Changeset 27832


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2014, 9:59:43 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[mypiwishop] Update da_DK, thanks to : Kaare

Location:
extensions/MyPiwiShop/language/da_DK
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/MyPiwiShop/language/da_DK/intro.html

  r27767 r27832  
  2121<br>
  2222<h4>Anvendelse</h4>
  23   <h5>1 Côté administration du plugin dans l'onglet</h5>
  24   <p style="font-weight:bold">1.1 _Configuration_</p>
   23  <h5>1 Plugin'ens administrationsside</h5>
   24  <p style="font-weight:bold">1.1 _Opsætning_</p>
  2525  <ul>
  26   <li>Enter your Paypal code or Paypal email.</li>
  27   <li>The currency used.</li>
  28   <li>Expedion costs if they are fix, else include them in the product price.</li>
  29   <li>If needed, enter a short description of your products (ex: 100% Coton Tee-shirts made in China...).</li>
  30   <li>If needed, enter a short description to presents part of your products (ex: Choose one product in the list).</li>
  31   <li>If needde, enter your text to present a unique product (ex: available product).</li>
   26  <li>Angiv Paypal-adgangskode eller Paypal-mailadresse.</li>
   27  <li>Anvendt valuta.</li>
   28  <li>Forsendelsesomkostningerne, hvis de er faste, ellers medregn dem i produktprisen.</li>
   29  <li>Om nødvendigt angives en kort beskrivelse af produkterne (fx: T-shirts fra Kina af 100 procent bomuld...).</li>
   30  <li>Om nødvendigt angives en kort beskrivelse, til at præsentere dele af produkterne (fx: Vælg et produkt på listen).</li>
   31  <li>Om nødvendigt angives en tekst til at præsentere et unikt produkt (fx: tilgængeligt produkt).</li>
  3232  </ul>
  3333 
  34   <p style="font-weight:bold">1.2 _Products_</p>
   34  <p style="font-weight:bold">1.2 _Produkter_</p>
  3535  <ul>
  36   <li>1.2.1 Add product
  37   <p>Enter the product name</p>
  38   <p>If needed, use additional information. This note is visible in administraion page of MyPiwiShop</p>
  39   <p>Enter the price</p>
  40   <p>Select or create an option (refer §3.1)<p>
  41   <p>Then submit</p>
   36  <li>1.2.1 Tilføj produkt
   37  <p>Skriv navnet på produktet</p>
   38  <p>Om nødvendigt benyttes yderligere oplysninger. Bemærkningen er synlig på MyPiwiShops administrationsside</p>
   39  <p>Skriv prisen</p>
   40  <p>Vælg eller opret en valgmulighed (se § 3.1)<p>
   41  <p>Gem dernæst</p>
  4242  </li>
  43   <li>1.2.2 Produst list
  44   <p>Tick one or more products to remove them from the list</p>
  45   <p>You can edit or duplicater products</p>
   43  <li>1.2.2 Produktliste
   44  <p>Afkryds et eller flere produkter for at fjerne dem fra listen</p>
   45  <p>Man kan redigere eller kopiere produkter</p>
  4646  </li>
  47   <li>1.2.3 Manage product order in form
  48   <p>Products are displayed by creation date order by default. You chan change this using drag and drop on product item</p>
   47  <li>1.2.3 Håndtering af produktrækkefølgen på formularen
   48  <p>Produkterne opremses som standard efter oprettelsesdatoen. Man kan ændre rækkefølgen ved at trække og slippe et produkt</p>
  4949  </li>
  5050  </ul>
  5151 
  52   <p style="font-weight:bold">1.3 _Options_</p>
   52  <p style="font-weight:bold">1.3 _Valgmuligheder_</p>
  5353  <ul>
  54   <li>1.3.1 Add an option
  55   <p>Enter the option name</p>
  56   <p>Select the option type: select: combo box (ex: size s/l/xl/xxl); radio: radio button (ex:cadre yes/no); text: text field (ex: border width in cm); textarea: text erea (ex: Let's comment); Checkbox: check button (ex: I read and accept terms of use)</p>
  57   <p>If field is required to validate order, tick the box</p>
  58   <p>If needed, use additional information. This note is visible in administraion page of MyPiwiShop</p>
  59   <p>You have to create some values depending the selected option type (select, radio and checkbox)</p>
  60   <p>Then apply changes</p>
