Changeset 8489


Ignore:
Timestamp:
Jan 7, 2011, 12:08:55 PM (10 years ago)
Author:
plg
Message:

copy ca_ES from 2.1 + convert ca_ES to 2.1 (new keys) + replace category by album

Location:
trunk/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r8286 r8489  
  2424$lang['%d association'] = '%d associació';
  2525$lang['%d associations'] = '%d associacions';
  26 $lang['cat_inclu_part1_S'] = '%d categoria inclosa';
  27 $lang['cat_inclu_part1_P'] = '%d categories incloses';
  28 $lang['cat_inclu_part2_S'] = '%d física';
  29 $lang['cat_inclu_part2_P'] = '%d físiques';
  30 $lang['cat_inclu_part3_S'] = ' i %d virtual';
  31 $lang['cat_inclu_part3_P'] = ' i %d virtuals';
   26$lang['%d album including'] = '%d categoria inclosa';
   27$lang['%d albums including'] = '%d categories incloses';
   28$lang['%d physical'] = '%d física';
   29$lang['%d physical'] = '%d físiques';
   30$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtual';
   31$lang[' and %d virtual'] = ' i %d virtuals';
  3232$lang['%d album moved'] = '%d categoria mogudes';
  3333$lang['%d albums moved'] = '%d categories mogudes';
   
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Permet el registre d\'usuaris';
  6060$lang['Apply to sub-albums'] = 'Aplica a les subcategories';
  61 $lang['Are you sure?'] = 'Esteu segurs?';
  6261$lang['Associated'] = 'Associat';
  6362$lang['Association to categories'] = 'Associació de categories';
   
  9493$lang['Edit tags'] = 'Edita etiquetes';
  9594$lang['Elements'] = 'Elements';
  96 $lang['Email administrators when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un usuari nou es registri';
  97 $lang['Email administrators when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'hagi introduït un comentari vàlid';
  98 $lang['Email administrators when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació';
  99 $lang['Email administrators when a picture is uploaded'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan es pugi una imatge';
   95$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un usuari nou es registri';
   96$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan s\'hagi introduït un comentari vàlid';
   97$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan un comentari requereixi validació';
   98$lang['Email admins when a picture is uploaded'] = 'Envia un correu electrònic als administradors quan es pugi una imatge';
  10099$lang['Empty caddie'] = 'Buida carret';
  101100$lang['Environment'] = 'Entorn';
  102101$lang['Form'] = 'Form';
  103102$lang['Gallery URL'] = 'URL de la galeria';
  104 $lang['Gallery description'] = 'Descripció de la galeria';
  105103$lang['Gallery title'] = 'Títol de la galeria';
  106104$lang['Grant selected groups'] = 'Atorgar als grups seleccionats';
   
  129127$lang['New parent album'] = 'Nova categoria pare';
  130128$lang['New tag'] = 'Nova etiqueta';
  131 $lang['No tag defined. Use Administration>Pictures>Tags'] = 'No s\'ha definit l\'etiqueta. Useu Administració>Imatges>Etiquetes';
  132129$lang['Number of comments per page'] = 'Nombre de comentaris per pàgina';
  133130$lang['Number of rates'] = 'Nombre de valoracions';
   
  141138$lang['Path'] = 'Camí';
  142139$lang['Permalink'] = 'Enllaç permanent';
  143 $lang['Permalink_%s_histo_used_by_%s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en la categoria %s. Elimineu-lo de primer l\'historial d\'enllaços permanents';
  144 $lang['Permalink_name_rule'] = 'El nom de l\'enllaç permanent s\'ha de composar per els caràcters a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" o "/". No ha de ser numèric o començar amb un número seguit per "-"';
   140$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'ha utilitzat prèviament en la categoria %s. Elimineu-lo de primer l\'historial d\'enllaços permanents';
   141$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'El nom de l\'enllaç permanent s\'ha de composar per els caràcters a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" o "/". No ha de ser numèric o començar amb un número seguit per "-"';
  145142$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'L\'enllaç permanent %s ja s\'utilitza per la categoria %s';
  146143$lang['Permalink history'] = 'Historial d\'enllaços permanents';
   
  179176$lang['Tag selection'] = 'Selecció d\'etiquetes';
  180177$lang['Take selected elements out of caddie'] = 'Treu els elements seleccionats fora del carret';
  181 $lang['The %d following tag were deleted'] = 'La següent etiqueta estava eliminada';
   178$lang['The following tag were deleted'] = 'La següent etiqueta estava eliminada';
  182179$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Les etiquetes següents %d estaven eliminades';
  183180$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'No es pot verificar per actualitzar.';
  184181$lang['Uninstall'] = 'Desinstal·lar';
  185 $lang['Use default sort order']='Utilitza l\'ordenació predeterminada  (definida en el fitxer de configuració)';
   182$lang['Use the default image sort order (defined in the configuration file)']='Utilitza l\'ordenació predeterminada  (definida en el fitxer de configuració)';
  186183$lang['User comments validation'] = 'Validació dels comentaris d\'usuari';
  187184$lang['Users'] = 'Usuaris';
   
  203200$lang['You need to confirm deletion'] = 'You need to confirm deletion';
  204201$lang['add tags'] = 'add tags';
  205 $lang['adviser'] = 'Adviser';
   202$lang['Adviser'] = 'Adviser';
  206203$lang['Associate to album'] = 'associate to category';
  207204$lang['associate to group'] = 'associate to group';
  208 $lang['authorized'] = 'Authorized';
  209 $lang['cat_add'] = 'Add a virtual category';
  210 $lang['cat_comments_title'] = 'Authorize users to add comments on selected categories';
  211 $lang['cat_error_name'] = 'The name of a category should not be empty';
  212 $lang['cat_lock_title'] = 'Lock categories';
  213 $lang['cat_private'] = 'Private category';
  214 $lang['cat_public'] = 'Public category';
  215 $lang['cat_representant'] = 'Find a new representant by random';
  216 $lang['cat_security'] = 'Public / Private';
  217 $lang['cat_status_title'] = 'Manage authorizations for selected categories';
  218 $lang['cat_upload_title'] = 'Select uploadable categories';
  219 $lang['cat_virtual_added'] = 'Virtual category added';
  220 $lang['cat_virtual_deleted'] = 'Virtual category deleted';
  221 $lang['category'] = 'Category';
  222 $lang['conf_access'] = 'Tipus d\'accès';
  223 $lang['conf_comments_title'] = 'Comentaris';
  224 $lang['conf_confirmation'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades';
  225 $lang['conf_display'] = 'Visualització predeterminada';
  226 $lang['conf_history_title'] = 'Historial';
  227 $lang['conf_gallery_url_error'] = 'La URL de la galeria no es vàlida.';
  228 $lang['conf_main_title'] = 'Principal';
  229 $lang['conf_nb_comment_page_error'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.';
  230 $lang['config'] = 'Configuració';
   205$lang['Authorized'] = 'Authorized';
   206$lang['Add a virtual album'] = 'Add a virtual category';
   207$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Authorize users to add comments on selected categories';
   208$lang['The name of an album must not be empty'] = 'The name of a category should not be empty';
   209$lang['Lock albums'] = 'Lock categories';
   210$lang['Private'] = 'Private category';
   211$lang['Public'] = 'Public category';
   212$lang['Find a new representant by random'] = 'Find a new representant by random';
   213$lang['Public / Private'] = 'Public / Private';
   214$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Manage authorizations for selected categories';
   215$lang['Select uploadable albums'] = 'Select uploadable categories';
   216$lang['Virtual album added'] = 'Virtual category added';
   217$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtual category deleted';
   218$lang['Album'] = 'Category';
   219$lang['Access type'] = 'Tipus d\'accès';
   220$lang['Comments'] = 'Comentaris';
   221$lang['Information data registered in database'] = 'Informació de les dades registrades de la base de dades';
   222$lang['Default display'] = 'Visualització predeterminada';
   223$lang['History'] = 'Historial';
   224$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'La URL de la galeria no es vàlida.';
   225$lang['Main'] = 'Principal';
   226$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.';
   227$lang['Configuration'] = 'Configuració';
  231228$lang['confirm'] = 'confirma';
  232229$lang['Date'] = 'Data';
   
