Changeset 14333


Ignore:
Timestamp:
Apr 24, 2012, 2:08:48 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14319 r14333  
  429429$lang['the forum'] = 'el fòrum';
  430430$lang['the wiki'] = 'la wiki';
  431 $lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor no es el fitxer correcte ja que exif no és sorportat';
   431$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor de l\'arxiu no és correcte ja que Exif no és sorportat';
  432432$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php';
  433433$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"';
   
  563563$lang['Select files'] = 'Escoger ficheros';
  564564$lang['Everybody'] = 'Tothom';
  565 $lang['Who can see these photos?'] = '¿Qui pot veure aquestes imatges?';
   565$lang['Who can see these photos?'] = 'Qui pot veure aquestes imatges?';
  566566$lang['Settings'] = 'Configuració';
  567567$lang['Resize'] = 'Redimensionar';
   
  575575$lang['Active Themes'] = 'Temas activados';
  576576$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Permitir escritura en la carpeta "%s"';
  577 $lang['Administration Home'] = 'Administración';
   577$lang['Administration Home'] = 'Panell d\'administració';
  578578$lang['Change Admin Colors'] = 'Intercaviar de color';
  579579$lang['Delete this theme'] = 'Elimina aquest tema';
  580 $lang['Directory does not exist'] = 'El directorio no existe';
   580$lang['Directory does not exist'] = 'Aquest directori no existeix';
  581581$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sincronització';
  582582$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obtenir suport al forum de iwigo';
   
  586586$lang['Inactive Themes'] = 'Temes desactivats';
  587587$lang['Install on your computer,'] = 'Instal·lar al teu ordinador,';
  588 $lang['Make this theme available to users'] = 'Volver este tema disponible para los usuarios';
   588$lang['Make this theme available to users'] = 'Fer que aquest tema estigui disponible per als usuaris';
  589589$lang['Page end'] = 'Pàgina final';
  590590$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader';
   
  608608$lang['Add New Language'] = 'Afegir un nou idioma';
  609609$lang['Language has been successfully installed'] = 'L\'idioma s\'ha instal·lat correctament';
  610 $lang['Select:'] = 'Sel·leccionar:';
   610$lang['Select:'] = 'Seleccionar:';
  611611$lang['None'] = 'Res';
  612612$lang['Invert'] = 'Invertir';
   
  628628$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Impossible desactivar aquest idioma, es necessita al menys un idioma.';
  629629$lang['Inactive Languages'] = 'Idiomes desactivats';
  630 $lang['Make this language available to users'] = 'Volver este idioma disponible para los usuarios';
   630$lang['Make this language available to users'] = 'Fer que aquest idioma estigui disponible per als usuaris';
  631631$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Idioma per defecte pels visitants i els nous usuaris';
  632632$lang['Miscellaneous'] = 'Més informació';
   
  642642$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.';
  643643$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente';
  644 $lang['Who can see this photo?'] = '¿Qui pot veure aquesta imatge?';
   644$lang['Who can see this photo?'] = 'Qui pot veure aquesta imatge?';
  645645$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents';
  646 $lang['Menu Management'] = 'Administración del menú';
   646$lang['Menu Management'] = 'Gestionar el menú';
  647647$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'A l\'arxiu php.ini, la variable upload_max_filesize (% SB) es major que post_max_size (SB%). Hauries de canviar aquesta configuració.';
  648648$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'L\'extensió Exif no està disponible. Un administrador hauria de desabilitar l\'ús de metadades Exif.';
   
  652652$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'L\'arxiu s\'ha pujat només parcialment.';
  653653$lang['No file was uploaded'] = 'No s\'ha pujat cap arxiu';
  654 $lang['Missing a temporary folder'] = 'No se puede encontrar el directorio temporal';
   654$lang['Missing a temporary folder'] = 'No es troba el directori temporal';
  655655$lang['Failed to write file to disk'] = 'No s\'ha pogut escriure el fitxer al disc del servidor';
  656656$lang['File upload stopped by extension'] = 'La transferència d\'arxius s\'ha detingut por una extensió';
   
  670670$lang['on the %d selected photos'] = 'en les %d imatges seleccionades';
  671671$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotos sobre %d estan selecciónadas';
  672 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Cap imatge sel·leccionada entre les %d imatges del lot';
  673 $lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d imatges del lot han sigut sel·leccionades';
   672$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Cap imatge seleccionada entre les %d imatges del lot';
   673$lang['All %d photos are selected'] = 'Totes les %d imatges del lot han sigut seleccionades';
  674674$lang['remove this filter'] = 'elimina aquest filtre';
  675675$lang['Add a filter'] = 'Agregar un filtro';
   
  770770$lang['hide details'] = 'ocultar detalls';
  771771$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes';
  772 $lang['Select the destination tag'] = 'Sel·lecciona l\'etiqueta de destí';
   772$lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona l\'etiqueta de destí';
  773773$lang['(this tag will be deleted)'] = '(aquesta etiqueta s\'eliminarà)';
  774774$lang['Confirm merge'] = 'Confirmar la fusión';
  775 $lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar les etiquetes sel·leccionades';
  776 $lang['No destination tag selected'] = 'No has sel·leccionat una etiqueta de destí';
   775$lang['Merge selected tags'] = 'Fusionar les etiquetes seleccionades';
   776$lang['No destination tag selected'] = 'No has seleccionat una etiqueta de destí';
  777777$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Les etiquetes <em>%s</em> han estat fusionades amb l\'etiqueta <em>%s</em>';
  778 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Sel·leccioni al menys dues etiquetes per a la fusió';
   778$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Seleccioni al menys dues etiquetes per a la fusió';
  779779$lang['Select an album'] = 'Selecciona un àlbum';
  780780$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Per defecte, Piwigo crearà un nou tamany del web procedent de les imatges en mode d\'alta definició.';
   
  816816$lang['Save manual order'] = 'Desar ordre manual';
  817817$lang['Save visits in history for'] = 'Guardar les visites a l\'historial per';
  818 $lang['Select a file'] = 'Sel·lecciona un arxiu';
  819 $lang['Select groups...'] = 'Sel·leccionar grups...';
  820 $lang['Select users...'] = 'Sel·leccionar usuaris...';
   818$lang['Select a file'] = 'Selecciona un arxiu';
   819$lang['Select groups...'] = 'Seleccionar grups...';
   820$lang['Select users...'] = 'Seleccionar usuaris...';
  821821$lang['Send connection settings by email'] = 'Enviar paràmetres de conexió per correu electrònic';
  822822$lang['Synchronize metadata'] = 'Sincronitzar metadades';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.