Changeset 15635


Ignore:
Timestamp:
Jun 11, 2012, 4:14:57 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cumulus_tags_cloud] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/pwgCumulus/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r15386 r15635  
  2020// +-----------------------------------------------------------------------+
  2121
  22 $lang['Cumulus Tags Cloud Plugin'] = "Cumulus Tags Cloud Spraudnis";
   22$lang['Cumulus Tags Cloud Plugin'] = 'Kumulus Tega Mākoņa Spraudnis';
  2323$lang['That plugin display tags using a flash movie that rotates them in 3D. It works like a regular tags cloud but in a more amazing and exciting way.'] = "Šis spraudnis attēlo iezīmes 3 dimensijās un lietojot flash animāciju griež tās ap savu asi. Tās darbojas kā parastas maķoņveida iezīmes, bet vēl skaitāk acij.";
  2424$lang['You can choose that mode for tags default display mode by adding (or changing) in the configuration file'] = "Šo režīmu iezīmēm kā noklusējumu var izvēlēties pievienojot ( vai izmainot) iestatījumus konfigurācijas failā.";
   
  3131$lang['Height updated'] = "Augstums izmainīts";
  3232$lang['Coefficient for tags size updated'] = "Iezīmes izmēra koeficients izmainīts";
  33 $lang['show tag cloud in cumulus mode'] = "rādīt mākoņveida iezīmi cumulus režīmā";
  3433$lang['Animation colors'] = "Animācijas krāsas";
  3534$lang['Color 1'] = "1 krāsa";
   
  3938$lang['Color 2 updated'] = "2 krāsa izmainīta";
  4039$lang['Mouseover color updated'] = "Peles pāri vilkšanas krāsa izmainīta";
   40$lang['Add tags cloud in main menu'] = 'Pievienot tegu (cilņu) mākoni galvenajā izvēlnē';
   41$lang['After'] = 'Pēc';
   42$lang['Animation configuration : size, tags colors, tags size'] = 'Animācijas konfigurācija: izmērs, cilnes krāsas, cilnes izmērs';
   43$lang['Background color updated'] = 'Atjaunotā fona krāsa';
   44$lang['Background color'] = 'Fona krāsa';
   45$lang['Before'] = 'Pirms';
   46$lang['Check the checkbox to add tags cloud in main menu'] = 'Atzīmēt izvēlnes rūtiņā, lai galvenajai izvēlnei pievienotu cilņu mākoni';
   47$lang['Check the checkbox to use transparent mode for background'] = 'Atzīmēt izvēlnes rūtiņā, lai izmantotu transparento (caurspīdīgo) režīmu fonā';
   48$lang['Current release:'] = 'Esošais laidiens:';
   49$lang['Dashboard'] = 'Instrumentu panelis';
   50$lang['Menu'] = 'Izvēlne';
   51$lang['Position in main menu has been updated'] = 'Pozīcija galvenajā izvēlnē ir atjaunināta';
   52$lang['Position'] = 'Pozīcija';
   53$lang['Tags cloud added in main menu'] = 'Cilnes mākonis pievienots galvenajai izvēlnei';
   54$lang['Tags cloud in main menu?'] = 'Cilnes mākonis galvenajā izvēlnē?';
   55$lang['Tags cloud removed from main menu'] = 'Ci;nes mākonis no galvenās izvēlnes izdzēsts';
   56$lang['Tags page'] = 'Cilnes (Tegu) lapa';
   57$lang['Transparent mode for background'] = 'Fonam transparentais režīms';
   58$lang['Transparent mode is not used'] = 'Transparentais režīms netiek lietots';
   59$lang['Transparent mode is used'] = 'Tiek lietots transparentais režīms';
   60$lang['You can choose to add cumulus tag cloud in menu. You can define tags cloud position in the main menu by choosing its position related to another block'] = 'Jūs varat izvēlēties pievienot kumulus mākoni izvēlnei. Jūs varat definēt cilnes mākoņa vietu galvenajā izvēlnē, izvēloties tā vietu attiecībā pret citu izvēlnes bloku';
   61$lang['block'] = 'bloks';
   62$lang['cloud'] = 'mākois';
   63$lang['cumulus cloud'] = 'kumulus mākonis';
   64$lang['show tag cloud'] = 'rādīt tega (cilnes) mākoni';
  4165?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.