  235232$lang['dissociate from group'] = 'desassòcia del grup';
  236233$lang['edit album permissions'] = 'edita els permisos de la categoria';
  237 $lang['editcat_confirm'] = 'La informació de la categoria s\'ha actualitat correctament.';
  238 $lang['editcat_uploadable'] = 'Autoritza càrrega';
   234$lang['Album updated successfully'] = 'La informació de la categoria s\'ha actualitat correctament.';
   235$lang['Authorize upload'] = 'Autoritza càrrega';
  239236$lang['elements per page'] = 'elements per pàgina';
  240237$lang['elements'] = 'elements';
  241 $lang['enabled_high'] = 'Alta definicio habilitat';
  242 $lang['file'] = 'Fitxer';
  243 $lang['filesize'] = 'Mida del fitxer';
   238$lang['High definition enabled'] = 'Alta definicio habilitat';
   239$lang['File'] = 'Fitxer';
   240$lang['Filesize'] = 'Mida del fitxer';
  244241$lang['first element added on %s'] = 'primer element afegit a %s';
  245 $lang['forbidden'] = 'Prohibit';
  246 $lang['conf_general'] = 'General';
   242$lang['Forbidden'] = 'Prohibit';
   243$lang['General'] = 'General';
  247244$lang['global mode'] = 'mode global';
  248245$lang['group "%s" added'] = 'grup "%s" afegit';
   
