Changeset 25339


Ignore:
Timestamp:
Nov 5, 2013, 10:57:22 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[persofavicon] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/PersoFavicon/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r24724 r25339  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+
  2323$lang['This section is reserved for the webmaster'] = 'Phần này dành riêng cho quản trị web';
   24$lang['help'] = 'Giúp đỡ';
   25$lang['pfi_actu'] = 'Favicon hiện tại(tìm thấy trong thư mục cục bộ của bạn): ';
   26$lang['pfi_actu2'] = 'CẢNH BÁO: bất kỳ favicon mới sẽ ghi đè lên nó.';
   27$lang['pfi_aide1'] = 'File bạn thêm vào trong form tải lên sẽ tự động được đổi tên  thành "favicon.ico" và ghi đè lên bất cứ favicon đang tồn tại trong thư mục cục bộ.<br><br>Kích thước file tối đa là 5kB.<br><br>Tùy thuộc vào trình duyệt web, bạn có thể cần phải xóa cache và khởi động lại để xem được favicon mới.';
   28$lang['pfi_aide1T'] = 'Thêm mẫu';
   29$lang['pfi_aide2'] = 'Nếu tải lên một favicon qua FTP có tên khác với "favicon.ico", bạn có thể thêm trong file cấu hình cục bộ <br><pre>$conf[\'PersoFavicon\'] = \'tên file\';</pre>';
   30$lang['pfi_aide2T'] = '$conf[\'PersoFavicon\']';
   31$lang['pfi_ajout'] = 'Thêm một biểu tượng';
   32$lang['pfi_envoie'] = 'Tải lên vào thư mục cục bộ';
   33$lang['pfi_erreur_exist'] = 'File đã được thay thế';
   34$lang['pfi_erreur_ext'] = 'Bạn phải tải lên một file loại .ico';
   35$lang['pfi_erreur_mouve'] = 'Không thể chép file vào thư mục "cục bộ"';
   36$lang['pfi_erreur_nom'] = 'Tên file không hợp lệ';
   37$lang['pfi_erreur_taille'] = 'Kích thước file tối đa là 5KB';
   38$lang['pfi_erreur_vide'] = 'Không tìm thấy file';
   39$lang['pfi_h2'] = 'Plugin Perso Favicon';
   40$lang['pfi_ok'] = 'File đã được tải lên';
   41$lang['pfi_select'] = 'Chọn file icon (.ico, tối đa 5KB)';
   42$lang['pfi_validdef'] = 'Bạn có thực sựu muốn tải lên? Nếu một favicon đã tồn tại, bản mới sẽ ghi đè lên nó.';
  2443?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.