Changeset 6081


Ignore:
Timestamp:
May 5, 2010, 9:50:18 PM (10 years ago)
Author:
voyteckst
Message:

utf8 corrections

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r4284 r6081  
  33$lang['Active capture'] = 'Aktywne przechwytanie';
  44$lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] =
  5         'Poziom usuwania [10-200] (wspó³czynnik pomiêdzy zdeaktualizowanymi a aktywnymi)';
   5        'Poziom usuwania [10-200] (współczynnik pomiędzy zdeaktualizowanymi a aktywnymi)';
  66$lang['Obsolete limit [20-100] (obsolete data count)'] =
  77        'Limid deaktualizacji [20-100] (liczba nieaktualnych danych)';
   
  1010        'Przechowuj dane nawet jezlu wtyczka jest nieaktywna/odinstalowana';
  1111$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] =
  12         'Zaawansowani u¿ytkownicy: zmienne szablonów s¹ dostêpne we wszystkich przypadkach i mog¹ byæ takze wykorzystane w Twoich wtyczkach';
  13 $lang['Default display'] = 'Wyœwietlanie domyœlne';
   12        'Zaawansowani użytkownicy: zmienne szablonów są dostępne we wszystkich przypadkach i mogą być takze wykorzystane w Twoich wtyczkach';
   13$lang['Default display'] = 'Wyświetlanie domyślne';
  1414$lang['Total hits:'] = 'Suma odwiedzin:';
  1515//$lang['Image hits:'] = 'Odwiedzonych obrazów:';
  1616//$lang['other hits:'] = 'odwiedzonych innych:';
  17 $lang['Your recently viewed pictures'] = 'Twoje aktualnie ogl¹dane obrazy';
  18 $lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Najczêœciej ogl¹dane w ci¹gu ostatnich 10 minut:';
   17$lang['Your recently viewed pictures'] = 'Twoje aktualnie oglądane obrazy';
   18$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Najczęściej oglądane w ciągu ostatnich 10 minut:';
  1919$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Some of recently viewed pictures by other users';
  2020$lang['Current hour hits:'] = 'Current hour hits:';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.