Changeset 20925


Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2013, 8:22:51 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/admin.lang.php

  r20922 r20925  
  141141$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos que foron rexeradas';
  142142$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor é incorrecto porque exif non é compatible';
   143$lang['Dump Database'] = 'Limpar a base de datos';
   144$lang['Duplicates'] = 'Duplicados';
   145$lang['Does not represent'] = 'Non hai miniatura para';
   146$lang['Download,'] = 'Descarga,';
   147$lang['Downloads'] = 'Descargas';
   148$lang['Drag to re-order'] = 'Prema-e-arrastre para reordenar';
   149$lang['Drop into album'] = 'Seleccione un álbum';
   150$lang['Duplicate'] = 'Duplicar';
   151$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplicar as etiquetas seleccionadas';
   152$lang['ERROR'] = 'ERRO';
   153$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERRO: ESTE ENGADIDO NON SE ATOPA PERO ESTÁ INSTALADO! DESINSTALAO AGORA.';
   154$lang['Edit album'] = 'Modificar álbum';
   155$lang['Edit album permissions'] = 'Modificar os permisos do álbum';
   156$lang['Edit photo'] = 'Modificar foto';
   157$lang['Edit photo information'] = 'Modificar a información da foto';
   158$lang['Edit ranks'] = 'Modificar valoracións';
   159$lang['Edit selected tags'] = 'Modificar as etiquetas seleccionadas';
   160$lang['Edit tags'] = 'Modificar as etiquetas';
   161$lang['Element'] = 'Elemento';
   162$lang['Element type'] = 'Tipo de elemento';
   163$lang['Display options'] = 'Amosar Opcións';
   164$lang['Deleted on'] = 'Eliminada o';
   165$lang['Deny selected groups'] = 'Denegar o acceso ós grupos seleccionados ';
   166$lang['Deny selected users'] = 'Denegar o acceso ós usuarios seleccionados';
   167$lang['Detailed informations'] = 'Información detallada';
   168$lang['Discover album:'] = 'Descubrir o álbum:';
   169$lang['Deletions'] = 'Eliminacións';
   170$lang['Description'] = 'Descrición';
   171$lang['Directory'] = 'Cartafol';
   172$lang['Directory does not exist'] = 'O cartafol non existe';
   173$lang['Dissociate from album'] = 'Desasociar do álbum';
   174$lang['Dissociated'] = 'Desasociado';
   175$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Queres activalo igualmente?';
   176$lang['Documentation'] = 'Documentación';
   177$lang['Delete selected users'] = 'Eliminar os usuarios seleccionados';
   178$lang['Delete this language'] = 'Eliminar este idioma';
   179$lang['Delete this theme'] = 'Eliminar este tema';
   180$lang['Delete orphan tags'] = 'Eliminar as etiquetas orfas';
   181$lang['Delete selected photos'] = 'Eliminar as fotos seleccionadas';
   182$lang['Delete selected tags'] = 'Eliminar as etiquetas seleccionadas';
   183$lang['Crop'] = 'Redimensionar';
   184$lang['Default user does not exist'] = 'O usuario predeterminado non existe';
   185$lang['Delete multiple size images'] = 'Eliminar imaxes con múltiples tamaños';
   186$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'A anomalía ha de ser corrixida e non pode ser ignorada';
   187$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear o cartafol "%s" na raíz da instalación do teu sitio Piwigo';
   188$lang['Create this site'] = 'Crear este sitio';
   189$lang['Current name'] = 'Nome actual';
   190$lang['Database'] = 'Base de datos';
   191$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronizar a base de datos cos ficheiros';
   192$lang['Date'] = 'Data';
   193$lang['Day'] = 'Día';
   194$lang['Deactivate'] = 'Desactivar';
   195$lang['Deactivate all'] = 'Desactivar todo';
   196$lang['Default comments order'] = 'Orde predeterminada dos comentarios';
   197$lang['Default display'] = 'Vista predeterminada';
   198$lang['Default photos order'] = 'Orde predeterminada das fotos';
   199$lang['Default user cannot be deleted'] = 'O usuario predeterminado non pode ser eliminado';
   200$lang['Delete Representant'] = 'Eliminar miniatura do álbum';
   201$lang['Correction applied with success'] = 'A corrección aplicouse con éxito';
   202$lang['Create'] = 'Crear';
   203$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Por causas descoñecidas non se puido comprobar se existe unha nova versión.';
   204$lang['Choose an action'] = 'Escoller unha acción';
   205$lang['Classic display'] = 'Vista clásica';
   206$lang['Confirm merge'] = 'Confirmar mestura';
   207$lang['Check for upgrade'] = 'Comprobar se hai novas versións';
   208$lang['Check integrity'] = 'Comprobar integridade';
   209$lang['Choose an option'] = 'Escoller unha opción';
   210$lang['Comments for all'] = 'Comentarios para todos';
   211$lang['Complementary mail content'] = 'Contido complementario de correo electrónico';
   212$lang['Configuration'] = 'Configuración';
   213$lang['Continue processing treatment'] = 'Continuar o procesamento';
   214$lang['Correction'] = 'Corrección';
   215$lang['Correction applied with error'] = 'Corrección aplicada con erros';
   216$lang['Cancel'] = 'Cancelar';
   217$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'A vella ligazón permanente non pode ser eliminada!';
   218$lang['Center of interest'] = 'Centro de interese';
   219$lang['Change Admin Colors'] = 'Mudar as cores da administración';
   220$lang['Check all'] = 'Comprobar todo';
   221$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprobar correccións automáticas';
   222$lang['Check for updates'] = 'Comprobar actualizacións';
   223$lang['Bound Theme'] = 'Tema personalizado';