  250247$lang['group "%s" updated'] = 'grup "%s" actualitzat';
  251248$lang['group'] = 'grup';
  252 $lang['group_add_error1'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.';
  253 $lang['group_add_error2'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
  254 $lang['groups'] = 'Grups';
  255 $lang['instructions'] = 'Instruccions';
  256 $lang['is_high_disabled'] = '';
  257 $lang['is_high_enabled'] = 'Alta definició';
   249$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'El nom d\'un grup no pot contenir " o \' o ser buit.';
   250$lang['This name is already used by another group.'] = 'Aquest nom ja està en us per un altre grup.';
   251$lang['Groups'] = 'Grups';
   252$lang['Instructions'] = 'Instruccions';
   253$lang[''] = '';
   254$lang['High definition'] = 'Alta definició';
  258255$lang['jump to album'] = 'salta a la categoria';
  259256$lang['jump to image'] = 'salta a la imatge';
  260257$lang['leave'] = 'deixa';
  261 $lang['lock'] = 'Bloqueja';
  262 $lang['locked'] = 'Bloquejat';
   258$lang['Lock'] = 'Bloqueja';
   259$lang['Locked'] = 'Bloquejat';
  263260$lang['manage album elements'] = 'gestiona elements de categoria';
  264261$lang['manage sub-albums'] = 'gestiona sub-categories';
  265 $lang['manage'] = 'Gestiona';
   262$lang['Manage'] = 'Gestiona';
  266263$lang['maximum height'] = 'màxima alçada';
  267264$lang['maximum width'] = 'màxima amplada';
  268 $lang['nbm_background_treatment_redirect_second'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
  269 $lang['nbm_background_treatment_redirect_seconds'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
  270 
  271 
  272 
  273 $lang['nbm_break_timeout_list_user'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.';
  274 $lang['nbm_break_timeout_send_mail'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.';
  275 $lang['nbm_col_check_user_send_mail'] = 'To send ?';
  276 $lang['nbm_col_last_send'] = 'Last send';
  277 
  278 
  279 
  280 $lang['nbm_col_mail'] = 'correu electrònic';
  281 $lang['nbm_col_user'] = 'Usuari';
  282 $lang['nbm_complementary_mail_content'] = 'Contingut complementari del correu';
  283 $lang['nbm_content_byebye'] = 'Fins aviat,';
  284 $lang['nbm_content_goto_1'] = 'Ves a';
  285 $lang['nbm_content_hello_1'] = 'Hola';
  286 $lang['nbm_content_new_elements'] = 'S\'han afegit nous elements';
  287 $lang['nbm_content_new_elements_single'] = 'sobre';
  288 $lang['nbm_content_new_elements_between_1'] = 'entre';
  289 $lang['nbm_content_new_elements_between_2'] = 'i';
  290 $lang['nbm_content_subscribe_by_admin'] = 'L\'administrador de la web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.';
  291 $lang['nbm_content_subscribe_by_himself'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.';
  292 $lang['nbm_content_subscribe_link'] = 'Subscriure\'s';
  293 $lang['nbm_content_problem_contact'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a';
  294 $lang['nbm_content_pb_contact_object'] = '[NBM] Problemes o preguntes';
  295 $lang['nbm_content_unsubscribe_by_admin'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.';
  296 $lang['nbm_content_unsubscribe_by_himself'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.';
  297 $lang['nbm_content_click_on'] = ', cliqueu a sobre';
  298 $lang['nbm_content_unsubscribe_link'] = 'Donar-se de baixa';
  299 $lang['nbm_info_send_mail_as'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc';
  300 $lang['nbm_item_notification'] = 'Notificació';
  301 $lang['nbm_msg_error_sending_email_to'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].';
  302 $lang['nbm_msg_mail_sent_to'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].';
  303 $lang['nbm_msg_n_mail_sent'] = 's\'ha enviat %d correu electrònic.';
  304 $lang['nbm_msg_n_mails_sent'] = 's\'han enviat %d correus electrònics.';
  305 $lang['nbm_msg_n_mail_not_send'] = 'No s\'ha enviat %d correu electrònic.';
  306 $lang['nbm_msg_n_mails_not_send'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.';
  307 $lang['nbm_no_mail_to_send'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.';
  308 $lang['nbm_no_user_available_to_send_L1'] = 'No hi ha subscriptors per enviar correu.';
  309 $lang['nbm_no_user_available_to_send_L2'] = 'Els subscriptors es poden llistar (disponible) només si hi ha nous elements per a notificar.';
  310 $lang['nbm_no_user_available_to_send_L3'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.';
  311 $lang['nbm_no_user_to send_notifications_by_mail'] = 'No hi ha usuaris per enviar notificacions per correu..';
  312 $lang['nbm_object_news'] = 'Nous elements afegits';
  313 $lang['nbm_object_subscribe'] = 'Subscriure per notificar per correu';
  314 $lang['nbm_object_unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu';
  315 $lang['nbm_param_mode'] = 'Paràmetre';
  316 $lang['nbm_redirect_msg'] = 'Processant tractament.'."\n\n".'Si us plau, espereu...';
  317 $lang['nbm_repost_submit'] = 'Continua processant el tractament';
  318 $lang['nbm_send_complementary_mail_content'] = 'Contingut de correu complementari';
  319 $lang['nbm_send_detailed_content'] = 'Afegeix contingut detallat';
  320 $lang['nbm_send_mail_as'] = 'Envia correu com';
  321 $lang['nbm_send_mail_to_users'] = 'Envia correu als usuaris';
  322 $lang['nbm_send_mode'] = 'Envia';
  323 $lang['nbm_send_options'] = 'Opcions';
  324 $lang['nbm_send_submit'] = 'Envia';
  325 $lang['nbm_subscribe_col'] = 'Subscrit';
  326 $lang['nbm_subscribe_mode'] = 'Subscriu';
  327 $lang['nbm_title_param'] = 'Paràmetres';
  328 $lang['nbm_title_send'] = 'Seleccioneu destinataris';
  329 $lang['nbm_title_subscribe'] = 'Subscriu/dóna de baixa usuaris';
  330 $lang['nbm_unsubscribe_col'] = 'Dóna de baixa';
  331 $lang['nbm_updated_param_count'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.';
  332 $lang['nbm_updated_params_count'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.';
  333 $lang['nbm_user_change_enabled_error_on_updated_data_count'] = '%d usuari no estava actualitzat.';
  334 $lang['nbm_users_change_enabled_error_on_updated_data_count'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.';
  335 $lang['nbm_user_change_enabled_false'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
  336 $lang['nbm_user_change_enabled_true'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.';
  337 $lang['nbm_user_change_enabled_updated_data_count'] = '%d usuari ha estat actualitzat.';
  338 $lang['nbm_users_change_enabled_updated_data_count'] = '%d usuaris han estat actualitzats.';
  339 $lang['nbm_user_not_change_enabled_false'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
  340 $lang['nbm_user_not_change_enabled_true'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.';
  341 $lang['nbm_user_x_added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].';
  342 $lang['nbm_warning_subscribe_unsubscribe'] = 'Avís: en la subscipció o cancelació de la subscripció s\'enviarà un correu als usuaris';
  343 $lang['nbm_send_html_mail'] = 'Envia correu en format HTML';
  344 $lang['nbm_send_recent_post_dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates';
  345 $lang['nbm_info_send_recent_post_dates'] = 'Disponible només en format HTML';
  346 $lang['no_write_access'] = 'accés d\'escriptura no permès';
  347 $lang['path'] = 'camí';
  348 $lang['permissions'] = 'Permisos';
   265$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segon].';
   266$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'El temps d\'execució s\'ha acabat, el tractament ha de continuar [Temps estimat: %d segons].';
   267
   268
   269
   270$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.';
   271$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Time to send mail is limited. Others mails are skipped.';
   272$lang['To send ?'] = 'To send ?';
   273$lang['Last send'] = 'Last send';
   274
   275
   276
   277$lang['email'] = 'correu electrònic';
   278$lang['User'] = 'Usuari';
   279$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu';
   280$lang['See you soon,'] = 'Fins aviat,';
   281$lang['Go to'] = 'Ves a';
   282$lang['Hello'] = 'Hola';
   283$lang['New elements were added'] = 'S\'han afegit nous elements';
   284$lang['on'] = 'sobre';
   285$lang['between'] = 'entre';
   286$lang['and'] = 'i';
   287$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web t\'ha subscrit per rebre notificacións per correu electrònic.';
   288$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Us heu subscrit per a rebre notificacións per correu electrònic.';
   289$lang['To subscribe'] = 'Subscriure\'s';
   290$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Si trobeu problemes o teniu qüalsevol qüestió, si us plau envieu un missatge a';
   291$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemes o preguntes';
   292$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'L\'administrador de la web us ha donat de baixa de rebre notificacions per correu.';
   293$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Us heu donat de baixa de rebre notificacions per correu.';
   294$lang[', click on'] = ', cliqueu a sobre';
   295$lang['To unsubscribe'] = 'Donar-se de baixa';
   296$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'El títol de la galeria s\'utilitzarà amb el valor en blanc';
   297$lang['Notification'] = 'Notificació';
   298$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Error en enviar correu electrònic a %s [%s].';
   299$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Correu electrònic enviat a %s [%s].';
   300$lang['%d mail was sent.'] = 's\'ha enviat %d correu electrònic.';
   301$lang['%d mails were sent.'] = 's\'han enviat %d correus electrònics.';
   302$lang['%d mail was not sent.'] = 'No s\'ha enviat %d correu electrònic.';
   303$lang['%d mails were not sent.'] = 'No s\'han enviat %d correus electrònics.';
   304$lang['No mail to send.'] = 'No hi ha correus electrònics per enviar.';
   305$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'No hi ha subscriptors per enviar correu.';
   306$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Els subscriptors es poden llistar (disponible) només si hi ha nous elements per a notificar.';
   307$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'De totes formes només els webmasters poden veure aquesta pestanya i mai els administradors.';
   308$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'No hi ha usuaris per enviar notificacions per correu..';
   309$lang['New elements added'] = 'Nous elements afegits';
   310$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Subscriure per notificar per correu';
   311$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Donar-se de baixa de les notificacions per correu';
   312$lang['Parameter'] = 'Paràmetre';
   313$lang['Continue processing treatment'] = 'Continua processant el tractament';
   314$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut de correu complementari';
   315$lang['Add detailed content'] = 'Afegeix contingut detallat';
   316$lang['Send mail as'] = 'Envia correu com';
   317$lang['Send mail to users'] = 'Envia correu als usuaris';
   318$lang['Send'] = 'Envia';
   319$lang['Options'] = 'Opcions';
   320$lang['Send'] = 'Envia';
   321$lang['Subscribed'] = 'Subscrit';
   322$lang['Subscribe'] = 'Subscriu';
   323$lang['Parameters'] = 'Paràmetres';
   324$lang['Select recipients'] = 'Seleccioneu destinataris';
   325$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Subscriu/dóna de baixa usuaris';
   326$lang['Unsubscribed'] = 'Dóna de baixa';
   327$lang['%d parameter was updated.'] = '%d paràmetre ha estat actualitzat.';
   328$lang['%d parameters were updated.'] = '%d paràmetres han estat actualitzats.';
   329$lang['%d user was not updated.'] = '%d usuari no estava actualitzat.';
   330$lang['%d users were not updated.'] = '%d usuaris no estaven actualitzats.';
   331$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
   332$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] ha estat afegit a la llista de subscripció.';
   333$lang['%d user was updated.'] = '%d usuari ha estat actualitzat.';
   334$lang['%d users were updated.'] = '%d usuaris han estat actualitzats.';
   335$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat eliminat de la llista de subscripció.';
   336$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'L\'usuari %s [%s] no ha estat afegit a la llista de subscripció.';
   337$lang['User %s [%s] added.'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s [%s].';
   338$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Avís: en la subscipció o cancelació de la subscripció s\'enviarà un correu als usuaris';
   339$lang['Send mail on HTML format'] = 'Envia correu en format HTML';
   340$lang['Include display of recent pictures group by dates'] = 'Inclou una visualització de les imatges recents agrupades per dates';
   341$lang['Available only with HTML format'] = 'Disponible només en format HTML';
   342$lang['no write access'] = 'accés d\'escriptura no permès';
   343$lang['Permissions'] = 'Permisos';
  349344$lang['private'] = 'privat';
  350 $lang['properties'] = 'Propietats';
   345$lang['Properties'] = 'Propietats';
  351346$lang['public'] = 'públic';
  352347
  353348
  354 $lang['purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds';
  355 $lang['purge sessions'] = 'Purge sessions';
   349$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Purge never used notification feeds';
   350$lang['Purge sessions'] = 'Purge sessions';
  356351
  357352
  358353$lang['randomly represented'] = 'representació aleatòria';
  359 $lang['registration_date'] = 'data de registre';
  360 $lang['remote_site'] = 'Lloc remot';
  361 $lang['remote_site_clean'] = 'neteja';
  362 $lang['remote_site_clean_hint'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml';
  363 $lang['remote_site_generate'] = 'genera llistat';
  364 $lang['remote_site_generate_hint'] = 'genera el fitxer listing.xml al lloc remot';
  365 $lang['remote_site_local_create'] = 'Crea aquest lloc';
  366 $lang['remote_site_local_found'] = 'S\'ha trobat un fitxer listing.xml local';
  367 $lang['remote_site_local_update'] = 'llegeix el fitxer local listing.xml i actualitza';
  368 $lang['remote_site_test'] = 'test';
  369 $lang['remote_site_test_hint'] = 'testeja aquest lloc remot';
  370 $lang['remote_site_uncorrect_url'] = 'La url del lloc remot ha de començar per http o https i només pot contenir caràcters "/", "a-zA-Z0-9", "-" o "_"';
   354$lang['registration date'] = 'data de registre';
   355$lang['Remote site'] = 'Lloc remot';
   356$lang['clean'] = 'neteja';
   357$lang['remove remote listing.xml file'] = 'elimina el fitxer remot listing.xml';
   358$lang['generate listing'] = 'genera llistat';
   359$lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'genera el fitxer listing.xml al lloc remot';
   360$lang['Create this site'] = 'Crea aquest lloc';
   361$lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'S\'ha trobat un fitxer listing.xml local';
   362$lang['read local listing.xml and update'] = 'llegeix el fitxer local listing.xml i actualitza';
   363$lang['test'] = 'test';
   364$lang['test this remote site'] = 'testeja aquest lloc remot';
   365$lang['Remote site url must start by http or https and must only contain characters among "/", "a-zA-Z0-9", "-" or "_"'] = 'La url del lloc remot ha de començar per http o https i només pot contenir caràcters "/", "a-zA-Z0-9", "-" o "_"';
  371366$lang['remove tags'] = 'elimina etiquetes';
  372 $lang['repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades';
   367$lang['Repair and optimize database'] = 'Repara i optimitza la base de dades';
  373368$lang['selection'] = 'selecciona';
  374369
   
