Changeset 24806


Ignore:
Timestamp:
Oct 8, 2013, 6:17:29 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[social_buttons] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SocialButtons/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r24230 r24806  
  1414$lang['on photo and album'] = 'trong hình và album';
  1515$lang['only on photo'] = 'chỉ trong hình';
   16$lang['Community'] = 'Cộng đồng';
   17$lang['Light mode'] = 'Chế độ tinh giản';
   18$lang['When light mode is activated no external script is loaded, it <b>speeds up the load of the page and disables user tracking</b> but also disables annotations and in-page popups.'] = 'Chế độ tinh giản khi được kích hoạt sẽ không tải bất cứ script nào bên ngoài, làm <b>tăng tốc độ tải trang và vô hiệu hóa việc truy vết người dùng</b> nhưng cũng đồng thời vô hiệu hóa các ghi chú và popup cục bộ.';
  1619?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.