Changeset 15308


Ignore:
Timestamp:
May 25, 2012, 11:53:27 PM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r15305 r15308  
  169169$lang['Public'] = 'Públic';
  170170$lang['Find a new representant by random'] = 'Establir aleatòriament una nova diapositiva de l\'àlbum';
  171 $lang['Public / Private'] = 'Autoritzacions';
  172 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestionar les autoritzacions dels àlbums seleccionats';
   171$lang['Public / Private'] = 'Nivell de visibilitat';
   172$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Gestiona el nivell de visibilitat dels àlbums';
  173173$lang['Virtual album added'] = 'Àlbum virtual afegit';
  174174$lang['Virtual album deleted'] = 'Àlbum virtual eliminat';
   
  263263$lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.';
  264264$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
  265 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.';
   265$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista d\'inscripcions.';
  266266$lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha sigut actualitzat.';
  267267$lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris han estat actualitzats.';
  268268$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
  269 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.';
   269$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista d\'inscripcions.';
  270270$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].';
  271271$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: Tant en subscripcions com en baixes s\'enviarà un coreu electrònic als usuaris.';
   
  333333$lang['reduce to single existing albums'] = 'redueix solament als àlbums existents';
  334334$lang['Choose an option'] = 'Escollir una opció';
  335 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Mostra la màxima informació (àlbums i fotos afegides i eliminades)';
   335$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Mostra la màxima informació (àlbums i imatges afegides i eliminades)';
  336336$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors';
  337337$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error';
   
  549549$lang['Upload Photos'] = 'Carregar imatges';
  550550$lang['Drop into album'] = 'Seleccionar àlbum';
  551 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Afegir caixa de transferència';
   551$lang['+ Add an upload box'] = '<i>Afegir</i>';
  552552$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear el directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació Piwigo';
  553553$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Cal concedir permisos d\'escriptura (chmod 777) al directori "%s" a l\'arrel de la instal·lació de Piwigo';
   
  563563$lang['Select files'] = 'Seleccionar arxius';
  564564$lang['Everybody'] = 'Tothom';
  565 $lang['Who can see these photos?'] = 'Qui pot veure aquestes imatges?';
   565$lang['Who can see these photos?'] = 'Compartir';
  566566$lang['Settings'] = 'Configuració';
  567567$lang['Resize'] = 'Redimensionar';
   
  642642$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'L\'ordre de la barra de menú s\'ha actualitzat correctament.';
  643643$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Este tema no es concebido por ser acelerado directamente';
  644 $lang['Who can see this photo?'] = 'Qui pot veure aquesta imatge?';
   644$lang['Who can see this photo?'] = 'Compartir';
  645645$lang['Pending Comments'] = 'Comentaris pendents de validar';
  646646$lang['Menu Management'] = 'Gestió dels menús';
   
  761761$lang['Start Upload'] = 'Iniciar transferència';
  762762$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari HTML</a> per a carregar les imatges al servidor.';
  763 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari Flash</a> per a carregar les imatges al servidor.';
   763$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Utilitzar el <a href="%s">formulari FLASH</a> per a carregar les imatges al servidor.';
  764764$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Mida màxima dels arxius: %sB.';
  765765$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Extensions permeses: %s.';
   
  898898$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam està dissenyat per als fotògrafs que volen veure, administrar, editar, millorar, organitzar, etiquetar i compartir fotografies.';
  899899$lang['dissociate from group'] = 'Dissociar del grup';
  900 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El complement d\'exportació Piwigo li permeten crear nous àlbums i exportar les teves fotos directament des d\'iPhoto a la teva galeria de fotos Piwigo.';
   900$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto és el gestor de fotos per defecte en MacOSX. El complement d\'exportació Piwigo li permet crear nous àlbums i exportar les seves imatges directament des de iPhoto a la seva galeria Piwigo.';
  901901$lang['include photos with lower privacy level'] = 'incloure imatges amb el mínim nivell de privacitat';
  902902$lang['middle'] = 'Centre';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.