Changeset 28011


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2014, 5:11:54 PM (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[rv_autocomplete] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/rv_autocomplete/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r27770 r28011  
  2323$lang['Leave empty for automatic gallery search <br>OR enter an url ($r/ at the start of url means this gallery)<br>OR enter q=Term to search for a specific term'] = 'Ponechajte prázdne pre automatické vyhľadávenie v galérii <br>, alebo zadajte adresu url ($r / na začiatku url znamená táto galéria)<br>alebo zadajte q=Term pre vyhľadanie špecifického pojmu';
  2424$lang['Use <b>\</b> to break search (e.g. Central Park\, NY will not match NY but it will display it)'] = 'Použite <b>\</b> na prerušenie vyhľadávania (napríklad Central Park\, NY sa nezhoduje s NY ale sa zobrazí)';
  25 $lang['Look for matches in other languages if the number of matches in main language is less than'] = 'Pozrite sa na nálezy v iných jazykoch, ak počet nálezov v hlavnom jazyku je menej ako
  26 ';
  27 $lang['No data available in table'] = 'Nie sú k dispozícii žiadne údaje v tabuľke';
  2825$lang['(Auto completions are automatically invalidated on uploads, permission changes ...).'] = '(Automatické dokončenie sú automaticky neplatné pre nahrávania, zmeny prístupových práv...).';
  29 $lang['Stop accumulating matches after'] = 'Zastavenie hromadenia zápisov po ';
  3026$lang['Invalidate auto completion index cache'] = 'Nesprávne naindexovaná autocompletion pamäť';
  3127$lang['If you change album/tag names or permalink you might want to'] = 'Ak zmeníte názov albumu/kľúčového slova alebo trvalý link, možno budete chcieť';
  32 $lang['Maximum number of suggestions'] = 'Maximálny počet návrhov';
  33 $lang['Query:'] = 'Otázka';
  34 $lang['Name'] = 'Názov';
  3528$lang['Weight'] = 'Hmotnosť';
  3629$lang['Url'] = 'Url';
  37 $lang['URL'] = 'URL';
  38 $lang['Ideal number of suggestions'] = 'Ideálny počet návrhov';
  3930$lang['Exclude'] = 'Vylúčené';
  4031$lang['Custom'] = 'Vlastné';
  4132$lang['Create a new suggestion'] = 'Vytvorenie nového návrhu';
  4233$lang['Configuration'] = 'Konfigurácia';
  43 $lang['Actions'] = 'Akcie';
  44 $lang['positive matches'] = 'pozitívnych nálezov';
  45 $lang['Weight:'] = 'Hmotnosť:';
  46 ?>
   34$lang['Query'] = 'Dotaz';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.