   224$lang['By %s'] = 'Desenvolvido por %s';
   225$lang['Average rate'] = 'Media de valoración';
   226$lang['Batch Manager'] = 'Xestor de lotes';
   227$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'De xeito predeterminado, Piwigo crea un novo sitio web desde a versión da túa foto en HD (alta definición).';
   228$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'De xeito predeterminado, o centro de interese está localizado no centro da foto.';
   229$lang['By rank'] = 'Por valoración';
   230$lang['Caddie'] = 'Cesta';
   231$lang['Caddie management'] = 'Xestión da cesta';
   232$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Non está dispoñible a conexión co servidor.';
   233$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Non se pode crear o ficheiro temporal.';
   234$lang['Can\'t download archive.'] = 'O arquivo non se pode descargar.';
   235$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'O arquivo non se pode ler ou extraer.';
   236$lang['Available versions for'] = 'Versión dispoñible para';
   237$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Autorizar ós usuarios a engadir comentarios nos álbums seleccionados';
   238$lang['Authorized'] = 'Autorizado';
   239$lang['Automatic correction'] = 'Corrección automática';
   240$lang['Automatic sort order'] = 'Ordenación automática';
   241$lang['Available on'] = 'Dispoñible en';
   242$lang['Available only with HTML format'] = 'Dispoñible só co formato HTML';
   243$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Aplicar a marca de auga se a altura é maior que';
   244$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Aplicar a marca de auga se a largura é maior que';
   245$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Estás seguro que queres instalar esta actualización? Asegúrate de comprobar que esta versión non precisa dunha desinstalación.';
   246$lang['Associate to album'] = 'Asociar ó álbum';
   247$lang['Associated'] = 'Asociado';
   248$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'En todo caso, só os administradores web poden ver esta lapela e nunca administradores.';
   249$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture é unha poderosa ferramenta para refinar imaxes e xestionar grandes bibliotecas no Mac';
   250$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture foi desenvolvido para fotógrafos profesionais coa simplicidade do iPhoto.';
   251$lang['Applications'] = 'Aplicacións';
   252$lang['Apply action'] = 'Aplicar acción';
   253$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplicar as correccións seleccionadas';
   254$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplicar ós sub-álbums';
   255$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Resolución máxima aproximada: %dM píxeles (que é de %dx%d píxeles).';
   256$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Estás seguro de que queres eliminar este engadido?';
   257$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Estás seguro de que queres instalar este engadido?';
   258$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Enviouse un correo electrónico informativo ó grupo "%s"';
   259$lang['Anomaly'] = 'Anomalía';
   260$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Produciuse un erro durante a extracción. Comproba os permisos dos ficheiros da túa instalación Piwigo. <br><a href="%s">Preme aquí para amosar o rexistro do erro</a>.';
   261$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Produciuse un erro durante a actualización.';
   262$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Produciuse un erro durante a extracción dos ficheiros (%s).';
   263$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Permitir ós usuarios eliminar seus propios comentarios';
   264$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Permitir ós usuarios modificar seus propios comentarios';
   265$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Permitir os tipos de ficheiro: %s.';
   266$lang['Allow rating'] = 'Permitir valoracións';
   267$lang['All %d photos are selected'] = 'Tódalas %d fotos están seleccionadas';
   268$lang['Allow user registration'] = 'Permitir ó usuario rexistrarse';
   269$lang['Allow user customization'] = 'Permitir ó usuario a personalización';
   270$lang['Album list management'] = 'Xestión da lista de álbums';
   271$lang['Album manual order was saved'] = 'Gardouse a ordenación manual dos álbums';
   272$lang['Album name'] = 'Nome do álbum';
   273$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Álbum de fotos asociado ós seguintes álbums: %s';
   274$lang['Album updated successfully'] = 'O álbum actualizouse con éxito';
   275$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'O álbum autorizouse grazas ás asociacións do grupo';
   276$lang['Albums automatically sorted'] = 'Os álbums ordenáronse automaticamente';
   277$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tódalas extensións están actualizados.';
   278$lang['All languages are up to date.'] = 'Tódolos idiomas están actualizados.';
   279$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Tódalas optimizacións foron completadas con éxito.';
   280$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tódolos engadidos están actualizados.';
   281$lang['All themes are up to date.'] = 'Tódolos temas están actualizados.';
   282$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'O álbum "%s" agora contén %d fotos';
  143283?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.