Changeset 19072


Ignore:
Timestamp:
Nov 20, 2012, 8:48:28 AM (8 years ago)
Author:
EvilKant
Message:
 
Location:
extensions/Evil_Blog
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Evil_Blog/blog.php

  r19050 r19072  
  7373                //îáúÿâëÿåì ãäå êîíêðåòíî íà ñòðàíèöå äîëæåí âûâåñòèñü íàø øàáëîí ïëàãèíà. Âñÿ ñóòü â 'PLUGIN_INDEX_CONTENT_BEFORE'.
  7474                $template->concat($place,  $template->parse('blog', true));
  75        
  7675?>
 • extensions/Evil_Blog/feed.php

  r19055 r19072  
  2323                                }
  2424                $item = new FeedItem();
  25                 //$row['date'] = date($page['evil_blog']['date_format'], $row['date']);
  26                 $item->title = $row['header'].' '.$row['date'];
   25                $item->title = $row['header'].' '.date($page['evil_blog']['date_format'], $row['date']);
  2726                $item->link = get_gallery_home_url().'?/blog/id/'.$row['id'];
  2827                $item->description = $row['text'];
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.