  380375
  381376$lang['singly represented'] = 'representa per separat';
  382 $lang['site_already_exists'] = 'Aquest lloc ja existeix';
  383 $lang['site_create'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)';
  384 $lang['site_created'] = 'creat';
  385 $lang['site_delete'] = 'elimina';
  386 $lang['site_delete_hint'] = 'elimina aquest lloc i tots els elements adjunts';
  387 $lang['site_deleted'] = 'eliminat';
  388 $lang['site_err'] = 'hi ha hagut algun error';
  389 $lang['site_err_remote_file_not_found'] = 'no s\'ha trobat el fitxer create_listing_file.php del lloc remot';
  390 $lang['site_local'] = 'Local';
  391 $lang['site_remote'] = 'Remot';
  392 $lang['site_synchronize'] = 'sincronitza';
  393 $lang['site_synchronize_hint'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers';
   377$lang['This site already exists'] = 'Aquest lloc ja existeix';
   378$lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Crea un nou lloc : (dóna aquesta URL per create_listing_file.php)';
   379$lang['created'] = 'creat';
   380$lang['delete'] = 'elimina';
   381$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'elimina aquest lloc i tots els elements adjunts';
   382$lang['deleted'] = 'eliminat';
   383$lang['an error happened'] = 'hi ha hagut algun error';
   384$lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'no s\'ha trobat el fitxer create_listing_file.php del lloc remot';
   385$lang['Local'] = 'Local';
   386$lang['Remote'] = 'Remot';
   387$lang['synchronize'] = 'sincronitza';
   388$lang['update the database from files'] = 'actualitza la base de dades a partir dels fitxers';
  394389$lang['status'] = 'estat';
  395 $lang['storage'] = 'Directori';
   390$lang['Directory'] = 'Directori';
  396391$lang['sub-albums'] = 'sub-categories';
  397392$lang['synchronize metadata'] = 'sincronitza les metadades';
  398393$lang['synchronize'] = 'sincronitza';
  399394$lang['target'] = 'objectiu';
  400 $lang['thumbnail'] = 'Miniatura';
   395$lang['Thumbnail'] = 'Miniatura';
  401396$lang['title'] = 'títol';
  402 $lang['title_categories'] = 'Gestió de categories';
  403 $lang['title_configuration'] = 'Configuració del Piwigo';
  404 $lang['title_default'] = 'Administració del Piwigo';
  405 $lang['title_edit_cat'] = 'Edita una categoria';
  406 $lang['title_groups'] = 'Gestió de grups';
  407 $lang['title_liste_users'] = 'Llista d\'usuaris';
  408 $lang['title_picmod'] = 'Modifica la informació sobre una imatge';
  409 $lang['title_thumbnails'] = 'Creació de miniatures';
  410 $lang['title_update'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers';
  411 $lang['title_upload'] = 'Imatges pendents per validar';
  412 $lang['tn_all'] = 'totes';
  413 $lang['tn_alone_title'] = 'imatges sense miniatura (només jpeg i png)';
  414 $lang['tn_err_height'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a';
  415 $lang['tn_err_width'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a';
  416 $lang['tn_format'] = 'per al format de fitxer';
  417 $lang['tn_no_missing'] = 'No missing thumbnail';
  418 $lang['tn_no_support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada';
  419 $lang['tn_params_GD'] = 'versió GD';
  420 $lang['tn_params_title'] = 'Paràmetres de miniaturització';
  421 $lang['tn_results_gen_time'] = 'generat en';
  422 $lang['tn_results_title'] = 'Resultats de la miniaturització';
  423 $lang['tn_stats'] = 'Estadístiques generals';
  424 $lang['tn_stats_max'] = 'temps màxim';
  425 $lang['tn_stats_mean'] = 'temps mitjà';
  426 $lang['tn_stats_min'] = 'temps mínim';
  427 $lang['tn_stats_nb'] = 'número d\'imatges miniaturitzades';
  428 $lang['tn_stats_total'] = 'temps total';
  429 $lang['tn_thisformat'] = 'per aquest format de fitxer';
   397$lang['Album list management'] = 'Gestió de categories';
   398$lang['Piwigo configuration'] = 'Configuració del Piwigo';
   399$lang['Piwigo administration'] = 'Administració del Piwigo';
   400$lang['Edit album'] = 'Edita una categoria';
   401$lang['Group management'] = 'Gestió de grups';
   402$lang['User list'] = 'Llista d\'usuaris';
   403$lang['Modify informations about a picture'] = 'Modifica la informació sobre una imatge';
   404$lang['Thumbnail creation'] = 'Creació de miniatures';
   405$lang['Database synchronization with files'] = 'Sincronització de la base de dades amb fitxers';
   406$lang['Pictures waiting for validation'] = 'Imatges pendents per validar';
   407$lang['all'] = 'totes';
   408$lang['pictures without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'imatges sense miniatura (només jpeg i png)';
   409$lang['height must be a number superior to'] = 'l\'alçada ha de ser un número superior a';
   410$lang['width must be a number superior to'] = 'l\'amplada ha de ser un número superior a';
   411$lang['for the file format'] = 'per al format de fitxer';
   412$lang['No missing thumbnail'] = 'No missing thumbnail';
   413$lang['Picture unreachable or no support'] = 'Imatge inaccessible o no soportada';
   414$lang['GD version'] = 'versió GD';
   415$lang['Miniaturization parameters'] = 'Paràmetres de miniaturització';
   416$lang['generated in'] = 'generat en';
   417$lang['Results of miniaturization'] = 'Resultats de la miniaturització';
   418$lang['General statistics'] = 'Estadístiques generals';
   419$lang['max time'] = 'temps màxim';
   420$lang['average time'] = 'temps mitjà';
   421$lang['min time'] = 'temps mínim';
   422$lang['number of miniaturized pictures'] = 'número d\'imatges miniaturitzades';
   423$lang['total time'] = 'temps total';
   424$lang['for this file format'] = 'per aquest format de fitxer';
  430425$lang['unit mode'] = 'mode unit';
  431 $lang['unlocked'] = 'Desbloquejat';
   426$lang['Unlocked'] = 'Desbloquejat';
  432427$lang['unset'] = 'no definit';
  433 $lang['up'] = 'Mou amunt';
  434 $lang['update categories informations'] = 'Actualitza la informació de les categories';
  435 $lang['update images informations'] = 'Actualitza la informació de les imatges';
  436 $lang['update'] = 'Sincronitza';
  437 $lang['update_cats_subset'] = 'reduce to single existing categories';
  438 $lang['update_default_title'] = 'Escolliu una opció';
  439 $lang['update_display_info'] = 'mostra la informació máxima (categories i elements afegits i eliminades)';
  440 $lang['update_err_pwg_version_differs'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot';
  441 $lang['update_err_pwg_version_differs_info'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix';
  442 $lang['update_err_remote_listing_not_found'] = 'El fitxer listing.xml no s\'ha trobat';
  443 $lang['update_err_remote_listing_not_found_info'] = 'No s\'ha trobat el fitxer listing.xml al lloc remot. Aquest fitxer es genera escollint l\'ordre "genera llistat" a la Gestió del lloc';
  444 $lang['update_error_list_title'] = 'Llista d\'errors';
  445 $lang['update_errors_caption'] = 'Títol de l\'error';
  446 $lang['update_infos_title'] = 'Informació detallada';
  447 $lang['update_missing_file_or_dir'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori';
  448 $lang['update_missing_file_or_dir_info'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
  449 
  450 
  451 
  452 $lang['update_missing_tn_info'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :';
  453 
  454 
  455 
  456 $lang['update_missing_tn_short'] = 'falta la miniatura';
  457 $lang['update_nb_del_categories'] = 'categories eliminades de la base de dades';
  458 $lang['update_nb_del_elements'] = 'elements eliminats de la base de dades';
  459 $lang['update_nb_elements_metadata_available'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades';
  460 $lang['update_nb_elements_metadata_sync'] = 'elements d\'informació sincronitzats amb fitxers de metadades';
  461 $lang['update_nb_errors'] = 'errors durant la sincronització';
  462 $lang['update_nb_new_categories'] = 'categories afegides a la base de dades';
  463 $lang['update_nb_new_elements'] = 'elements afegits a la base de dades';
  464 $lang['update_nb_upd_elements'] = 'elements actualitzats de la base de dades';
  465 $lang['update_part_research'] = 'Cerca noves imatges en els directoris';
  466 $lang['update_research_added'] = 'afegides';
  467 $lang['update_research_deleted'] = 'eliminades';
  468 $lang['update_result_metadata'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades';
  469 $lang['update_simulate'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
  470 $lang['update_simulation_title'] = '[Simulació]';
  471 $lang['update_sync_all'] = 'directoris + fitxers';
  472 $lang['update_sync_dirs'] = 'només directoris';
  473 $lang['update_sync_files'] = 'sincronitza l\'estructura de fitxers amb la base de dades';
  474 $lang['update_sync_metadata'] = 'sincronitza els fitxers de metadades amb els elements d\'informació de la base de dades';
  475 $lang['update_sync_metadata_all'] = 'també els elements ja sincronitzats';
  476 $lang['update_used_metadata'] = 'Metadades utilitzades';
  477 $lang['update_wrong_dirname_info'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."';
  478 $lang['update_wrong_dirname_short'] = 'nom de fitxer erroni';
  479 $lang['upload'] = 'Càrrega';
   428$lang['Move up'] = 'Mou amunt';
   429$lang['Update albums informations'] = 'Actualitza la informació de les categories';
   430$lang['Update images informations'] = 'Actualitza la informació de les imatges';
   431$lang['Synchronize'] = 'Sincronitza';
   432$lang['reduce to single existing albums'] = 'reduce to single existing categories';
   433$lang['Choose an option'] = 'Escolliu una opció';
   434$lang['display maximum informations (added albums and elements, deleted albums and elements)'] = 'mostra la informació máxima (categories i elements afegits i eliminades)';
   435$lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'La versió de Piwigo difereix amb la del lloc remot';
   436$lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'La versió de create_listing_file.php del lloc remot i  Piwigo ha de ser el mateix';
   437$lang['listing.xml file was not found'] = 'El fitxer listing.xml no s\'ha trobat';
   438$lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'No s\'ha trobat el fitxer listing.xml al lloc remot. Aquest fitxer es genera escollint l\'ordre "genera llistat" a la Gestió del lloc';
   439$lang['Error list'] = 'Llista d\'errors';
   440$lang['Errors caption'] = 'Títol de l\'error';
   441$lang['Detailed informations'] = 'Informació detallada';
   442$lang['File/directory read error'] = 'Error de lectura del Fitxer/directori';
   443$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'No es pot accedir al fitxer o directori (potser no existeix o l\'accès està denegat)';
   444
   445
   446
   447$lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the category directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :';
   448
   449
   450
   451$lang['missing thumbnail'] = 'falta la miniatura';
   452$lang['albums deleted in the database'] = 'categories eliminades de la base de dades';
   453$lang['elements deleted in the database'] = 'elements eliminats de la base de dades';
   454$lang['images candidates for metadata synchronization'] = 'imatges candidates per la sincronització de metadades';
   455$lang['elements informations synchronized with files metadata'] = 'elements d\'informació sincronitzats amb fitxers de metadades';
   456$lang['errors during synchronization'] = 'errors durant la sincronització';
   457$lang['albums added in the database'] = 'categories afegides a la base de dades';
   458$lang['elements added in the database'] = 'elements afegits a la base de dades';
   459$lang['elements updated in the database'] = 'elements actualitzats de la base de dades';
   460$lang['Search for new images in the directories'] = 'Cerca noves imatges en els directoris';
   461$lang['added'] = 'afegides';
   462$lang['deleted'] = 'eliminades';
   463$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultats de la sincronització de les metadades';
   464$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'realitza només una simulació (no es farà cap canvi a la base de dades)';
   465$lang['[Simulation]'] = '[Simulació]';
   466$lang['directories + files'] = 'directoris + fitxers';
   467$lang['only directories'] = 'només directoris';
   468$lang['synchronize files structure with database'] = 'sincronitza l\'estructura de fitxers amb la base de dades';
   469$lang['synchronize files metadata with database elements informations'] = 'sincronitza els fitxers de metadades amb els elements d\'informació de la base de dades';
   470$lang['even already synchronized elements'] = 'també els elements ja sincronitzats';
   471$lang['Used metadata'] = 'Metadades utilitzades';
   472$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'El nom dels directoris i fitxers ha de estar composat per lletres, números, "-", "_" o "."';
   473$lang['wrong filename'] = 'nom de fitxer erroni';
   474$lang['Upload'] = 'Càrrega';
  480475$lang['user "%s" added'] = 's\'ha afegit l\'usuari "%s"';
  481 $lang['user_status'] = 'Estat de l\'usuari';
   476$lang['User status'] = 'Estat de l\'usuari';
  482477$lang['user_status_admin'] = 'Administrador';
  483478$lang['user_status_generic'] = 'Genèric';
   
