Changeset 3392


Ignore:
Timestamp:
Jun 4, 2009, 7:05:35 PM (12 years ago)
Author:
nanticpwg
Message:

help files translation - continuation

Location:
branches/2.0/language/hr_HR/help
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.0/language/hr_HR/help/cat_modify.html

  r3080 r3392  
  1 <h2>Edit a category</h2>
   1<h2>Uredi skupinu</h2>
  22
  3 <h3>Informations</h3>
   3<h3>Obavijesti</h3>
  44
  55<ul>
  66
  7   <li><strong>name</strong>: rename the category (a virtual rename in case
  8   of physical category).</li>
   7  <li><strong>naziv</strong>: preimenuj skupinu (nestvarno preimenovanje u slučaju stvarne skupine).</li>
  98
  10   <li><strong>description</strong>: give a general idea of the content,
  11   this text will be display under the thumbnail page.</li>
   9  <li><strong>opis</strong>: prikažite uopćeni opis sadržaja, ovaj tekst će se prikazati ispod stranice poveznih sličica.</li>
  1210
  1311</ul>
  1412
  15 <h3>Move</h3>
   13<h3>Premjesti</h3>
  1614
  17 <p>If the category is virtual, you can move it. Moving a category means
  18 changing its parent category.</p>
   15<p>Ako je skupina nestvarna, možete je premjestiti. Premještanje skupine znači promjenu njene nadređene skupine.</p>
  1916
  20 <h3>Options</h3>
   17<h3>Mogućnosti</h3>
  2118
  2219<ul>
  2320
  24   <li><strong>Access type</strong>: Permission management. If you make a
  25   category private, all its child categories becomes private. If you make a
  26   category public, all its parent categories becomes public.</li>
   21  <li><strong>Vrsta pristupa</strong>: Upravljanje dozvolama. Ako postavite skupinu kao osobnu, sve njoj podređene skupine postaju osobne. Ako postavite
   22  skupinu kao javnu, sve njoj nadređene skupine postaju javne.</li>
  2723
  28   <li><strong>Lock</strong>: The category and its sub-categories will
  29   temporary been disabled for maintenance.</li>
   24  <li><strong>Zaključavanje</strong>: Skupina i njene podskupine postaju nedostupne zbog poslova održavanja.</li>
  3025
  31   <li><strong>Comments</strong>: Authorize users to comment elements of this
  32   category.</li>
   26  <li><strong>Komentari</strong>: Dozvoli korisnicima da mogu komentirati stavke ove skupine.</li>
  3327
  34   <li><strong>Authorize upload</strong>: Authorize users to upload
  35   files. This option is available only if category is physical (not
  36   virtual).</li>
   28  <li><strong>Dozvoli prebacivanje</strong>: Dozvoli korisnicima da mogu prebacivati zapise na poslužitelj. Ova mogućnost je dostupna samo za stvarne skupine (ne i za nestvarne skupine).</li>
  3729
  3830</ul>
  3931
  40 <p>You can also manage these options with "Properties"
  41 management screen (screens <span class="pwgScreen">Upload</span>, <span
  42 class="pwgScreen">Comments</span>, <span class="pwgScreen">Lock</span>,
  43 <span class="pwgScreen">Public/Private</span>, <span
  44 class="pwgScreen">Representative</span> available from <span
  45 class="pwgScreen">Administration, Categories, Properties</span>).</p>
   32<p>Ovim mogućnostima možete upravljati i preko "Svojstva" upravnog prozora
   33 (prozori <span class="pwgScreen">Prebaci</span>, <span
   34class="pwgScreen">Komentari</span>, <span class="pwgScreen">Zaključaj</span>,
   35<span class="pwgScreen">Javno/Osobno</span>, <span
   36class="pwgScreen">Predstavnik</span> dostupnih preko <span
   37class="pwgScreen">Uprava, Skupine, Svojstva</span>).</p>
  4638
  47 <h3>Sort order</h3>
   39<h3>Redoslijed slaganja</h3>
  4840
  49 <p>Choose if the default sort order will be used.</p>
   41<p>Odaberite ako će se koristiti pretpostavljeni redoslijed slaganja.</p>
  5042
  51 <p>Indicate if this sort order will be applied to subcategories.</p>
   43<p>Označite ako će se taj redoslijed primjeniti i na podskupine.</p>
  5244
