Changeset 20789


Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2013, 8:18:41 PM (7 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese thanks to Em Ku

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r19703 r20789  
  305305$lang['singly represented'] = 'đại diện đơn';
  306306$lang['This site already exists'] = 'Site này đã có trước đó';
  307 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Tạo một site mới : (gán địa chỉ của nó vào file create_listing_file.php)';
  308307$lang['created'] = 'đã được tạo';
  309308$lang['delete'] = 'xóa bỏ';
   
  842841$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Phiên bản Piwigo cho  Android</em> ứng dụng cho phép bạn kết nối Piwigo của mình từ điện thoại chạy Android hoặc máy tính bảng, tạo albums ảnh và tải lên máy chủ lưu trữ ảnh ngay lập tức.';
  843842$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Plugin Publish của Piwigo cho Lightroom';
   843$lang['%d day'] = '%d ngày';
   844$lang['%d days'] = '%d ngày';
   845$lang['%d hour'] = '%d giờ';
   846$lang['%d hours'] = '%d giờ';
   847$lang['%d minute'] = '%d phút';
   848$lang['%d minutes'] = '%d phút';
   849$lang['%d month'] = '%d tháng';
   850$lang['%d months'] = '%d tháng';
   851$lang['%d physical'] = ' %d vật lý';
   852$lang['%d physicals'] = ' %d vật lý';
   853$lang['%d second'] = '%d giây';
   854$lang['%d seconds'] = '%d giây';
   855$lang['%d week'] = '%d tuần';
   856$lang['%d weeks'] = '%d tuần';
   857$lang['%d year'] = '%d năm';
   858$lang['%d years'] = '%d năm';
   859$lang['%s ago'] = 'cách đây %s';
   860$lang['%s in the future'] = '%s trong tương lai';
   861$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = 'có %u người dùng được tự động cấp quyền bởi vì họ nằm trong nhóm đã được xác nhận.';
   862$lang['add a new watermark'] = 'thêm vào một hình mờ';
   863$lang['Added by %s'] = 'Được thêm bởi %s';
   864$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom là một phần mềm nhiếp ảnh được thiết kế để quản lý ảnh kỹ thuật số với số lượng lớn thực hiện các chế tác về sản xuất.';
   865$lang['any visitor can see this album'] = 'bất kỳ người nào cũng có thể xem được album này';
   866$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture là một công cụ  mạnh dùng để làm mịn ảnh và quản lý thư viện ảnh lớn trên nền Mac.';
   867$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture được thiết kế cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với ứng dụng iPhoto đơn giản.';
   868$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Gắn hình mờ nếu chiều cao ảnh lớn hơn';
   869$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Gắn hình mờ nếu chiều rộng ảnh lớn hơn';
   870$lang['between %d and %d pixels'] = 'giữa khoảng %d và %d pixels';
   871$lang['between %.2f and %.2f'] = 'giữa khoảng %.2f và %.2f';
   872$lang['bottom left corner'] = 'góc trái phía dưới';
   873$lang['bottom right corner'] = 'góc phải phía dưới';
   874$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Theo mặc định, trung tâm của sự chú ý được đặt vào giữa bức ảnh.';
   875$lang['create a new site'] = 'tạo ra một site mới';
   876$lang['custom'] = 'Tùy chỉnh';
  844877
  845878?>
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r20343 r20789  
  196196$lang['Logout'] = 'Thoát';
  197197$lang['obligatory'] = 'Phần bắt buộc';
  198 $lang['Maximum photo height'] = 'Chiều cao tối đa của hình';
  199 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Chiều cao tối đa của hình phải trên 50 pixel';
  200 $lang['Maximum photo width'] = 'Chiều rộng tối đa của hình';
  201 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Chiều rộng tối đa của hình phải trên 50 pixel';
  202198$lang['display a calendar by creation date'] = 'hiển thị lịch theo ngày gởi hình';
  203199$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'hiển thị mọi thành phần có trong tất cả mục nhỏ';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.