Changeset 26105


Ignore:
Timestamp:
Dec 23, 2013, 7:49:53 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[admin_tools] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AdminTools/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r25852 r26105  
  3333$lang['Viewing as <b>%s</b>.'] = 'Xem dưới dạng <b>%s</b>.';
  3434$lang['Saved'] = 'Đã lưu';
   35$lang['Closed icon position'] = 'Vị trí biểu tượng đã đóng';
   36$lang['Give access to quick edit to photo owners even if they are not admin'] = 'Cho truy xuất để chỉnh sửa nhanh hình ảnh với cả người dùng không phải là quản trị viên';
   37$lang['Open toolbar by default'] = 'Mở thanh công cụ một cách mặc định';
   38$lang['left'] = 'trái';
   39$lang['right'] = 'phải';
  3540?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.