  53 <p>Select specific sort by columns to use with this category.</p>
   45<p>Odaberite posebno slaganje po stupcima za korištenje kod ove skupine.</p>
  5446<ul>
  55 <li><strong>Creation date</strong>: Picture creation date</li>
  56 <li><strong>Post date</strong>: Synchronization date</li>
  57 <li><strong>Average rate (*)</strong>: Average rate could be changed by the visitor</li>
  58 <li><strong>Most visited (*)</strong>: The current visit change the most visited order</li>
  59 <li><strong>File name</strong>: Given name in informations field</li>
  60 <li><strong>Id</strong>: Internal Id (recent categories have an higher id than previous ones.</li>
   47<li><strong>Nadnevak izrade</strong>: Nadnevak stvaranja slike</li>
   48<li><strong>Nadnevak postavljanja</strong>: Nadnevak usklađivanja</li>
   49<li><strong>Prosječna ocjena (*)</strong>: Prosječna ocjena se može mijenjati od strane posjetitelja</li>
   50<li><strong>Najposjećenije (*)</strong>: Trenutna posjeta mijenja redoslijed najposjećenijih</li>
   51<li><strong>Naziv zapisa</strong>: Dano ime u obavijesnim poljima</li>
   52<li><strong>Id</strong>: Unutarnja Id oznaka (novije skupine imaju veći id nego starije.</li>
  6153
  6254</ul>
  63 <p><strong>(*)</strong>Take care and test it for your self since it can give unpredictable results.</p>
   55<p><strong>(*)</strong>Budite oprezni i prethodno isprobajte jer možete dobiti neočekivane ishode.</p>
  6456
  6557
  66 <h3>Representant</h3>
   58<h3>Predstavnik</h3>
  6759
  68 <p>The representant of the category is the thumbnail displayed to represent
  69 the category on main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) when
  70 a category contains only sub-categories (just as the root category).</p>
   60<p>Predstavnik skupine je povezna sličica postavljena da predstavlja
   61skupinu na glavnoj stranici (<span class="pwgScreen">category.php</span>) kada skupina
   62sadrži samo podskupine (kao korijenska skupina).</p>
  7163
  72 <p>There are 4 ways to set the representative picture of a category :</p>
   64<p>Postoje 4 načina za postavljanje slike predstavnika skupine :</p>
  7365
  7466<ul>
  7567
  76   <li><span class="pwgScreen">Picture page</span>: in the action buttons bar,
  77   one of them let you set the displayed picture as representative for the
  78   displayed category. This button is available only for administrators.</li>
   68  <li><span class="pwgScreen">Stranica Slika</span>: dugmad na traci postupaka,
   69  jedan od njih omogućava postavljanje prikazane slike kao predstavnika skupine. ovo dugme je dostupno samo upravnicima.</li>
  7970
  80   <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a picture</span> in
  81   administration. This screen can be reach from <span
  82   class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch
  83   management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for
  84   details.</li>
   71  <li><span class="pwgScreen">Izmjena podataka o slici</span> u upravnom dijelu. Ovaj prozor dostupan preko <span
   72  class="pwgScreen">picture.php</span> ili <span class="pwgScreen">Slijedna obrada </span> u <em>pojedinačnom načinu</em>. Pogledajte sustav pomoći u ovom prozoru za pojedinosti.</li>
  8573
  86   <li><span class="pwgScreen">Administration, Categories, Properties,
  87   Representative</span>. See the help of this screen for details.</li>
   74  <li><span class="pwgScreen">Uprava, Skupine, Svojstva, Predstavnik</span>. Pogledajte sustav pomoći u ovom prozoru za pojedinosti.</li>
  8875
  89   <li><span class="pwgScreen">Edit a category</span> (this screen).</li>
   76  <li><span class="pwgScreen">Uredi skupinu</span> (ovaj prozor).</li>
  9077
  9178</ul>
  9279
  93 <p>The representation depends on configuration parameter
  94 <code>allow_random_representative</code> (see <span
