Changeset 7086


Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2010, 7:09:51 AM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update admin part thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php

  r7083 r7086  
  643643$lang['unknown'] = 'không xác định';
  644644$lang['Upload Photos'] = 'Tải ảnh lên';
   645$lang['Drop into category'] = 'Chuyển vào đề mục';
   646$lang['+ Add an upload box'] = '+ Thêm một mục gởi hình ';
   647$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Tạo ra "%s" thư mục ở cùng thư mục cài đặt Piwigo của bạn';
   648$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Gán quyền được ghi (chmod 777) cho "%s" thư mục ở cùng thư mục cài đặt Piwigo của bạn';
   649$lang['existing category'] = 'đề mục hiện có';
   650$lang['create a new category'] = 'tạo một đề mục mới';
   651$lang['Category name'] = 'Tên đề mục';
   652$lang['Category "%s" has been added'] = 'Đề mục "%s" đã được thêm vào';
   653$lang['Uploaded Photos'] = 'Ảnh đã được gởi lên';
   654$lang['%d photos uploaded'] = 'Đã có %d ảnh được gởi';
   655$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Mức độ riêng tư đã được thiết lập ở mức "%s"';
   656$lang['Category "%s" now contains %d photos'] = 'Đề mục "%s" hiện tại chứa %d bức ảnh';
   657$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Quản lý bộ gồm %d ảnh';
   658$lang['Select files'] = 'Chọn tệp tin';
   659$lang['JPEG files or ZIP archives with JPEG files inside please.'] = 'Chỉ chấp nhận tệp tin JPEG hoặc định dạng lưu trữ ZIP chứa tệp JPEG bên trong.';
   660$lang['Everybody'] = 'Mọi người';
   661$lang['Who can see these photos?'] = 'Ai có thể xem được những bức ảnh này?';
   662$lang['Who can see this photo?'] = 'Ai có thể xem được bức ảnh này?';
   663$lang['... or switch to the old style form'] = '... hoặc chuyển sang fomr kiểu cũ';
   664$lang['... or switch to the multiple files form'] = '... hoặc chuyển sang fomr kiểu đa tệp tin';
   665$lang['The websize maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Chiều rộng lớn nhất của trang web phải là số nằm giữa %d và %d';
   666$lang['The websize maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Chiều cao lớn nhất của trang web phải là số nằm giữa %d và %d';
   667$lang['The websize image quality must be a number between %d and %d'] = 'Chất lượng hình của trang web phải là số nằm giữa %d và %d';
   668$lang['The thumbnail maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Chiều rộng hình thu nhỏ lớn nhất phải là số nằm giữa %d và %d';
   669$lang['The thumbnail maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Chiều cao hình thu nhỏ lớn nhất phải là số nằm giữa %d và %d';
   670$lang['The thumbnail image quality must be a number between %d and %d'] = 'Chất lượng hình thu nhỏ phải là số nằm giữa %d và %d';
   671$lang['Settings'] = 'Cài đặt';
   672$lang['Web size photo'] = 'Ảnh có kích cỡ web';
   673$lang['Resize'] = 'Định dạng lại kích thước';
   674$lang['Maximum Width'] = 'Chiều rộng lớn nhất';
   675
  645676?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.