  485480$lang['user_status_normal'] = 'Usuari';
  486481$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster';
  487 $lang['username'] = 'nom d\'usuari';
  488 $lang['users'] = 'Usuaris';
  489 $lang['virtual_category'] = 'Categoria virtual';
  490 $lang['waiting'] = 'S\'està esperant';
  491 $lang['is_default_group'] = 'predeterminat';
  492 $lang['toggle_is_default_group'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\'';
  493 $lang['Advanced_features'] = 'Funcions avançades';
  494 $lang['Elements_not_linked'] = 'No s\'han enllaçat elements';
  495 $lang['special_admin_menu'] = 'Especials';
  496 $lang['Duplicates'] = 'Fitxers amb el mateix nom en més d\'una categoria física';
   482$lang['Users'] = 'Usuaris';
   483$lang['Virtual album'] = 'Categoria virtual';
   484$lang['Waiting'] = 'S\'està esperant';
   485$lang['default'] = 'predeterminat';
   486$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Commuta la propietat \'grup predeterminat\'';
   487$lang['Advanced features'] = 'Funcions avançades';
   488$lang['Not linked elements'] = 'No s\'han enllaçat elements';
   489$lang['Specials'] = 'Especials';
   490$lang['Files with same name in more than one physical album'] = 'Fitxers amb el mateix nom en més d\'una categoria física';
  497491$lang['Overall'] = 'Global';
  498492$lang['Year'] = 'Any';
   
  501495$lang['Pages seen'] = 'Pàgines vistes';
  502496$lang['Pictures'] = 'Imatges';
  503 $lang['time'] = 'Hora';
  504 $lang['user'] = 'Usuari';
   497$lang['Time'] = 'Hora';
   498$lang['User'] = 'Usuari';
  505499$lang['IP'] = 'IP';
  506 $lang['image'] = 'Element';
  507 $lang['section'] = 'Secció';
  508 $lang['tags'] = 'Etiquetes';
  509 $lang['conf_history_guest'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants';
  510 $lang['conf_history_user'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris';
  511 $lang['conf_history_admin'] = 'Desa la pàgina de visites dels administradors';
  512 $lang['cat_options_title'] = 'Propietats';
   500$lang['Element'] = 'Element';
   501$lang['Section'] = 'Secció';
   502$lang['Tags'] = 'Etiquetes';
   503$lang['Save page visits by guests'] = 'Desa la pàgina de visites dels visitants';
   504$lang['Save page visits by users'] = 'Desa la pàgina de visites dels usuaris';
   505$lang['Save page visits by administrators'] = 'Desa la pàgina de visites dels administradors';
   506$lang['Properties'] = 'Propietats';
  513507$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'S\'ha enviat al grup "%s" un correu electrònic informatiu';
  514508$lang['Send an information email to group members'] = 'Envia un correu electrònic informatiu als membres del grup';
   
  518512$lang['See you soon.'] = 'Fins aviat.';
  519513$lang['Discover album:'] = 'Veniu a descobrir la categoria:';
  520 $lang['mail_content'] = 'Contingut del correu';
   514$lang['Mail content'] = 'Contingut del correu';
  521515$lang['none'] = 'cap';
  522516$lang['high'] = 'alt';
   