   80<p>Predstavljanje ovisi o postavkama stavke <code>allow_random_representative</code> (vidi <span
  9581class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p>
  9682
  97 <p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false)
  98 each category containing at least one element is represented by a fixed
  99 element. Once set (at category creation), the representative changes only
  100 when an administrator ask for it. If the representant is not appropriate,
  101 you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p>
   83<p>U pretpostavljenom načinu (<code>allow_random_representative</code> postavljen na false)
   84svaka skupina koja sadrži najmanje jednu stavku je predstavljena određenim predstavnikom. Jednom postavljen (pri stvaranju skupine), predstavnik se mijenja jedino
   85kada upravnik to zatraži. Ako predstavnik nije odgovarajući možete zatražiti <strong>Odabir novog predstavnika slučajnim pristupom</strong>.</p>
  10286
  103 <p>If configuration parameter <code>allow_random_representative</code> is
  104 set to true, a category containing elements can have no fixed
  105 representant. Just use <strong>Delete representant</strong> button.</p>
   87<p>Ako je postavka <code>allow_random_representative</code> postavljena na true, skupina koja ima sadržaj ne može imati prepostavljenog prestavnika.
   88Jednostavno upotrijebite <strong>Izbriši predstavnika</strong> dugme.</p>
  10689
  107 <p>If the category contains no element (but only sub-categories) it can be
  108 represented by any element thanks to screen <span class="pwgScreen">Modify
  109 informations about a picture</span>. The only option on the current screen
  110 is to <strong>Delete representant</strong> button, after using this button,
  111 no representant option to set anymore.</p>
   90<p>Ako skupina nema stavki (nego samo podskupine) može biti predstavljena bilo kojom
   91stavkom podskupina zahvaljujući prozoru  <span class="pwgScreen">Promijeni podatke o slici</span>. Jedina mogućnost na trenutnom prozou je
   92 <strong>Izbriši predstavnika</strong> dugme, a nakon birisanja, odabir predstavnika nije više dostupan.</p>
  11293
  113 <h3>Link all category elements to a new category</h3>
   94<h3>Poveži sve stavke skupine u novu skupinu</h3>
  11495
  11596<ul>
  11697
  117 <li><strong>Virtual category name</strong>: New category name to be created,
  118 all pictures of the current category will be linked to the new one.</li>
   98<li><strong>Naziv nestvarne skupine</strong>: Novi naziv skupine će se odrediti,
   99sve slike trenutne skupine će se povezati sa novonastalom.</li>
  119100
  120 <li><strong>Parent category</strong>: Where the new category will be,
  121 leave empty to create it from home.</li>
   101<li><strong>Nadređena skupina</strong>: Gdje će se nova skupina nalaziti, ostavi prazno za postavu iz polazišta.</li>
  122102
  123103</ul>
  124104
  125 <h3>Link all category elements to some existing categories</h3>
   105<h3>Poveži sve stavke skupine sa nekim postojećim skupinama</h3>
  126106
  127107<ul>
  128108
  129 <li><strong>Categories</strong>: Choose the destination category.</li>
   109<li><strong>Skupine</strong>: Odaberite odredišnu skupinu.</li>
  130110
  131111</ul>
  132112
  133 <h3>Send an information email to group members</h3>
   113<h3>Pošalji e-mail obavijest članovima grupe</h3>
  134114
  135115<ul>
  136116
  137 <li><strong>Group</strong>: addressees group</li>
   117<li><strong>Grupa</strong>: adrese grupe</li>
  138118
  139 <li><strong>Mail content</strong>: Free text to be sent to them.</li>
   119<li><strong>Sadržaj e-mail poruke</strong>: sadržaj po volji koji će se poslati.</li>
  140120
  141121</ul> 
 • branches/2.0/language/hr_HR/help/configuration.html

  r3080 r3392  
  1 <h2>Configuration</h2>
   1<h2>Podešavanje</h2>
  22
