Changeset 7115


Ignore:
Timestamp:
Oct 6, 2010, 6:26:57 AM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update Thanks to Em Ku

Location:
branches/2.1
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/upgrade.lang.php

  r7111 r7115  
  3939
  4040//For version 2.1.0
  41 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = "This page proposes to upgrade the database from your Piwigo old version to the new version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).";
   41$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Trang này này nhằm mục đích nâng cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản Piwigo cũ của bạn lên phiên bản mới. Phần hỗ trợ nâng cấp hiểu rằng bạn đang sử dụng <strong>phiên bản %s</strong> (hoặc tương đương).';
  4242
  4343$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Nhằm đề phòng, những plugins sau đây đã bị vô hiệu hóa. Bạn phải kiểm tra bản nâng cấp của plugin trước khi kích hoạt lại chúng:';
 • branches/2.1/tools/language/translation_validated.inc.php

  r7111 r7115  
  451451        'Templates',
  452452        'pixels',
  453         '',
   453        'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr',
  454454        '',
  455455        ),
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.