   54  <li>1.3.1 Tilføj en valgmulighed
   55  <p>Skriv navnet på valgmuligheden</p>
   56  <p>Vælg valgmulighedstypen: select: comboboks (fx: størrelse s/l/xl/xxl); radio: radioknap (fx: cadre ja/nej); text: tekstfelt (fx: rammebredde i cm); text area: tekstområde (fx: Tilføj kommentarer); Checkbox: afkrydsningsboks (fx: Jeg har læst og acceptere brugsbetingelserne)</p>
   57  <p>Hvis et felt er krævet for at godkende en ordre, afkrydses boksen</p>
   58  <p>Om nødvendigt benyttes yderligere oplysninger. Bemærkningen er synlig på MyPiwiShops administrationsside</p>
   59  <p>Man skal oprette nogle værdier, afhængigt af valgmulighedstypen (select, radio og checkbox)</p>
   60  <p>Udfør dernæst ændringerne</p>
  6161  </li>
  62   <li>1.3.2 Table of products
  63   <p>Tick one or more options to delete</p>
  64   <p>You can edit or duplicate an option</p>
   62  <li>1.3.2 Produktoversigt
   63  <p>Afkryds en eller flere valgmuligheder for at slette</p>
   64  <p>Man kan redigere eller kopiere en valgmulighed</p>
  6565  </li>
  66   <li>1.3.3 Manage options order in form
  67   <p> Options are listed by creation date by default. You can change this order using drag'n drop</p>
   66  <li>1.3.3 Håndtering af valgmulighedsrækkefølgen på formularen
   67  <p>Valgmulighederne opremses som standard efter oprettelsesdato. Man kan ændre rækkefølgen ved at trække og slippe</p>
  6868  </li>
  6969
  7070
  71   <h5> 2 Piwigo administration side</h5>
  72   <p>Now you have to link one or more products to photos. For this use the page "photos/batch manager".</p>
   71  <h5>2. Piwigo-administrationsside</h5>
   72  <p>Nu skal et eller flere produkter linkes til fotografier.  Til formålet benyttes "fotografierbatch manager".</p>
  7373  <br>
  74   <li>2.1 Global mode</li>
  75   <p>Select images you want to link to products.<p>
  76   <p>In action menu, choose MyPiwiShop.<p>
  77   <p>Select your products (You can also remove products already selected for theese pictures).</p>
  78   <p>Then apply action</p>
   74  <li>2.1 Global tilstand</li>
   75  <p>Vælg billeder, som skal linkes til produkter.<p>
   76  <p>I handlingsmenuen vælges MyPiwiShop.<p>
   77  <p>Vælg produkterne (man kan også fjerne produkter, som allerede er valgt til billederne).</p>
   78  <p>Udfør dernæst handlingen</p>
  7979  <br>
  80   <li>2.2 Single mode</li>
  81   <p>For each photo you can use the link "see related products for this picture".<p>
  82   <p>Products used for the picture are listed.</p>
  83   <p>You can tick/untick products to link/unlink them to the photo.</p>
  84   <p>Then validate the change</p>
   80  <li>2.2 Enkelt-tilstand</li>
   81  <p>For hvert fotografi kan man benytte linket "se relaterede produkter vedr. dette billede".<p>
   82  <p>Produkter, der anvendes sammen med billedet, vises.</p>
   83  <p>Kan kan til-/fravælge produkter, for at forbinde eller ophæve forbindelsen med fotografiet.</p>
   84  <p>Godkend dernæst ændringen</p>
  8585</ul>
  8686 
 • extensions/MyPiwiShop/language/da_DK/plugin.lang.php

  r27767 r27832  
  3636$lang['add value'] = 'tilføj værdi';
  3737$lang['drag / drop to change the order'] = 'træk/slip for at ændre rækkefølge';
  38 $lang['duplicate'] = 'dupliker';
   38$lang['duplicate'] = 'kopier';
  3939$lang['option registered'] = 'valgmulighed registreret';
  4040$lang['products have been added to these images'] = 'produkter er føjet til disse billeder';
   
  7979$lang['Currency'] = 'Valuta';
  8080$lang['Display _MENU_ records per page'] = 'Vis _MENU_ poster pr. side';
  81 $lang['Duplicate '] = 'Dupliker';
   81$lang['Duplicate '] = 'Kopier';
  8282$lang['Fields marked with * must be completed'] = 'Felter markeret med * skal udfyldes';
  8383$lang['No matching option found'] = 'Ingen tilsvarende valgmuligheder fundet';
  8484$lang['No product selected'] = 'Ingen produkter valgt';
  85 ?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.