  3 <p>This screen let the administrator do basic configuration. Indeed, this
  4 screen only shows simple configuration parameters that should be enough for
  5 the vast majority of administrators. If you want to see other numerous (and
  6 advanced) configuration parameters, read file <span
  7 class="filename">include/config_default.inc.php</span>.</p>
   3<p>Ovaj prozor omogućava upravniku obavljanje osnovnih podešavanja. Zaista, ovaj
   4prozor prikazuje samo najosnovnije postavke podešavanja koje bi trebale biti dovoljne za
   5veliku većinu upravnika. Ako želite proučiti ostale brojne (i napredne)
   6postavke podešavanja, pregledajte zapis <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>.</p>
  87
  9 <p>This screen is divided in several sections, regrouping configuration
  10 parameters by theme.</p>
   8<p>Ovaj prozor je podijeljen u nekoliko odjeljaka, tematski preslaguje postavke podešavanja.</p>
  119
  1210
  13 <h3>Main</h3>
   11<h3>Glavo</h3>
  1412<ul>
  15   <li><strong>Gallery title</strong>: used in RSS feed and notifications by
  16 email.</li>
   13  <li><strong>Naslov galerije</strong>: koristi se za RSS izvore i e-mail obavijesti.</li>
  1714
  18   <li><strong>Page banner</strong>: displayed on top of each public
  19 page.</li>
   15  <li><strong>Baner stranice</strong>: prikazan na svakoj javnoj stranici.</li>
  2016
  21   <li><strong>Gallery URL</strong>: used for the RSS feed.</li>
   17  <li><strong>URL galerije</strong>: koristi se za RSS izvore.</li>
  2218
  23   <li><strong>Lock gallery</strong>: Lock the entire gallery for
  24   maintenance. Only administrator users will be able to reach the
  25   gallery.</li>
   19  <li><strong>Zaključavanje galerije</strong>: Zaključavanje cjelokupne galerije zbog poslova održavanja. Jedino upravni korisnici mogu pristupiti galeriji.</li>
  2620
  27   <li><strong>Rating</strong>: Picture rating feature is enabled.</li>
   21  <li><strong>Ocjene</strong>: POcjenjivanje slika je omogućeno.</li>
  2822
  29   <li><strong>Rating by guests</strong>: Even non registered users can rate images.</li>
   23  <li><strong>Ocjenjivanje od gostiju</strong>: Čak i nepoznati posjetitelji mogu ocjenjivati slike.</li>
  3024
  31   <li><strong>Allow user registration</strong>: Registration is free for all.</li>
   25  <li><strong>Dozvoli upis korisnika</strong>: Upis je odobren za sve.</li>
  3226
  33   <li><strong>Mail address is obligatory for all users</strong>: Mail address will checked on registration or profile update except if the action is done on administration part.</li>
   27  <li><strong>E-mail adresa je obvezna za sve korisnike</strong>: E-mail adresa će se provjeravati pri upisu ili izmjeni profila osim ako se postupak vrši preko upravnog dijela.</li>
  3428
  35   <li><strong>Email admins when a new user registers</strong>: Administrators will be received mail for each registration.</li>
   29  <li><strong>E-mail poruka upravniku pri upisu novog korisnika</strong>: Upravnik će dobiti obavijesnu e-mail poruku pri svakom novom upisu.</li>
  3630
  3731</ul>
  3832
  39 <h3>History</h3>
   33<h3>Povijest</h3>
  4034
  41   <p>Visits on pages <span
  42   class="pwgScreen">category.php</span> and <span
  43   class="pwgScreen">picture.php</span> will be saved in the
  44   <code>history</code> table.</p>
   35  <p>Posjete stranicama <span
   36  class="pwgScreen">category.php</span> i <span
   37  class="pwgScreen">picture.php</span> će biti pohranjene u
   38  <code>povijest</code> tabeli.</p>
  4539 
  46   <p>Visits will be shown in <span
  47   class="pwgScreen">Administration, Specials, History</span>.</p>
   40  <p>Posjete će biti vidljive u <span
   41  class="pwgScreen">Uprava, Posebnosti, Povijest</span>.</p>
  4842
  4943<ul>
  50   <li><strong>Save page visits by guests</strong>: page visits by guests will be saved.</li>