  531525$lang['%d guests'] = '%d visitants';
  532526$lang['Hour'] = 'Hora';
  533 $lang['is_the_guest'] = 'invitat';
  534 $lang['is_the_default'] = 'valors predeterminats';
   527$lang['guest'] = 'invitat';
   528$lang['default values'] = 'valors predeterminats';
  535529$lang['High filesize'] = 'High filesize';
  536530// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
  537531$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Visitant no es pot eliminar';
  538532$lang['Default user cannot be deleted'] = 'l\'usuari predeterminat no es pot eliminar';
  539 $lang['purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall';
  540 $lang['purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum';
  541 $lang['c13y_title'] = 'Comprova la integritat';
  542 $lang['c13y_Anomaly'] = 'Anomalia';
  543 $lang['c13y_Correction'] = 'Correcció';
  544 $lang['c13y_Automatic_correction'] = 'Correció automàtica';
  545 $lang['c13y_Impossible_automatic_correction'] = 'No es possible la correcció automàtica';
  546 $lang['c13y_Correction_applied_success'] = 'Correcció aplicada amb èxit';
  547 $lang['c13y_Correction_applied_error'] = 'Correcció applicada amb errors';
  548 $lang['c13y_anomaly_count'] = 'S\'ha detectat %d anomalia.';
  549 $lang['c13y_anomalies_count'] = 'S\'han detectat %d anomalies.';
  550 $lang['c13y_anomaly_corrected_count'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.';
  551 $lang['c13y_anomalies_corrected_count'] = 'S\'han corregit %d anomalies.';
  552 $lang['c13y_anomaly_not_corrected_count'] = 'No s\'ha corregit d% anomala.';
  553 $lang['c13y_anomalies_not_corrected_count'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.';
  554 $lang['c13y_more_info'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació';
  555 $lang['c13y_more_info_forum'] = 'el fòrum';
  556 $lang['c13y_more_info_wiki'] = 'la wiki';
  557 $lang['c13y_exif_anomaly'] = '%s valor no es el fitxer correcte ja que exif no és sorportat';
  558 $lang['c13y_exif_correction'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php';
  559 $lang['c13y_guest_non_existent'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"';
  560 $lang['c13y_bad_guest_status'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "guest" és incorrecte';
  561 $lang['c13y_default_non_existent'] = 'L\'usuari predeterminat no existeix';
  562 $lang['c13y_webmaster_non_existent'] = 'El principal usuari "webmaster" no existeix';
  563 $lang['c13y_bad_webmaster_status'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "webmaster" és incorrecte';
  564 
  565 
  566 $lang['c13y_user_created'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"';
  567 $lang['c13y_user_status_updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"';
   533$lang['Purge history detail'] = 'Purga l\'historial del detall';
   534$lang['Purge history summary'] = 'Purga l\'historial del resum';
   535$lang['Check integrity'] = 'Comprova la integritat';
   536$lang['Anomaly'] = 'Anomalia';
   537$lang['Correction'] = 'Correcció';
   538$lang['Automatic correction'] = 'Correció automàtica';
   539$lang['Impossible automatic correction'] = 'No es possible la correcció automàtica';
   540$lang['Correction applied with success'] = 'Correcció aplicada amb èxit';
   541$lang['Correction applied with error'] = 'Correcció applicada amb errors';
   542$lang['%d anomaly has been detected.'] = 'S\'ha detectat %d anomalia.';
   543$lang['%d anomalies have been detected.'] = 'S\'han detectat %d anomalies.';
   544$lang['%d anomaly has been corrected.'] = 'S\'ha corregit %d anomalia.';
   545$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = 'S\'han corregit %d anomalies.';
   546$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'No s\'ha corregit d% anomala.';
   547$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'No s\'han corregit %d anomalies.';
   548$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Aneu a %s o %s per a més informació';
   549$lang['the forum'] = 'el fòrum';
   550$lang['the wiki'] = 'la wiki';
   551$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor no es el fitxer correcte ja que exif no és sorportat';
   552$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s s\'ha d\'establir a fals al fitxer local/config/config.inc.php';
   553$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'No existeix l\'usuari principal "guest"';
   554$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "guest" és incorrecte';
   555$lang['Default user does not exist'] = 'L\'usuari predeterminat no existeix';
   556$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'El principal usuari "webmaster" no existeix';
   557$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'L\'estat de l\'usuari principal "webmaster" és incorrecte';
   558
   559
   560$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'S\'ha creat l\'usuari "%s" amb contrasenya "%s"';
   561$lang['Status of user "%s" updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'estat de l\'usuari "%s"';
  568562$lang['add new elements to caddie'] = 'afegeix nous elements al carret';
  569563// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly
  570 $lang['no_display_thumbnail'] = 'Sense visualització';
  571 $lang['display_thumbnail_classic'] = 'Visualització clàssica';
  572 $lang['display_thumbnail_hoverbox'] = 'Visualització Hoverbox';
   564$lang['No display'] = 'Sense visualització';
   565$lang['Classic display'] = 'Visualització clàssica';
   566$lang['Hoverbox display'] = 'Visualització Hoverbox';
  573567$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures';
  574 $lang['obligatory_user_mail_address'] = 'L\'adreça de correu és obligatòria per a tots els usuaris';
   568$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'L\'adreça de correu és obligatòria per a tots els usuaris';
  575569$lang['Minimum privacy level'] = 'Nivell mínim de privacitat';
  576570$lang['Privacy level'] = 'Nivell de privacitat';
   
