Changeset 26628


Ignore:
Timestamp:
Jan 11, 2014, 5:41:29 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[oauth] Update sk_SK, thanks to : dodo

Location:
extensions/oAuth/language/sk_SK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/oAuth/language/sk_SK/help.lang.php

  r26608 r26628  
  2626$lang['Once you have registered, copy and past the created application credentials into this setup page'] = 'Akonáhle ste registrovaný, prekopírujte vytvorenú aplikáciu poverení na stránku inštalácie';
  2727$lang['Once the application is registered update the permissions : set <b>Contacts</b> as <em>Read</em> and <b>Social Directory</b> as <em>Read Public</em>'] = 'Akonáhle aplikácia zaregistruje aktualizáciu prístupov : nastavte <b>Contacts</b> ako <em>Read</em> a <b>Social Directory</b> ako <em>Read Public</em>';
  28 $lang['On the <b>Create Client ID</b> popup, switch to advanced settings by clicking on <b>(more options)</b>'] = 'Na <b>Create Client ID</b>, prepmite na doplňujúce nastavenia kliknutím na <b>(more options)</b>';
  29 $lang['On the <b>API Access</b> tab, <b>create an OAuth 2.0 Client ID</b>'] = 'Na <b>API Access</b> záložke, <b>vytvorenie OAuth 2.0 ID klienta</b>';
  30 $lang['No registration required for OpenID based providers'] = 'Nie je potrebná registrácia pre OpenID základných poskytovateľov';
  3128$lang['Go to <a href="%s" target="_blank">%s</a> and create a new application'] = 'Choďte na <a href="%s" target="_blank">%s</a> a vytvorte novú aplikáciu';
  3229$lang['Fill out any required fields such as the application name and description'] = 'Rozšíriť požadované údaje ako názov aplikácie a popis';
   30$lang['On the <b>APIs & auth -> Credentials</b> tab, <b>Create new client ID</b>'] = 'Na <b>APIs & auth -> Credentials</b> tab, <b>Vytvoriť nové ID klienta</b>';
   31$lang['Go to <b>Settings->Advanced</b> and activate <em>Client OAuth Login</em>'] = 'Ísť na <b>Nastavenia->Rozšírené</b> a aktivovať <em>Client OAuth Login</em>';
   32$lang['No registration required'] = 'Nie je potrebná registrácia';
   33$lang['Based on OpenID'] = 'Na základe Open ID';
  3334?>
 • extensions/oAuth/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26558 r26628  
  3131$lang['Please enter your OpenID URL'] = 'Prosím vložte Vašu OpenID URL';
  3232$lang['Or sign in with'] = 'Alebo podpíšte s';
  33 $lang['OpenID must be enabled in order to use %s authentication'] = 'OpenID musí byť povolené v %s autorizácii';
  3433$lang['Social Connect: You need to configure the credentials'] = 'Social Connect: Potrebujete nakonfigurovať poverenia';
  3534$lang['Display sign in buttons on the register page'] = 'Zobraziť podpisovacie tlačidlo na registračnej stránke';
   
  4746$lang['Authentication canceled'] = 'Autorizácia zrušená';
  4847$lang['%s: invalid keys'] = '%s: neplatné kľúče';
   48$lang['Please enter your user ID'] = 'Prosím vložte Vaše používateľské ID';
   49$lang['Allow users to merge existing account with new <i>Social Connect</i> identity'] = 'Umožniť používateľom pridanie do existujúceho konta s novou <i>Social Connect</i> identifikácou';
   50$lang['Associate with an existing account'] = 'Spojiť s existujúcim kontom';
   51$lang['Cancel'] = 'Zrušiť';
  4952?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.