   44  <li><strong>Pohrani posjete stranicama po gostima</strong>: posjete stranicama se vode po gostima.</li>
  5145
  52   <li><strong>Save page visits by users</strong>: visits by registrered users will be saved.</li>
   46  <li><strong>Pohrani posjete stranicama po korisnicima</strong>: posjete stranicama se vode po korisnicima.</li>
  5347
  54   <li><strong>Save page visits by administrators</strong>: page visits by administrators will be saved.</li>
   48  <li><strong>Pohrani posjete stranicama po upravnicima</strong>: posjete stranicama se vode po upravnicima.</li>
  5549
  5650</ul>
  5751
  58 <h3>Comments</h3>
   52<h3>Komentari</h3>
  5953<ul>
  6054
  61   <li><strong>Comments for all</strong>: Even guest not registered can post
  62   comments.</li>
   55  <li><strong>Komentari za sve</strong>: Čak i obični posjetitelji mogu pisati komentare.</li>
  6356
  64   <li><strong>Number of comments per page</strong>.</li>
   57  <li><strong>Broj komentara po stranici</strong>.</li>
  6558
  66   <li><strong>Validation</strong>: an administrator validate users posted
  67   comments before they become visible on the site. User comments validation
  68   takes place in screen <span class="pwgScreen">Administration, Pictures,
  69   Comments</span>.</li>
   59  <li><strong>Ovjera</strong>: upravnik ovjerava komentare posjetitelja prije javne objave. Ovjera korisničkih kometara
   60  se vrši u <span class="pwgScreen">Uprava, Slike, Komentari</span>.</li>
  7061
  71   <li><strong>Email admins when a valid comment is entered</strong>:
  72 Sends an email to the administrators when a user enters a comment and this comment is validated.</li>
   62  <li><strong>Pošalji e-mail obavijest po upisu kometara</strong>:
   63Šalje e-mail obavijesnu poruku upravnicima kada korisnici upišu komentare koji su već ovjereni.</li>
  7364
  74   <li><strong>Email admins when a comment requires validation</strong>:
  75 Sends an email to the administrators when a user enters a comment that requires validation by the admin.
  76 User comments validation takes place in the screen <span class="pwgScreen">Administration, Pictures, Comments</span>.</li>
   65  <li><strong>Pošalji e-mail obavijest kada komentar treba ovjeru</strong>:
   66Šalje e-mail obavijesnu poruku upravnicima kada korisnici upišu komentare koji trebaju biti ovjereni.
   67Ovjeri korisničkih komentara se pristupa preko <span class="pwgScreen">Uprava, Slike, Komentari</span>.</li>
  7768
  7869</ul>
  7970
  80 <!--TODO --><h3>Upload</h3>
   71<!--TODO --><h3>Prebacivanje</h3>
  8172<ul>
  82 <!--TODO -->  <li><strong>Show upload link every time</strong>: If exists uploadeable categories, add link will be show for each categoy.</li>
  83 <!--TODO -->  <li><strong>User access level to upload</strong>: Allows to restrict upload by users</li>
  84   <li><strong>Email adminis when a picture is uploaded</strong>: Administrators will be received mail for each picture uploaded by a user.</li>
   73<!--TODO -->  <li><strong>Prikaži poveznicu prebacivanja svaki put</strong>: Ako postoje skupine za prebacivanje, poveznica DODAJ će biti prikazana za svaku skupinu.</li>
   74<!--TODO -->  <li><strong>Korisnička razina pristupa za prebacivanje</strong>: Omogućava ograničavanje prebacivanja od korisnika</li>
   75  <li><strong>E-mail poruka upraviteljima po prebacivanju zapisa</strong>: Upravitelji će dobiti e-mail poruku za svaku prebačenu korisničku sliku.</li>
  8576</ul>
  8677
  87 <h3>Default display</h3>
   78<h3>Pretpostavljeni prikaz</h3>
  8879
  89 <p>Here you can change display options used by default, when guest is not
  90 connected. Once connected, these options are overloaded by user own options
  91 (modifiable in <span class="pwgScreen">profile</span>).</p>