  580574$lang['Level 4'] = 'Família';
  581575$lang['Level 8'] = 'Admins';
  582 $lang['c13y_maintenance'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat';
   576$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Reinicia la comprovació de la integritat';
  583577$lang['Check all'] = 'Marca-ho tot';
  584578$lang['Uncheck all'] = 'Desmarca-ho tot';
  585 $lang['c13y_check_auto'] = 'Comprova les correccions automàtiques';
  586 $lang['c13y_submit_correction'] = 'Aplica les correccions seleccionades';
  587 $lang['c13y_submit_ignore'] = 'Ignora les anomalies seleccionades';
  588 $lang['c13y_submit_refresh'] = 'Refresca';
  589 $lang['c13y_ignore_msg1'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació';
  590 
  591 $lang['c13y_ignore_msg2'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored';
  592 
  593 $lang['c13y_anomaly_ignored_count'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.';
  594 $lang['c13y_anomalies_ignored_count'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.';
  595 $lang['plugins_need_update'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se';
  596 $lang['plugins_dontneed_update'] = 'Connectors al dia';
  597 $lang['plugins_cant_check'] = 'Versions dels plugins que no s\'han pogut comprovar';
  598 $lang['plugins_actual_version'] = 'Versió<br>actual';
  599 $lang['plugins_new_version'] = 'Versió<br>disponible';
  600 $lang['plugins_auto_update'] = 'Actualització automàtica';
  601 $lang['plugins_auto_install'] = 'Instal·lació automàtica';
  602 $lang['plugins_download'] = 'Descarrega fitxer';
  603 $lang['plugins_tab_list'] = 'Llista de connectors';
  604 $lang['plugins_tab_update'] = 'Comprova les actualitzacións';
  605 $lang['plugins_tab_new'] = 'Altres connectors';
  606 $lang['plugins_revisions'] = 'Últimes modificacions';
  607 $lang['plugins_delete'] = 'Elimina';
  608 $lang['plugins_confirm_delete'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?';
  609 $lang['plugins_confirm_install'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?';
  610 $lang['plugins_confirm_upgrade'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..';
  611 $lang['plugins_upgrade_ok'] = '%s ha estat actualitzat correctament.';
  612 $lang['plugins_install_ok'] = 'El connector s\'ha copiat correctament';
  613 $lang['plugins_install_need_activate'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.';
  614 $lang['plugins_temp_path_error'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.';
  615 $lang['plugins_dl_archive_error'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.';
  616 $lang['plugins_archive_error'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.';
  617 $lang['plugins_extract_error'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).';
  618 $lang['plugins_check_chmod'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).';
  619 
  620 
  621 
  622 
  623 
  624 
  625 $lang['plugins_server_error'] = 'No es pot conectar al servidor.';
   579$lang['Check automatic corrections'] = 'Comprova les correccions automàtiques';
   580$lang['Apply selected corrections'] = 'Aplica les correccions seleccionades';
   581$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignora les anomalies seleccionades';
   582$lang['Refresh'] = 'Refresca';
   583$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'L\'anomalia serà ignorada fins a la següent versió de l\'aplicació';
   584
   585$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored';
   586
   587$lang['%d anomaly has been ignored.'] = 'S\'ha ignorat l\'anomalia %d.';
   588$lang['%d anomalies have been ignored.'] = 'S\'han ignorat les anomalies %d.';
   589$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Connectors que necessiten actualitzar-se';
   590$lang['Plugins up to date'] = 'Connectors al dia';
   591$lang['Plugin versions can\'t be checked'] = 'Versions dels plugins que no s\'han pogut comprovar';
   592$lang['Current<br>version'] = 'Versió<br>actual';
   593$lang['Available<br>version'] = 'Versió<br>disponible';
   594$lang['Automatic upgrade'] = 'Actualització automàtica';
   595$lang['Automatic installation'] = 'Instal·lació automàtica';
   596$lang['Download file'] = 'Descarrega fitxer';
   597$lang['Plugin list'] = 'Llista de connectors';
   598$lang['Check for updates'] = 'Comprova les actualitzacións';
   599$lang['Other plugins'] = 'Altres connectors';
   600$lang['Last revisions'] = 'Últimes modificacions';
   601$lang['Delete'] = 'Elimina';
   602$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esteu segur que vols eliminar aquest connector?';
   603$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquest connector?';
   604$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Esteu segur que voleu instal·lar aquesta actualització? Heu de verificar si aquesta versió no necessita ser desinstal·lada..';
   605$lang['%s has been successfully upgraded.'] = '%s ha estat actualitzat correctament.';
   606$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament';
   607$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.';
   608$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No es pot crear el fitxer temporal.';
   609$lang['Can\'t download archive.'] = 'No es pot descarregar l\'arxiu.';
   610$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'No es pot llegir o extreure l\'arxiu.';
   611$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Hi ha hagut un error durant l\'extracció (%s).';
   612$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Si us plau reviseu els permisos de la carpeta "plugins" i les seves subcarpetes (CHMOD).';
   613
   614
   615
   616
   617
   618
   619$lang['Can\'t connect to server.'] = 'No es pot conectar al servidor.';
  626620$lang['Purge compiled templates'] = 'Elimina les plantilles compilades';
  627621$lang['Caddie is currently empty'] = 'Actualment el carret està buit';
  628 $lang['conf_upload_title'] = 'Penja';
   622$lang['Upload'] = 'Penja';
  629623$lang['Show upload link every time'] = 'Mostra l\'enllaç de penjar cada vegada';
  630624$lang['User access level to upload'] = 'Nivell d\'accés d\'usuari per penjar';
   
  635629$lang['ACCESS_4'] = 'Accés als webmasters';
  636630$lang['ACCESS_5'] = 'Sense accés';
  637 $lang['DEMO'] = 'Demo';
  638 $lang['HOME'] = 'Inici de Piwigo';
  639 $lang['FORUM'] = 'Soport';
  640 $lang['BUGS'] = 'Errors';
  641 $lang['EXTENSIONS'] = 'Extensions';
  642 $lang['WIKI / DOC'] = 'Documentació';
   631$lang['Demo'] = 'Demo';
   632$lang['Piwigo home'] = 'Inici de Piwigo';
   633$lang['Support'] = 'Soport';
   634$lang['Bugs'] = 'Errors';
   635$lang['Extensions'] = 'Extensions';
   636$lang['Documentation'] = 'Documentació';
  643637$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Hi ha una nova versió de Piwigo disponible.';
  644638$lang['Piwigo Administration'] = 'Administració de Piwigo';
  645639$lang['Piwigo version'] = 'Versió de Piwigo';
  646640$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Esteu executant l\'última versió de Piwigo.';
  647 $lang['c13y_version_anomaly'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]';
  648 $lang['c13y_version_correction'] = 'Necessiteu actualitzar el vostre sistema per tenir totes les funcionalitats de l\'aplicació, sinó l\'aplicació no funcionará correctament, o completament.';
   641$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'La versió instal·lada de %s [%s] no és compatible amb la versió requerida [%s]';
   642$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Necessiteu actualitzar el vostre sistema per tenir totes les funcionalitats de l\'aplicació, sinó l\'aplicació no funcionará correctament, o completament.';
  649643$lang['Deleted on'] = 'Eliminada el';
  650644$lang['Last hit'] =  'Última visualització';
  651 $lang['Hits'] = 'Visualitzacions';
  652645$lang['GD library is missing'] = 'No es troba la llibreria GD';
  653 $lang['conf_extents'] = 'Plantilles';
  654 
  655 
  656 $lang['extend_for_templates'] = 'Extend for templates';
  657 $lang['Replacement of original templates'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder';
  658 $lang['Replacers'] = 'Replacers (customized templates)';
   646$lang['Templates'] = 'Plantilles';
   647
   648
   649$lang['Extend for templates'] = 'Extend for templates';
   650$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder';
   651$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Replacers (customized templates)';
  659652$lang['Original templates'] = 'Plantilles originals';
  660653$lang['Optional URL keyword'] = 'Optional URL keyword';
  661 $lang['Templates recorded.'] = 'Templates configuration has been recorded.';
  662 $lang['Optimizations completed'] = 'All optimizations have been successfully completed.';
  663 $lang['Optimizations errors'] = 'Optimizations have been completed with some errors.';
  664 $lang['delete this comment'] = 'elimina aquest comentari';
  665 $lang['link_info_image'] = 'Modifica la informació';
   654$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Templates configuration has been recorded.';
   655$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'All optimizations have been successfully completed.';
   656$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizations have been completed with some errors.';
   657$lang['Modify information'] = 'Modifica la informació';
  666658$lang['edit album'] = 'edita la informació de la categoria';
  667659$lang['nothing'] = 'res';
   
  676668$lang['Manual order'] = 'Ordre manual';
  677669$lang['Drag to re-order'] = 'Drag to re-order';
  678 $lang['Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.'] = 'Unable to retrieve server informations since allow_url_fopen is disabled.';
  679670$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Quick Local Synchronization';
  680671$lang['No photo can be deleted'] = 'No es pot eliminar cap foto';
   
  687678// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri
  688679$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo Announcements Newsletter';
  689 $lang['Subscribe to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.';
   680$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.';
  690681$lang['Subscribe %s'] = 'Subscribe %s';
  691682$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter';
  692683$lang['Purge search history'] = 'Elimina l\'historial de cerca';
  693684$lang['Hide'] = 'Hide';
  694 $lang['Password is missing'] = 'Falta la contrasenya. Si us plau introduïu la contrasenya.';
  695 $lang['Password confirmation is missing'] = 'Falta la confirmació de la contrasenya. Si us plau introduïu la confirmació de la contrasenya.';
  696 $lang['Email address is missing'] = 'Falta l\'adreça de correu. Si us plau especifiqueu una adreça de correu.';
  697 $lang['Password confirmation error'] = 'Error en la confirmació de la contrasenya.';
   685$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Falta la contrasenya. Si us plau introduïu la contrasenya.';
   686$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Falta la confirmació de la contrasenya. Si us plau introduïu la confirmació de la contrasenya.';
   687$lang['Password confirmation error.'] = 'Error en la confirmació de la contrasenya.';
  698688$lang['Allow users to edit theirs owns comments'] = 'Permetre als usuaris l\'edició dels seus propis comentaris';
  699689$lang['Allow users to delete theirs owns comments'] = 'Permetre als usuaris l\'eliminació dels seus propis comentaris';
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r8286 r8489  
  4141$lang['%d hit'] = '%d visualització';
  4242$lang['%d hits'] = '%d visualitzacions';
  43 $lang['%d new element'] = '%d nova imatge';
  44 $lang['%d new elements'] = '%d noves imatges';
   43$lang['%d new image'] = '%d nova imatge';
   44$lang['%d new images'] = '%d noves imatges';
  4545$lang['%d new user'] = '%d nou usuari';
  4646$lang['%d new users'] = '%d nous usuaris';
   
