Changeset 26479


Ignore:
Timestamp:
Jan 7, 2014, 7:25:40 AM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[localfileseditor] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

Location:
trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/mn_MN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/mn_MN/plugin.lang.php

  r26461 r26479  
  4646$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS';
  4747$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Хэл';
   48$lang['locfiledit_newfile'] = 'Доорхи талбарт мэдээлэл оруулахаас нааш файл шинээр үүсэхгүй. Мэдээлэл оруулж хадгалсаны дараа файл шинээр үүсэх болно.';
   49$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Нөөцийн файлыг сэргээлээ.';
   50$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Нөөцөөс сэргээхийн тулд хадгалах хэрэгтэй.';
   51$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Та итгэлтэй байна уу? Хадгалах хүртэл сэргээлт идэвхжихгүй гэдгийг анхаарна уу.';
  4852?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.