   80<p>Ovdje možete mijenjati postavke prikaza korištene kao zadane, kada gost nije prijavljen. Jednom kada se prijavi, ove mogućnosti će biti promijenjene korisnički izabranima (izmjenjivo u <span class="pwgScreen">profili</span>).</p>
  9281
  93 <p>It is possible to change display options for all existing users, but the
  94 screen to consider is <span class="pwgScreen">Administration,
  95 Identification, Users</span>, where you can options for a selected list of
  96 users.</p>
   82<p>Moguće je promijeniti mogućnosti prikaza za sve korisnike, ali preko prozora is <span class="pwgScreen">Uprava, Prijavnica, Korisnici</span>, gdje prikaz možete odrediti za odabrani popis korisnika.</p>
  9783
  9884<ul>
  9985
  100   <li><strong>Language</strong>: concerns only Piwigo
  101   labels. Category names, picture names and all descriptions are not
  102   localized.</li>
   86  <li><strong>Jezik</strong>: zahvaća samo sučelje Piwigo galerije. Nazivi skupina, slika i svi opisi nisu obuhvaćeno prijevodom.</li>
  10387
  104   <li><strong>Number of images per row</strong></li>
   88  <li><strong>Broj slika po redu</strong></li>
  10589
  106   <li><strong>Number of rows per page</strong></li>
   90  <li><strong>Broj redova po stranici</strong></li>
  10791
  108   <li><strong>Interface theme</strong></li>
   92  <li><strong>Tema sučelja</strong></li>
  10993
  110   <li><strong>Recent period</strong>: By days. Period within a picture is
  111   shown as new. Must be superior to 1 day.</li>
   94  <li><strong>Nedavno razdoblje</strong>: Po danima. Razdoblje u kojem se prikazana slika smatra novom. Mora biti veće od 1 dan.</li>
  11295
  113   <li><strong>Expand all categories</strong>: Expand all categories by
  114   default in the menu? <em>Warning</em>: this option is resources consuming
  115   and may generate a huge menu if your category tree is contains many
  116   categories.</li>
   96  <li><strong>Razgranaj sve skupine</strong>: Pretpostavljeno razgranati sve skupine u
   97  izbornik? <em>Pozor</em>: ova mogućnost može opteretiti računalo poslužitelj i stvoriti ogromni izbornik ako vaše sustav sadrži mnogo skupina.</li>
  11798
  118   <li><strong>Show number of comments</strong>: show the number of comments
  119   for each picture on the thumbnails page. Resource consuming.</li>
   99  <li><strong>Prikaži broj komentara</strong>: prikazuje broj komentara za svaku sliku na stranici poveznih sličica. Zahtjevno za poslužitelja.</li>
  120100
  121   <li><strong>Show hits count</strong>: display hits observed on picture
  122   just under its thumbnail on the thumbnails page.
  123   Only when advanced configuration parameter is: <br />
  124   $conf['show_nb_hits'] = true; <br />
  125   Notice: it is false by default.</li>
   101  <li><strong>Prikaži broj posjeta</strong>: prikaži broj posjeta slici pravo ispod povezne sličice na stranici.
   102  Samo kada je napredna postavka : <br />  $conf['show_nb_hits'] = true; <br />
   103  Obavijest: pretpostavljeno je false .</li>
  126104
  127   <li><strong>Maximum width of the pictures</strong>: maximum displayed
  128   width. If pictures are larger than this setting, they will be resized on
  129   display. If you consider filling this option, you'd better consider
  130   modifying the width of your pictures instead.</li>
   105  <li><strong>Najveća širina slika</strong>: najveća dozvoljena širina. Ako je slika veča od ove postavke, biti će prilagođena pri prikazu. Ukoliko razmišljate o određivanju ove vrijednosti, možda bi bilo
   106  bolje prilagoditi širinu vaših slika pri izradi umjesto ovog.</li>
  131107
  132   <li><strong>Maximum height of the pictures</strong>: same remarks as for
  133   previous setting.</li>
   108  <li><strong>Najveća visina slika</strong>: iste primjedbe kao ikod prethodne stavke.</li>
  134109
  135110</ul>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.