Changeset 26754


Ignore:
Timestamp:
Jan 15, 2014, 5:26:12 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[oauth] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

Location:
extensions/oAuth/language/bg_BG
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/oAuth/language/bg_BG/help.lang.php

  r26608 r26754  
  2626$lang['Once you have registered, copy and past the created application credentials into this setup page'] = 'След като сте се регистрирали, копирате и поставите създадени пълномощията за кандидатстване в тази настройка страница';
  2727$lang['Once the application is registered update the permissions : set <b>Contacts</b> as <em>Read</em> and <b>Social Directory</b> as <em>Read Public</em>'] = 'След като молбата е регистрирано актуализирате разрешенията: набор<b>Контакти</b>като<em>Прочетена</em>и<b>социален Directory</b>като<em>Прочетете обществено</em>';
  28 $lang['On the <b>API Access</b> tab, <b>create an OAuth 2.0 Client ID</b>'] = 'На<b>достъп до API<b>раздела,<b>създаде OAuth 2.0 Клиент ID</b>';
  29 $lang['On the <b>Create Client ID</b> popup, switch to advanced settings by clicking on <b>(more options)</b>'] = 'На<b>Създаване Номер на клиент</b> изскачащ прозорец, преминете към разширени настройки, като кликнете върху<b>(повече опции)</b>';
  3028$lang['Go to <a href="%s" target="_blank">%s</a> and create a new application'] = 'Отиди на <a href="%s" target="_blank">%s</a> за да се създаде една нова молба';
  31 $lang['No registration required for OpenID based providers'] = 'Не е необходима регистрация за доставчици, базирани в OpenID';
  3229$lang['Fill out any required fields such as the application name and description'] = 'Попълнете всички задължителни полета, както и името на приложението и описанието';
   30$lang['On the <b>APIs & auth -> Credentials</b> tab, <b>Create new client ID</b>'] = 'Във <b>APIs & auth -> Credentials</b> меню, <b>създайте ново клиентско ID</b>';
   31$lang['No registration required'] = 'Не е нужна регистрация';
   32$lang['Based on OpenID'] = 'Базирано на OpenID';
   33$lang['Go to <b>Settings->Advanced</b> and activate <em>Client OAuth Login</em>'] = 'Отиди на <b>Настройки->Разширени</b> и активирай <em>Клиент OAuth Login</em>';
  3334?>
 • extensions/oAuth/language/bg_BG/plugin.lang.php

  r26558 r26754  
  3535$lang['%s: invalid keys'] = '% S: невалидни ключове';
  3636$lang['Icon size on the identification page'] = 'Размер на икона на идентификацията на страница';
  37 $lang['OpenID must be enabled in order to use %s authentication'] = 'OpenID да бъде включен, за да използвате удостоверяване% S';
  3837$lang['Or sign in with'] = 'Или влезте с';
  3938$lang['Please enter your OpenID URL'] = 'Моля, въведете вашето OpenID URL';
   
  4746$lang['Display sign in buttons in the menubar'] = 'Покажи знак бутони в лентата с менюта';
  4847$lang['Disabled'] = 'Забранен';
   48$lang['Allow users to merge existing account with new <i>Social Connect</i> identity'] = 'Позволи на потребителите да споделят съществуващия акаунт със нова <i>Social Connect</i> идентичност';
   49$lang['Associate with an existing account'] = 'Свържете се с съществуващ акаунт';
   50$lang['Please enter your user ID'] = 'Въведете вашето потребителско име';
   51$lang['Cancel'] = 'Отказ';
  4952?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.