Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2014, 9:51:41 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[smartalbums] Update vi_VN, thanks to : dummy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SmartAlbums/language/vi_VN/plugin.lang.php

  r16939 r26590  
  1515$lang['Created before'] = 'Tạo ra trước';
  1616$lang['Created after'] = 'Tạo ra sau';
  17 $lang['%d photo'] = '%d ảnh';
  18 $lang['%d photos'] = '%d ảnh';
  1917$lang['Add filters here'] = 'Thêm bộ lọc tại đây';
  2018$lang['This album is a SmartAlbum'] = 'Đây là một Album Ảnh Thông Minh';
   
  4947$lang['You can\'t use more than one level filter'] = 'Không thể dùng nhiều cấp khi lọc';
  5048$lang['You can\'t use more than one limit filter'] = 'Không thể dùng nhiều lọc giới hạn';
  51 $lang['author_filter'] = 'Tác giả';
  5249$lang['create a new SmartAlbum'] = 'Tạo SmartAlbum';
  5350$lang['Hits'] = 'Số lần truy cập';
  5451$lang['Max. number of photos'] = 'Số hình tối đa';
   52$lang['Exclude SmartAlbums from permissions management'] = 'Loại trừ SmartAlbum khỏi việc quản lý quyền';
   53$lang['Regex is malformed'] = 'Biểu thức thông dụng bị sai định dạng';
   54$lang['SmartAlbums are considered private for everyone, and a user can see it\'s content only if available in another album he has access to.'] = 'SmartAlbum được xem như riêng tư của mỗi người, mỗi người dùng chỉ  có thể xem khi nó nằm trong một album khác đang được truy cập.';
   55$lang['All these albums'] = 'Tất cả album này';
   56$lang['Filters'] = 'Bộ lọc';
   57$lang['Invalid number of days'] = 'Số ngày không hợp lệ';
   58$lang['Mode'] = 'Chế độ';
   59$lang['No album selected'] = 'Không có album được chọn';
   60$lang['None of these albums'] = 'Không trong số album này';
   61$lang['One of these albums'] = 'Một trong số album này';
   62$lang['Only these albums'] = 'Chỉ những album này';
   63$lang['Rating score must be an integer'] = 'Điểm bình chọn phải là một số nguyên';
   64$lang['Regular expression'] = 'Biểu thức thông dụng';
   65$lang['Select albums...'] = 'Chọn album...';
   66$lang['Update albums every %s days'] = 'Cập nhật các album mỗi %s ngày';
  5567?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.