Changeset 21416


Ignore:
Timestamp:
Mar 9, 2013, 1:28:30 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update bg_BG, thanks to : picsvet

Location:
trunk/language/bg_BG/help
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/help/cat_modify.html

  r21398 r21416  
  2525всички под албуми стават публични.</li>
  2626
  27   <li><strong>Lock</strong>: Албума и под-албумите
   27  <li><strong>Заключване </strong>: Албума и под-албумите
  2828  са временно извън подръжка.</li>
  2929
   
  3737class="pwgScreen">Коментари</span>, <span class="pwgScreen">Заключено</span>,
  3838<span class="pwgScreen">Публично/Частно</span>, <span
  39 class="pwgScreen">Representative</span> available from <span
  40 class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties</span>).</p>
   39class="pwgScreen">Представително</span> Налично от <span
   40class="pwgScreen">Администрация &raquo; Албуми &raquo; Опции </span>).</p>
  4141
  42 <h3>Sort order</h3>
   42<h3>Подреди опции </h3>
  4343
  44 <p>Use the default images sort order.</p>
   44<p>Използвай зададените снимки подреди ред.</p>
  4545
  46 <p>Indicate whether this sort order will apply to subalbums also.</p>
   46<p>Посочете дали този ред важи и за всички подалбуми. </p>
  4747
  48 <p>Select specific sorting criteria to be used with this album.</p>
   48<p>Изберете специфичен критерии за подредба, приложим за този албум.</p>
  4949<ul>
  50 <li><strong>Creation date</strong>: Фото Дата на снимане</li>
   50<li><strong>Дата на създаване</strong>: Фото Дата на снимане</li>
  5151<li><strong>Дата на постване</strong>: Синхронизация дата</li>
  52 <li><strong>Average rate (*)</strong>: Average rate could be changed by the visitor rating</li>
  53 <li><strong>Най-посещавани(*)</strong>: The current visit might change the most visited order</li>
  54 <li><strong>Име на файла</strong>: Name given in information field</li>
  55 <li><strong>Id</strong>: Internal Id (recent categories have an higher id than previous ones.</li>
   52<li><strong>Среден рейт (*)</strong>:Средният рейт може да бъде променян в зависимост от оценките на потребителите</li>
   53<li><strong>Най-посещавани(*)</strong>:Натоящото посещение може да промени реда на най-посещавани </li>
   54<li><strong>Име на файла</strong>: Име,посочено в информационното поле</li>
   55<li><strong>Идентификация</strong>:Вътрешна идентификация(скоро създадени/посетени категории имат по-високо id от по-старите такива)</li>
  5656
  5757</ul>
  58 <p><strong>(*)</strong>Внимание: Be sure to test these sort orders by yourself as they can give unexpected results.</p>
   58<p><strong>(*)</strong>Внимание:Прегледайте този ред на подредба,тъй като може да даде неочаквани резултати .</p>
  5959
  6060
  6161<h3>Представител</h3>
  6262
  63 <p>The album representative is the thumbnail displayed on the main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) to represent
  64 the album when
  65 it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).</p>
  66 photo of a album :</p>
   63<p>Представителната икона за албума, съвпада с тази,показана на главната страница(<span class="pwgScreen">category.php</span>) да представя албума,когато той съдържа само подалбуми и никакви директни сними (както в началния албум).</p>
   64снимка на албума :</p>
  6765
  6866<ul>
  6967
  70   <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>: one of the action buttons let you set the current photo as the representative for the
  71   displayed album. This button is available only for administrators.</li>
   68  <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>:един от бутоните ви позволява да направите настоящата снимка представителна за албума.Този бутон е активен само за администратори.</li>
  7269
  73   <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a photo</span> in
  74   administration. This screen can be reached from <span
  75   class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch
  76   management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for
  77   details.</li>
   70  <li><span class="pwgScreen">Промени информацията за снимката</span> в администрацията. До това поле може да се достигне чрез <span
   71  class="pwgScreen">picture.php</span> или <span class="pwgScreen">Batch
   72  management</span> in <em>unit mode</em>.Вижте помощното менщ за повече информация</li>
   73 
   74  <li><span class="pwgScreen">Администрация &raquo; Албуми&raquo; Опции,
   75 Представител</span>.Вижте помощното менщ за повече информация.</li>
  7876
  79   <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties,
  80   Representative</span>. See the help of this screen for details.</li>
  81 
  82   <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li>
   77  <li><span class="pwgScreen"Промени настройките на албума</span> (the present screen).</li>
  8378
  8479</ul>
  8580
  86 <p>The choice of a representative depends on the
  87 <code>allow_random_representative</code> configuration parameter (see <span
   81<p>Изборът на представителна снимка зависи от
   82<code>allow_random_representative</code> параметрите на конфигурация(see <span
  8883class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
  8984
  90 <p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false),
  91 each album containing at least one element is represented by a fixed
  92 element. Once set (at album creation), the representative changes only
  93 when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate,
  94 you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p>
   85<p>В настоящият модел (<code>allow_random_representative</code> set to false),
   86всеки албум,съдържащ поне един елемент е представен от сборен такъв.Веднъж настроен (при създаването на албума), предтсавителната снимка се променя само
   87когато администраторът пожелае това. Ако представителната снимка не е подходяща,
   88може да пожелаете да  <strong>бъде намерена нова произвелна представителна снимка</strong>.</p>
  9589
  9690<p>If the <code>allow_random_representative</code> configuration parameter is
   
  9892representant. Just use <strong>Delete representant</strong> button.</p>
  9993
  100 <p>If the album contains only sub-albums and no photo, it can nonetheless be represented by any element thanks to <span class="pwgScreen">Modify
  101 informations about a photo</span> screen. The only option on the current screen
  102 is the <strong>Delete representant</strong> button.</p>
   94<p>Ако албумът съдържа само подалбуми и никакви снимки, може да бъде предтавен от произволен елемент <span class="pwgScreen">Промени информацията за снимка</span> екран. Единствената опция в настоящето поле е  <strong>Изтрий предтавителна снимка </strong> бутон.</p>
  10395
  104 <h3>Link all album photos to a new album</h3>
   96<h3>Обвържете всички снимки опт албума с нов албум</h3>
  10597
  10698<ul>
  10799
  108 <li><strong>Virtual album name</strong>: Name of the new album to be created,
  109 all photos of the current category will be linked to the new one.</li>
   100<li><strong>Виртуално име на албума</strong>:Име на новосъздадения албум,
   101всички снимки от настоящата категория ще бъдат обвързани с новия албум.</li>
  110102
  111 <li><strong>Албум майка</strong>: Where the new album will be,
  112 leave empty to create it at root.</li>
   103<li><strong>Албум майка</strong>: Където ще се намира новият албум,
   104оставете празно място.</li>
  113105
  114106</ul>
   
  126118<ul>
  127119
  128 <li><strong>Group</strong>: recipients group</li>
   120<li><strong>Група</strong>: Група получатели</li>
  129121
  130122<li><strong>Mail съдържание</strong>: Свободен текст, за да изпрати на тях.</li>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.