Changeset 19450


Ignore:
Timestamp:
Dec 16, 2012, 3:36:14 PM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r16939 r19450  
  2121// | USA.                                                                  |
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  23 $lang['%d photo'] = '%d imatge';
  24 $lang['%d photos associated to album %s'] = '%d imatges associades a l\'àlbum %s';
  25 $lang['%d photos'] = '%d imatges';
   23$lang['%d photo'] = '%d foto';
   24$lang['%d photos associated to album %s'] = '%d fotos associades a l\'àlbum %s';
   25$lang['%d photos'] = '%d fotos';
  2626$lang['can cause slowdowns on admin pages'] = 'Pot causar retards en les pàgines d\'administració';
  2727$lang['Add a SmartAlbum'] = 'Afegir un SmartAlbum';
  28 $lang['Add filters here'] = 'Afegir filtres aquí';
   28$lang['Add filters here'] = 'Afegeix filtres aquí';
  2929$lang['Added after'] = 'Afegit després de';
  3030$lang['Added before'] = 'Afegit abans de';
   
  3232$lang['All SmartAlbums'] = 'Tots els SmartAlbums';
  3333$lang['All these tags'] = 'Totes aquestes etiquetes';
  34 $lang['Count'] = 'Comptar';
   34$lang['Count'] = 'Compta';
  3535$lang['Created after'] = 'Creat després de';
  3636$lang['Created before'] = 'Creat abans de';
  3737$lang['Created on'] = 'Creat el';
  3838$lang['Date string is malformed'] = 'La cadena de caracters que representa la data és incorrecte';
  39 $lang['Don\'t show this message again'] = 'No tornar a mostrar aquest missatge de nou';
   39$lang['Don\'t show this message again'] = 'No tornis a mostrar aquest missatge de nou';
  4040$lang['Limit must be an integer'] = 'El límit ha de ser un nombre enter';
  41 $lang['No filter selected'] = 'Sense filtre seleccionat';
  42 $lang['No tag selected'] = 'Sense etiqueta seleccionada';
   41$lang['No filter selected'] = 'No hi ha cap filtre seleccionat';
   42$lang['No tag selected'] = 'No hi ha cap etiqueta seleccionada';
  4343$lang['None of these tags'] = 'Cap d\'aquestes etiquetes';
  4444$lang['One of these tags'] = 'Una d\'aquestes etiquetes';
  45 $lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'En aquesta pàgina només es mostre els SmartAlbums';
   45$lang['Only SmartAlbums are displayed on this page'] = 'En aquesta pàgina només es mostren els SmartAlbums';
  4646$lang['Only these tags'] = 'Només aquestes etiquetes';
  47 $lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Regenerar llista d\'imatges de tots els SmartAlbums';
  48 $lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Regenerar llista d\'imatges d\'aquest SmartAlbum';
  49 $lang['SmartAlbum added'] = 'SmartAlbum afegit';
  50 $lang['SmartAlbum deleted'] = 'El SmartAlbum ha sigut eliminat';
   47$lang['Regenerate photos list of all SmartAlbums'] = 'Regenera la llista de fotos de tots els SmartAlbums';
   48$lang['Regenerate photos list of this SmartAlbum'] = 'Regenera la llista de fotos d\'aquest SmartAlbum';
   49$lang['SmartAlbum added'] = 'S\'ha afegit l\'SmartAlbum';
   50$lang['SmartAlbum deleted'] = 'S\'ha eliminat l\'SmartAlbum';
  5151$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Aquest àlbum és un SmartAlbum';
  5252$lang['To order albums please go the main albums management page'] = 'Per ordenar els àlbums cal fer-ho des de la pàgina d\'administració principal dels àlbums <a href="admin.php?page=cat_list"></a>';
  53 $lang['Update albums on file upload'] = 'Actualitzar àlbums al pujar els arxius';
   53$lang['Update albums on file upload'] = 'Actualitza els àlbums en pujar els arxius';
  5454$lang['You can\'t use more than one limit'] = 'No es pot utilitzar més d\'un límit';
  5555$lang['date filter'] = 'Filtre per data';
  5656$lang['limit filter'] = 'Filtre per límit';
  5757$lang['tags filter'] = 'Filtre per etiquetes';
   58$lang['Name is empty'] = 'El camp nom és buit';
   59$lang['No album selected'] = 'No s\'ha seleccionat cap àlbum';
   60$lang['None of these albums'] = 'Cap d\'aquests àlbums';
   61$lang['One of these albums'] = 'Un d\'aquests àlbums';
   62$lang['Only these albums'] = 'Només aquests àlbums';
   63$lang['Rating score must be an integer'] = 'La valoració ha de ser un nombre enter';
   64$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'Els SmartAlboms són considerats privats per a tothom, i unicament un usuari en pot veure el contingut si aquest està disponible en altres àlbums els quals té accés';
   65$lang['To order albums please go the main albums <a href="%s">management page</a>'] = 'Per ordenar els albums aneu a l\'àlbum principal <a href="%s">pàgina de gestió</a>';
   66$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'No es pot utilitzar més d\'un filtre de nivell';
   67$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'No es pot utilitzar més d\'un filtre de limit';
   68$lang['can cause slowdowns'] = 'pot provocar dilacions';
   69$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Crea un nou SmartAlbum';
   70$lang['Above'] = 'A sobre';
   71$lang['All these albums'] = 'Tots aquests àlbums';
   72$lang['Author is empty'] = 'El camp autor és buit';
   73$lang['Begins with'] = 'Comença per';
   74$lang['Bellow'] = 'A sota';
   75$lang['Contains'] = 'Conté';
   76$lang['Doesn\'t begin with'] = 'No comença per';
   77$lang['Doesn\'t contain'] = 'No conté';
   78$lang['Doesn\'t end with'] = 'No acaba per';
   79$lang['Ends with'] = 'Acaba per';
   80$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Exclou els smartAlbums de la gestió dels permisos';
   81$lang['Filters'] = 'Filtres';
   82$lang['For "Is (not) in", separate each author by a comma'] = 'Per "ls (not) in", separeu cada autor amb una coma';
   83$lang['Hits'] = 'Visites';
   84$lang['Hits must be an integer'] = 'Les visites ha de ser un número enter';
   85$lang['Is'] = 'ls';
   86$lang['Is in'] = 'ls in';
   87$lang['Is not'] = 'ls not';
   88$lang['Is not in'] = 'ls not in';
   89$lang['Max. number of photos'] = 'Nombre màxim de fotos';
  5890?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.