Changeset 6096


Ignore:
Timestamp:
May 7, 2010, 7:31:27 PM (11 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update PL (encoding)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/pl_PL/help/help_add_photos.html

  r5968 r6096  
  1 <p>Wiele mo¿liwoœci dodania zdjêæ do Twojej galerii:</p>
   1<p>Wiele mo¿liwoœci dodania zdjêæ do Twojej galerii:</p>
  22
  33<ul>
  4   <li><strong>Wgranie bezpoœrednie</strong> z poziomu przegl¹darki jest najprostszym i szybkim sposobem. Zale¿y od mo¿liwoœci Twojej przegl¹darki oraz serwera. W przypadku problemów z du¿¹ iloœci¹ zdjêæ, mo¿esz skorzystaæ z wgrywania innym sposobem!</li>
   4  <li><strong>Wgranie bezpoœrednie</strong> z poziomu przegl¹darki jest najprostszym i szybkim sposobem. Zale¿y od mo¿liwoœci Twojej przegl¹darki oraz serwera. W przypadku problemów z du¿¹ iloœci¹ zdjêæ, mo¿esz skorzystaæ z wgrywania innym sposobem!</li>
  55</ul>
  66
  7 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">PrzejdŸ do Bezpoœredniego Wgrywania </a></p>
   7<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=direct">PrzejdŸ do Bezpoœredniego Wgrywania </a></p>
  88
  99<ul>
  10   <li><strong>pLoader</strong> jest aplikacj¹ zainstalowan¹ na Twoim komputerze. Przeci¹gnij &amp; upuœæ zdjêcia w oknie pLoader, kliknij <em>"Wgraj do Piwigo"</em> i pozwól pLoader'owi wykonaæ swoj¹ pracê. Mo¿esz tak¿e znaleŸæ inne aplikacje takie jak <strong>WinToPiwigo</strong> lub plugin eksportu do Piwigo <strong>Digikam</strong>.</li>
   10  <li><strong>pLoader</strong> jest aplikacj¹ zainstalowan¹ na Twoim komputerze. Przeci¹gnij &amp; upuœæ zdjêcia w oknie pLoader, kliknij <em>"Wgraj do Piwigo"</em> i pozwól pLoader'owi wykonaæ swoj¹ pracê. Mo¿esz tak¿e znaleŸæ inne aplikacje takie jak <strong>WinToPiwigo</strong> lub plugin eksportu do Piwigo <strong>Digikam</strong>.</li>
  1111</ul>
  1212
  13 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">PrzejdŸ do pLoader</a></p>
   13<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ploader">PrzejdŸ do pLoader</a></p>
  1414
  1515<ul>
  16   <li><strong>Transfer FTP</strong> jest najbardziej rekomendowanym sposobem dodawania bardzo du¿ej iloœci zdjêæ przy pomocy niewielu klikniêæ. Skorzystaj z przewodnika aby przygotowaæ swoje zdjêcia. Metoda FTP umo¿liwia Ci bardzo dok³adn¹ kontrolê nad umiejscowieniem plików zdjêæ na serwerze.</li>
   16  <li><strong>Transfer FTP</strong> jest najbardziej rekomendowanym sposobem dodawania bardzo du¿ej iloœci zdjêæ przy pomocy niewielu klikniêæ. Skorzystaj z przewodnika aby przygotowaæ swoje zdjêcia. Metoda FTP umo¿liwia Ci bardzo dok³adn¹ kontrolê nad umiejscowieniem plików zdjêæ na serwerze.</li>
  1717</ul>
  1818
  19 <p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">PrzejdŸ do FTP</a></p>
   19<p class="nextStepLink"><a href="admin.php?page=photos_add&section=ftp">PrzejdŸ do FTP</a></p>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.