Changeset 14867


Ignore:
Timestamp:
May 8, 2012, 10:36:08 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r14860 r14867  
  5858$lang['Album manual order was saved'] = 'L\'orde personalitzat de l\'àlbum s\'ha desat correctament';
  5959$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Per causes desconegudes no s\'ha pogut comprovar si existeix una nova versió.';
  60 $lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si hi ha disponible una nova versió';
   60$lang['Check for upgrade'] = 'Comprovar si hi ha una nova versió disponible';
  6161$lang['Current name'] = 'Nom actual';
  6262$lang['Database'] = 'Base de dades';
   
  105105$lang['Options'] = 'Opcions';
  106106$lang['Other private albums'] = 'Altres àlbums privats';
  107 $lang['Page banner'] = 'Bànner de la pàgina';
   107$lang['Page banner'] = 'Informació de la capçalera del lloc web';
  108108$lang['Parent album'] = 'Àlbum pare';
  109109$lang['Path'] = 'Camí';
   
  249249$lang['Add detailed content'] = 'Afegir contingut detallat';
  250250$lang['Send mail as'] = 'Enviar correu com';
  251 $lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris';
   251$lang['Send mail to users'] = 'Notificacions';
  252252$lang['Send'] = 'Enviar';
  253253$lang['Options'] = 'Opcions';
   
  272272$lang['Send mail on HTML format'] = 'Enviar correu en format HTML';
  273273$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates';
  274 $lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible només en format HTML';
   274$lang['Available only with HTML format'] = 'Només disponible en format HTML';
  275275$lang['no write access'] = 'accés d\'escriptura no permès';
  276276$lang['Permissions'] = 'Permisos';
   
  281281$lang['Purge sessions'] = 'Depurar sessions';
  282282$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria';
  283 $lang['registration date'] = 'data de registre';
   283$lang['registration date'] = 'Data de registre';
  284284$lang['clean'] = 'netejar';
  285285$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc';
   
  333333$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents';
  334334$lang['Choose an option'] = 'Escollir una opció';
  335 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
   335$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
  336336$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors';
  337337$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error';
   
  347347$lang['photos added in the database'] = 'imatges afegides a la base de dades';
  348348$lang['photos updated in the database'] = 'imatges actualitzades de la base de dades';
  349 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves imatges en els directoris';
   349$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cercar noves imatges en els directoris';
  350350$lang['added'] = 'afegit';
  351351$lang['deleted'] = 'eliminades';
  352352$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades';
  353 $lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
   353$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'Realitzar només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
  354354$lang['Simulation'] = 'Simulació';
  355 $lang['directories + files'] = 'directoris + arxius';
  356 $lang['only directories'] = 'només directoris';
   355$lang['directories + files'] = 'Directoris i arxius';
   356$lang['only directories'] = 'Només directoris';
  357357$lang['synchronize files structure with database'] = 'Sincronitzar l\'estructura d\'arxius amb la base de dades';
  358358$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Sincronitzar les imatges de la base de dades amb els arxius de metadades';
  359 $lang['even already synchronized photos'] = 'també les imatges ja sincronitzades';
   359$lang['even already synchronized photos'] = 'També les imatges ja sincronitzades';
  360360$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades';
  361361$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."';
   
  506506$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Les optimitzacions s\'han realitzat amb errors.';
  507507$lang['Modify information'] = 'Modificar la informació';
  508 $lang['nothing'] = 'res';
   508$lang['nothing'] = 'Res';
  509509$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Restablir els valors existentes.';
  510510$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrar ordre d\'aparició';
   
  526526$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Inscriure %s al butlletí de notícies Piwigo Newsletter';
  527527$lang['Purge search history'] = 'Purgar el historico de búsquedad';
  528 $lang['Hide'] = 'Amagar';
   528$lang['Hide'] = 'Ocultar';
  529529$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Sobrepasado el tiempo de ejecución, el procesamiento debe continuar [Tiempo estimado: %d secundas].';
  530530$lang['Operation in progress'] = 'Operación en progreso.';
   
  545545$lang['Add New Theme'] = 'Afegir un nou tema';
  546546$lang['Forbid this theme to users'] = 'Prohibir aquest tema als usuaris';
  547 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Tema predeterminat pels visitants i els nous usuaris';
   547$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Establir com a tema predeterminat pels visitants no registrats i pels nous usuaris';
  548548$lang['unknown'] = 'desconegut';
  549549$lang['Upload Photos'] = 'Carregar imatges';
   
  561561$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'EL álbum "%s" ahora contiene %d fotos';
  562562$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Administra aquest lot de %d imatges';
  563 $lang['Select files'] = 'Escoger ficheros';
   563$lang['Select files'] = 'Examinar';
  564564$lang['Everybody'] = 'Tothom';
  565565$lang['Who can see these photos?'] = 'Qui pot veure aquestes imatges?';
   
  620620$lang['Missing Plugins'] = 'Complements que falten';
  621621$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Complements desinstal·lats';
  622 $lang['By %s'] = 'Per %s';
  623 $lang['Visit plugin site'] = 'Visita el web del complement';
   622$lang['By %s'] = 'Desenvolupat per %s';
   623$lang['Visit plugin site'] = 'Visitar el web del complement';
  624624$lang['Active Languages'] = 'Idiomes habilitats';
  625625$lang['Delete this language'] = 'Suprimir aquest idioma';
   
  698698$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tots els complements estan actualizats.';
  699699$lang['All languages are up to date.'] = 'Tots els idiomes estàn actualitzats.';
  700 $lang['Visit theme site'] = 'Visita el web del tema';
   700$lang['Visit theme site'] = 'Visitar el web del tema';
  701701$lang['Visit language site'] = 'Visitar el web de l\'idioma';
  702702$lang['New Version'] = 'Nova versió';
   
  717717$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Habilitar icona "nou" al cantó dels àlbums i de les imatges';
  718718$lang['Add a criteria'] = 'Afegir criteri';
  719 $lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar tot';
   719$lang['Deactivate all'] = 'Deshabilitar-ho tot';
  720720$lang['Default photos order'] = 'Ordre de les imatges per defecte';
  721721$lang['Restore'] = 'Restaurar';
   
  739739$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Actualitzar a Piwigo %s';
  740740$lang['Two updates are available'] = 'Dues actualitzacions estàn disponibles';
  741 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta és una actualització menor, només amb correccions d\'errors.';
   741$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Aquesta actualització és menor. Només conté correccions d\'errors.';
  742742$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Esta es una actualización importante, con <a href="%s">nuevas características emocionantes</a>.';
  743743$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Alguns dels temes i complements poden encara no estar disponibles.';
   
  767767$lang['Manage Permissions'] = 'Administrar permisos';
  768768$lang['Photo %s of %s'] = 'Imatge %s de %s';
  769 $lang['show details'] = 'Veure detalls';
  770 $lang['hide details'] = 'Amagar detalls';
   769$lang['show details'] = 'Mostrar detalls';
   770$lang['hide details'] = 'Ocultar detalls';
  771771$lang['Merge tags'] = 'Fusionar etiquetes';
  772772$lang['Select the destination tag'] = 'Selecciona l\'etiqueta de destí';
   
  830830$lang['With no tag'] = 'Sense etiquetes';
  831831$lang['With no virtual album'] = 'Sense àlbum virtual';
  832 $lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només pots activar un tema pel mòbil.';
   832$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Només habilitar-se un tema pel dispositiu mòbil.';
  833833$lang['Zoom'] = 'Ampliar';
  834834$lang['add a new watermark'] = 'afegeix una nova marca d\'aigua';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.