Changeset 13990


Ignore:
Timestamp:
Apr 8, 2012, 4:46:26 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk (help)] Update uk_UA, thanks to : animan

Location:
trunk/language/uk_UA/help
Files:
1 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/uk_UA/help/cat_modify.html

  r13443 r13990  
  2323
  2424  <li><strong>Тип доступу</strong>: Дозволи управління. Якщо ви робите
  25 Альбом приватні, всі його під-альбоми стають приватним. Якщо ви робите
   25альбом приватним, всі його під-альбоми стають приватним. Якщо ви робите
  2626альбом публічним, всі його батьківські альмоми стають доступними для громадськості.</li>
  2727
   
  3232</ul>
  3333
  34 <p>You can also manage these options on the "Properties"
  35 management screen (screens <span
  36 class="pwgScreen">Comments</span>, <span class="pwgScreen">Lock</span>,
  37 <span class="pwgScreen">Public/Private</span>, <span
  38 class="pwgScreen">Representative</span> available from <span
  39 class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties</span>).</p>
   34<p>Ви також можете керувати цим параметром на "Властивості"
   35екрані управління (екрани <span
   36class="pwgScreen">Коментарі</span>, <span class="pwgScreen">Блокування</span>,
   37<span class="pwgScreen">Публічно/Приватно</span>, <span
   38class="pwgScreen">Представник</span> доступні з <span
   39class="pwgScreen">Адміністрування &raquo; Альбоми &raquo; Властивості</span>).</p>
  4040
  4141<h3>Порядок сортування</h3>
  4242
  43 <p>Use the default images sort order.</p>
   43<p>Використовувати порядок сортування зображення за промовчанням.</p>
  4444
  45 <p>Indicate whether this sort order will apply to subalbums also.</p>
   45<p>Вкажіть, чи цей порядок сортування буде застосовано до під-альбомів також.</p>
  4646
  47 <p>Select specific sorting criteria to be used with this album.</p>
   47<p>Виберіть специфічні сортуючі критерії, які використані з цим альбомом.</p>
  4848<ul>
  49 <li><strong>Creation date</strong>: Photo shooting date</li>
  50 <li><strong>Post date</strong>: Synchronization date</li>
  51 <li><strong>Average rate (*)</strong>: Average rate could be changed by the visitor rating</li>
  52 <li><strong>Most visited (*)</strong>: The current visit might change the most visited order</li>
  53 <li><strong>File name</strong>: Name given in information field</li>
  54 <li><strong>Id</strong>: Internal Id (recent categories have an higher id than previous ones.</li>
   49<li><strong>Дата створення</strong>: Дата створення зображення</li>
   50<li><strong>Дата публікації</strong>: Дата синхронізації</li>
   51<li><strong>Середній рейтинг (*)</strong>: Середній рейтинг змогла змінити оцінка відвідувача</li>
   52<li><strong>Найбільш відвідувані (*)</strong>: Нинішній візит може змінити порядок найбільш відвідуваних</li>
   53<li><strong>Ім'я файлу</strong>: Назва дана в інформаційному полі</li>
   54<li><strong>Ід</strong>: Внутрішній Ід (останні категорії мають вищий ідентифікатор, ніж попередні.</li>
  5555
  5656</ul>
  57 <p><strong>(*)</strong>Warning: Be sure to test these sort orders by yourself as they can give unexpected results.</p>
   57<p><strong>(*)</strong>Попередження: Не забудьте перевірити цей порядок сортування за себе, оскільки вони можуть дати неочікувані результати.</p>
  5858
  5959
  60 <h3>Representant</h3>
   60<h3>Представник</h3>
  6161
  62 <p>The album representative is the thumbnail displayed on the main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) to represent
  63 the album when
  64 it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).</p>
  65 photo of a album :</p>
   62<p>Представник альбом є мініатюри, що відображається на головній сторінці (<span class="pwgScreen">category.php</span>) для представлення
   63альбому коли
   64він містить тільки вкладені альбоми і немає прямих зображень (так само, як корінь альбому).</p>
   65зображення з альбому :</p>
  6666
  6767<ul>
  6868
  69   <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>: one of the action buttons let you set the current photo as the representative for the
  70   displayed album. This button is available only for administrators.</li>
   69  <li><span class="pwgScreen">Сторінка зображення</span>: одна з кнопок дозволяє налаштувати поточне зображення як представник альбому. Ця кнопка доступна лише для адміністраторів.</li>
  7170
  72   <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a photo</span> in
  73   administration. This screen can be reached from <span
  74   class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch
  75   management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for
  76   details.</li>
   71  <li><span class="pwgScreen">Змінити інформацію про фото</span> в
   72  адмініструванні. Цей екран може бути досягнуто в <span
   73  class="pwgScreen">picture.php</span> або <span class="pwgScreen">Batch
   74  management</span> в <em>одиничному режимі</em>. Переглянути допомогу по цьому екрану
   75  детальніше.</li>
  7776
  78   <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties,
  79   Representative</span>. See the help of this screen for details.</li>
   77  <li><span class="pwgScreen">Адміністрування &raquo; Альбоми &raquo; Властивості,
   78  Представник</span>. Переглянути допомогу по цьому екрану детальніше.</li>
  8079
  81   <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li>
   80  <li><span class="pwgScreen">Редагувати альбом</span> (цей екран).</li>
  8281
  8382</ul>
  8483
  85 <p>The choice of a representative depends on the
  86 <code>allow_random_representative</code> configuration parameter (see <span
   84<p>Вибір представника залежить від
   85<code>allow_random_representative</code> параметра конфігурації (див. <span
  8786class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
  8887
  89 <p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false),
  90 each album containing at least one element is represented by a fixed
  91 element. Once set (at album creation), the representative changes only
  92 when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate,
  93 you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p>
   88<p>В режимі за промовчанням (<code>allow_random_representative</code> значення false),
   89кожен альбом, що містить хоча б один елемент являє собою фіксований
   90елемент. Після встановлення(створення альбому), представник змінюється лише
   91коли адміністратор просити про це. Якщо представник не підходить,
   92Ви можете попросити <strong>знайти нових представників випадково</strong>.</p>
  9493
  9594<p>Якщо параметр конфігурації <code>allow_random_representative</code>
 • trunk/language/uk_UA/help/extend_for_templates.html

  r13981 r13990  
  4545<h3>Попередження</h3>
  4646<ul>
  47   <li><strong>The original template</strong> must be the original template otherwise you may have unpredictable results.</li>
  48   <li>If the same original template and same URL keyword is used on more than one customised template only the last one is active.</li>
  49   <li>Distributed sample template files are for test purposes only.  Do not edit them.  Create your own ones or copy existing theme template files into <em>/template-extension/<my-theme>/</em></li>
  50   <li>When the customised template is deleted the original template file is immediately reactivated.</li>
   47  <li><strong>Оригінальний шаблон</strong> повинен бути вихідний шаблон в іншому випадку у вас можуть бути непередбачувані результати.</li>
   48  <li>Якщо ж вихідний шаблон та те ж саме URL ключове слово використовується більше одного індивідуального шаблону тільки останній є активний.</li>
   49  <li>Розподілені файли прикладів шаблонів для тестування тільки.  Не редагуйте їх.  Створіть свої власні, або скопіюйте існуючу тему шаблонів файлів в <em>/template-extension/<my-theme>/</em></li>
   50  <li>Коли індивідуальний шаблон видалено вихідний файл шаблону буде негайно відновлений.</li>
  5151</ul>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.