Changeset 17526


Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2012, 8:05:21 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update vi_VN, thanks to : icy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r17498 r17526  
  4040$lang['Error while sending e-mail'] = 'Có lỗi trong quá trình gởi email';
  4141
   42$lang['%s must not be less than %d characters long'] = '%s phải có ít nhất %d ký tự';
   43$lang['%s must not be more than %d characters long'] = '%s phải có ít hơn %d ký tự';
   44$lang['+ Add an email'] = '+ Thêm địa chỉ email';
   45$lang['Active'] = 'Đang chạy';
   46$lang['Default e-mail subject'] = 'Chủ đề mặc định khi viết thư';
   47$lang['E-mail format :'] = 'Định dạng thư';
   48$lang['No active email address'] = 'Chưa cài đặt dùng email nào';
   49$lang['Plain text'] = 'Thô (không có định dạng gì)';
   50$lang['Please enter an e-mail'] = 'Hãy nhập địa chỉ thư';
   51$lang['Prefix of the sent e-mail subject (you can use "%gallery_title%")'] = 'Chủ đề gắn vào trước chủ đề thư (ví dụ "%gallery_title%")';
  4252?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.