'] = 'Atļauja piešķirta lietotājiem';
   868$lang['Select users...'] = 'Atlasīt lietotājus...';
   869$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '% lietotājiem ir automātiskās piekļuves tiesības, jo tie pieder pie privileģētās grupas.';
   870$lang['include photos with lower privacy level'] = 'iekļaut fotogrāfijas ar zemāku privātuma līmeni';
   871$lang['custom'] = 'Lietotāja';
  839872
  840873?>
 • trunk/language/lv_LV/common.lang.php

  r13133 r13778  
  381381$lang['Username: %s'] = 'Lietotājvārds: %s';
  382382$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Ja uzskatāt, ka saņēmāt kļūdainu e-pastu, lūdzu sazinieties ar mums %s';
  383 $lang['old → new'] = 'vecais → jaunais';
  384 $lang['new → old'] = 'jaunais → vecais';
  385383$lang['Photo sizes'] = 'Foto izmēri';
   384$lang['Show oldest comments first'] = 'Vecāku saturu rādīt vispirms';
   385$lang['Show latest comments first'] = 'Jaunākos komentārus rādīt vispirms';
   386$lang['View in'] = 'Skatīties kā';
   387$lang['Mobile'] = 'Mobilo';
   388$lang['Desktop'] = 'Desktopu';
   389
  386390?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.