Changeset 15809


Ignore:
Timestamp:
Jun 18, 2012, 7:06:47 AM (9 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update ru_RU, thanks to : nadusha

Location:
extensions/piwishack/language/ru_RU
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/ru_RU/description.txt

  r8106 r15809  
  1 Ïîêàçûâàåò ôîðìàòèðîâàííûé ñïèñîê ññûëîê äëÿ ïðîñìîòðà âàøèõ ôîòîãðàôèé íà ñàéòàõ, áëîãàõ è ôîðóìàõ.
   1Показывает отформатированный список ссылок для вставки ссылок на фотографии на вебсайты, в блоги и форумы.
 • extensions/piwishack/language/ru_RU/plugin.lang.php

  r7747 r15809  
  1919// +-----------------------------------------------------------------------+
  2020
  21 $lang['open_window_piwishack']  = 'Открыт окно PiwiShack.';
   21$lang['open_window_piwishack'] = 'Открыть окно PiwiShack.';
  2222$lang['close_window_piwishack']         = 'Закрыть окно PiwiShack.';
  2323$lang['Partage_me']                             = 'Ссылка на ваше изображение.';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.