Changeset 7090


Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2010, 1:05:25 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update admin part thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php

  r7086 r7090  
  673673$lang['Resize'] = 'Định dạng lại kích thước';
  674674$lang['Maximum Width'] = 'Chiều rộng lớn nhất';
   675$lang['pixels'] = 'pixels';
   676$lang['Maximum Height'] = 'Chiều cao lớn nhất';
   677$lang['Image Quality'] = 'Chất lượng hình';
   678$lang['Save Settings'] = 'Lưu cài đặt';
   679$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Thiết lập cấu hình của bạn đã được lưu';
   680$lang['Active Themes'] = 'Kích hoạt giao diện';
   681$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Gán quyền được ghi cho thư mục "%s"';
   682$lang['Administration Home'] = 'Trang chủ của Quản trị';
   683$lang['Categories ordered alphanumerically reverse'] = 'Đề mục được sắp xếp bởi vị trí đảo ngược thứ tự a,b,c';
   684$lang['Change Admin Colors'] = 'Thay đổi màu trang Quản trị';
   685$lang['Delete this theme'] = 'Xóa giao diện này';
   686$lang['Directory does not exist'] = 'Thư mục không tồn tại';
   687$lang['Download,'] = 'Tải xuống,';
   688$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Đồng bộ hóa';
   689$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Nhận hỗ trợ từ diễn đàn Piwigo';
   690$lang['Help Me'] = 'Xin giúp tôi';
   691$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Giao diện này không thể kích hoạt được, một khi giao diện chủ bị thiếu: %s';
   692$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Giao diện này không thể bị xóa bởi vì có một hay một vài giao diện khác phụ thuộc vào nó: %s';
   693$lang['Inactive Themes'] = 'Giao diện không được kích hoạt';
   694$lang['Install on your computer,'] = 'Cài đặt trên máy của bạn,';
   695$lang['Make this theme available to users'] = 'Thiết lập cho những tài khoản người dùng có thể sử dụng được';
   696$lang['Page end'] = 'Kết thúc trang';
   697$lang['Piwigo Uploader'] = 'Công cụ gởi hình Piwigo';
   698$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Tham khảo tài liệu về Piwigo';
   699$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Bắt đầu sử dụng pLoader và gởi ảnh của bạn.';
   700$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Chuyển sang màu sáng hoặc tối đối với Quản trị viên';
   701$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Giao diện đã được cài đặt thành công';
   702$lang['Visit Gallery'] = 'Ghé xem thư viện hình';
   703$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Ghé vào trang chủ của Dự án Piwigo';
   704$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'Công cụ pLoader là một <em>công cụ gởi ảnh của Piwigo</em>. Từ máy tính của bạn, pLoader sẽ chuẩn bị các bước thiết lập cho những bức ảnh và chuyển chúng lên thư viện ảnh Piwigo của bạn.';
   705$lang['Guest Settings'] = 'Thiết lập cho tài khoản khách';
   706$lang['Main Page'] = 'Trang chính';
   707$lang['Photo Page'] = 'Trang ảnh';
   708$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Kích hoạt thanh điều hướng trang';
   709$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Kích hoạt hình thu nhỏ điều hướng trang';
   710$lang['Activate icon "%s"'] = 'Kích hoạt biểu tượng "%s"';
   711$lang['Activate field "%s"'] = 'Kích hoạt trường "%s"';
   712$lang['Photo Properties'] = 'Thuộc tính ảnh';
   713$lang['Allow user customization'] = 'Cho phép người dùng tùy biến ';
   714$lang['Languages'] = 'Ngôn ngữ';
  675715
  676716?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.