Changeset 21471


Ignore:
Timestamp:
Mar 11, 2013, 5:14:29 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/help/configuration.html

  r21420 r21471  
  1010  <li><strong>Título da galería</strong>: usado no alimentador RSS e por notificacións de correo electrónico.</li>
  1111
  12   <li><strong>Page banner</strong>: displayed on top of each public page.</li>
   12  <li><strong>Cartel da páxina</strong>: amosado na parte de arriba de cada unha das páxinas públicas.</li>
  1313
  14   <li><strong>Gallery URL</strong>: used for the RSS feed.</li>
   14  <li><strong>URL da galería</strong>: usado para as semente RSS.</li>
  1515
  16   <li><strong>Lock gallery</strong>: Lock the entire gallery for maintenance. Only administrator users will be able to reach the gallery.</li>
   16  <li><strong>Bloqueo da galería</strong>: bloquea a galería por completo para o mantemento. Só poderán acceder á galería para o mantemento os usuarios administradores.</li>
  1717
  18   <li><strong>Rating</strong>: Photo rating feature is enabled.</li>
   18  <li><strong>Valoración</strong>: activase a funcionalidade de valoración.</li>
  1919
  20   <li><strong>Rating by guests</strong>: Even unregistered users can rate images.</li>
   20  <li><strong>Valoración por invitados</strong>: os usuarios aínda non rexistrados poden valorar as imaxes.</li>
  2121
  22   <li><strong>Allow user registration</strong>: Anybody can register.</li>
   22  <li><strong>Permitir o rexistro ós usuarios</strong>: calquera pode rexistrarse.</li>
  2323
  24   <li><strong>Mail address is mandatory for all users</strong>: mail address will be checked on registration or profile update, except if the action is done by an administrator.</li>
   24  <li><strong>Enderezo de correo obrigatorio para tódolos usuarios</strong>: o enderezo de correo electrónico será comprobado no rexistro ou actualización do perfil, exceptuase cando a acción é realizada por un administrador.</li>
  2525
  26   <li><strong>Email admins when a new user registers</strong>: administrators will be notified by mail for each registration.</li>
   26  <li><strong>Notificar mediante correo ós administradores cando se rexistra un novo usuario</strong>: notificarase ós administradores cada vez que produza un rexistro.</li>
  2727 
  28   <li><strong>Default photos order</strong>: you can define a personalized order with these drop-down menus.</li>
   28  <li><strong>Orde predeterminado das fotos</strong>: podes establecer unha orde predeterminada cos menús despregables.</li>
  2929
  3030</ul>
  3131
  32 <h3>History</h3>
   32<h3>Histórico</h3>
  3333
  34   <p>Visits on pages <span
  35   class="pwgScreen">category.php</span> and <span
  36   class="pwgScreen">picture.php</span> will be saved in the <code>history</code> table.</p>
   34  <p>Visitas nas páxinas <span
   35  class="pwgScreen">category.php</span> e <span
   36  class="pwgScreen">picture.php</span> hase gardar na táboa <code>history</code>.</p>
  3737 
  38   <p>Visits will be shown in <span  class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; History</span>.</p>
   38  <p>Amosaranse as visitas en <span  class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; History</span>.</p>
  3939
  4040<ul>
  41   <li><strong>Save page visits by guests</strong>: page visits by guests will be recorded.</li>
   41  <li><strong>Gardar as páxinas visitadas polos invitados</strong>: lembraranse as páxinas visitadas polos usuarios sen identificar.</li>
  4242
  43   <li><strong>Save page visits by users</strong>: visits by registrered users will be recorded.</li>
   43  <li><strong>Gardar as páxinas visitadas polos usuarios</strong>: lembraranse as páxinas visitadas polos usuarios rexistrados.</li>
  4444
  45   <li><strong>Save page visits by administrators</strong>: page visits by administrators will be recorded.</li>
   45  <li><strong>Gardar páxinas visitadas polos administradores</strong>: lembraranse as páxinas visitadas polos administradores.</li>
  4646
  4747</ul>
  4848
  49 <h3>Comments</h3>
   49<h3>Comentarios</h3>
  5050<ul>
  5151
  52   <li><strong>Comments for all</strong>: Even unregistered guest can post comments.</li>
   52  <li><strong>Comentarios para todos</strong>: mesmo os invitados poden enviar comentarios.</li>
  5353
  54   <li><strong>Number of comments per page</strong>.</li>
   54  <li><strong>Número de comentarios por páxina</strong>.</li>
  5555
  56   <li><strong>Validation</strong>: an administrator must validate users comments before they become visible on the site. User comments validation
  57   takes place in screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>
   56  <li><strong>Validación</strong>: un administrador debe validar os comentarios dos usuarios antes de que poidan ser visibles no sitio. A validación dos comentarios dos usuarios faise na pantalla <span class="pwgScreen">Administración &raquo; Ferramentas &raquo; Comentarios pendentes</span>.</li>
  5857
  59   <li><strong>Email admins when a valid comment is entered</strong>: Sends an email to the administrators when a user enters a comment and this comment is validated.</li>
   58  <li><strong>Correo electrónico ós administradores cando se insire un comentario válido</strong>: envía un correo electrónico ós administradores cando un usuario insire un comentario e este comentario é validado.</li>
  6059
  61   <li><strong>Email admins when a comment requires validation</strong>:
  62 Sends an email to the administrators when a user enters a comment that requires validation by the admin.
  63 User comments validation takes place in the screen <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Tools &raquo; Pending Comments</span>.</li>
   60  <li><strong>Correo electrónico ós administradores cando un comentario require de validación</strong>: envía un correo electrónico ós administradores cando un usuario insire un comentario que require a validación dun administrador.
   61A validación dos comentarios dos usuarios faise na pantalla <span class="pwgScreen">Administración &raquo; Ferramentas &raquo; Comentarios pendentes</span>.</li>
  6462
  6563</ul>
  6664
  67 <h3>Default display</h3>
   65<h3>Vista predeterminada</h3>
  6866
  69 <p>Here you can change display options used by guest, the default user that is not connected. Once connected, these options are overridden by the user's own options
  70 (modifiable in <span class="pwgScreen">profile</span>).</p>
   67<p>Aquí podes mudar as opcións da vista usada polos invitados, usuario predeterminado que non se conectou. Unha vez que se conecte, estas opcións serán substituídas polas propias opcións do usuario (modificable no <span class="pwgScreen">perfil</span>).</p>
  7168
  72 <p>It is possible to change the display options for all existing users on the <span class="pwgScreen">Administration &raquo;
  73 Users &raquo; Manage</span> screen where you can select a list of users.</p>
   69<p>É posible mudar as opcións da vista para todos os usuarios existentes na pantalla <span class="pwgScreen">Administración &raquo;
   70Usuarios &raquo; Xestión </span> onde podes seleccionar unha lista de usuarios.</p>
  7471
  7572<ul>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.