  4848$lang['%d waiting elements'] = '%d s\'estan esperant els elements';
  4949$lang['About'] = 'Quant a';
  50 $lang['All tags must match'] = 'Totes les etiquetes han de coincidir';
  5150$lang['All tags'] = 'Totes les etiquetes';
  5251$lang['Any tag'] = 'Qualsevol etiqueta';
   
  5756$lang['Album'] = 'Categoria';
  5857$lang['Close this window'] = 'Tanca aquesta finestra';
  59 $lang['Complete RSS feed'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)';
   58$lang['Complete RSS feed (images, comments)'] = 'Canal RSS complet (imatges, comentaris)';
  6059$lang['Confirm Password'] = 'Confirma la contrasenya';
  6160$lang['Connection settings'] = 'Paràmetres de connexió';
  62 $lang['Connection'] = 'Inici de sessió';
   61$lang['Login'] = 'Inici de sessió';
  6362$lang['Contact webmaster'] = 'Contacta amb l\'administrador de la webs';
  6463$lang['Create a new account'] = 'Crea un nou compte';
   
  6968$lang['Display'] = 'Visualització';
  7069$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'S\'ha de satisfer cada regla llistada.';
  71 $lang['Email address is missing'] = 'No s\'ha introduït l\'adreça de correu';
  7270$lang['Email address'] = 'Adreça de correu';
  7371$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introdueix la teva informació personal';
   
  9189$lang['New password sent by email'] = 'La nova contrasenya s\'ha enviat per correu electrònic';
  9290$lang['No email address'] = 'No hi ha l\'adreça de correu electrònic';
  93 $lang['No user matches this email address'] = 'No concorda cap usuari clàssic amb aquesta adreça de correu';
   91$lang['No classic user matches this email address'] = 'No concorda cap usuari clàssic amb aquesta adreça de correu';
  9492$lang['Notification'] = 'Notificació';
  9593$lang['Number of items'] = 'Nombre d\'elements';
   
  125123$lang['Webmaster'] = 'Administrador de la web';
  126124$lang['Week %d'] = 'Setmana %d';
  127 $lang['about_page_title'] = 'Quant a Piwigo';
  128 $lang['access_forbiden'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina';
   125$lang['About Piwigo'] = 'Quant a Piwigo';
   126$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'No esteu autoritzats a accedir en aquesta pàgina';
  129127$lang['add to caddie'] = 'afegeix al carret';
  130 $lang['add_favorites_hint'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides';
  131 $lang['admin'] = 'Administració';
  132 $lang['adviser_mode_enabled'] = 'Mode guiat activat';
   128$lang['add this image to your favorites'] = 'afegiu aquesta imatge a les vostres preferides';
   129$lang['Administration'] = 'Administració';
   130$lang['Adviser mode enabled'] = 'Mode guiat activat';
  133131$lang['all'] = 'tot';
  134132$lang['ascending'] = 'ascendent';
  135133$lang['author(s) : %s'] = 'autor(s) : %s';
  136 $lang['auto_expand'] = 'Expandeix totes les categories';
  137 $lang['became available after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)';
  138 $lang['became available before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)';
  139 $lang['became available between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)';
  140 $lang['became available on %s'] = 'Publicades el %s';
  141 $lang['best_rated_cat'] = 'Millor valorades';
  142 $lang['best_rated_cat_hint'] = 'visualitza els elements més valorats';
   134$lang['Expand all albums'] = 'Expandeix totes les categories';
   135$lang['posted after %s (%s)'] = 'Publicades després %s (%s)';
   136$lang['posted before %s (%s)'] = 'Publicades abans %s (%s)';
   137$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'Publicades entre %s (%s) i %s (%s)';
   138$lang['posted on %s'] = 'Publicades el %s';
   139$lang['Best rated'] = 'Millor valorades';
   140$lang['display best rated items'] = 'visualitza els elements més valorats';
  143141$lang['caddie'] = 'carret';
  144 $lang['calendar'] = 'Calendari';
  145 $lang['calendar_any'] = 'Tot';
  146 $lang['calendar_hint'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes';
  147 $lang['calendar_picture_hint'] = 'visualitza les imatges afegides';
  148 $lang['calendar_view'] = 'Visualitza';
   142$lang['Calendar'] = 'Calendari';
   143$lang['All'] = 'Tot';
   144$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'visualitza les imatges per dia, mes a mes';
   145$lang['display pictures added on'] = 'visualitza les imatges afegides';
   146$lang['View'] = 'Visualitza';
  149147$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendari mensual';
  150148$lang['chronology_monthly_list'] = 'Llista mensual';
  151149$lang['chronology_weekly_list'] = 'Llista setmanal';
  152 $lang['click_to_redirect'] = 'Cliqueu aquí si el vostre navegador no us redirecciona';
   150$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Cliqueu aquí si el vostre navegador no us redirecciona';
  153151$lang['comment date'] = 'data del comentari';
  154 $lang['comment'] = 'Comentari';
  155 $lang['comment_added'] = 'El vostre comentari ha estat registrat';
  156 $lang['comment_anti-flood'] = 'Sistema anti-inundació : si us plau espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari';
  157 $lang['comment_not_added'] = 'El vostre comentari NO ha estat registrat ja que no ha passat la regla de validació.';
  158 $lang['comment_to_validate'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el vostre comentari abans que aquest sigui visible.';
  159 $lang['comment_user_exists'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari';
  160 $lang['comments'] = 'Commentaris';
  161 $lang['comments_add'] = 'Afegiu un comentari';
   152$lang['Comment'] = 'Comentari';
   153$lang['Your comment has been registered'] = 'El vostre comentari ha estat registrat';
   154$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema anti-inundació : si us plau espereu un moment abans de provar d\'enviar un altre comentari';
   155$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'El vostre comentari NO ha estat registrat ja que no ha passat la regla de validació.';
   156$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administrador ha d\'autoritzar el vostre comentari abans que aquest sigui visible.';
   157$lang['This login is already used by another user'] = 'Aquest nom d\'usuari ja està en ús per un altre usuari';
   158$lang['Comments'] = 'Commentaris';
   159$lang['Add a comment'] = 'Afegiu un comentari';
  162160$lang['created after %s (%s)'] = 'creat després %s (%s)';
  163161$lang['created before %s (%s)'] = 'creat abans %s (%s)';
  164162$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creat entre %s (%s) i %s (%s)';
  165163$lang['created on %s'] = 'creat el %s';
  166 $lang['customize'] = 'Personalitza';
  167 $lang['customize_page_title'] = 'Personalitza la teva galeria';
   164$lang['Customize'] = 'Personalitza';
   165$lang['Your Gallery Customization'] = 'Personalitza la teva galeria';
  168166$lang['day'][0] = 'Diumenge';
  169167$lang['day'][1] = 'Dilluns';
   
  173171$lang['day'][5] = 'Divendres';
  174172$lang['day'][6] = 'Dissabte';
  175 $lang['default_sort'] = 'Per defecte';
  176 $lang['del_favorites_hint'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides';
   173$lang['Default'] = 'Per defecte';
   174$lang['delete this image from your favorites'] = 'Elimina aquesta imatge de les teves preferides';
  177175$lang['descending'] = 'descendent';
  178176$lang['download'] = 'baixada';
  179 $lang['download_hint'] = 'baixa aquest fitxer';
   177$lang['download this file'] = 'baixa aquest fitxer';
  180178$lang['edit'] = 'edita';
  181 $lang['err_date'] = 'data errònia';
   179$lang['wrong date'] = 'data errònia';
  182180$lang['excluded'] = 'excluded';
  183 $lang['favorite_cat'] = 'Les meves preferides';
  184 $lang['favorite_cat_hint'] = 'visualitza les meves imatges preferides';
  185 $lang['favorites'] = 'Preferides';
  186 $lang['first_page'] = 'Primera';
  187 $lang['gallery_locked_message'] = 'La galeria és tancada per manteniment. Si us plau, torna més tard.';
  188 $lang['generation_time'] = 'Pàgina generada en';
   181$lang['My favorites'] = 'Les meves preferides';
   182$lang['display my favorites pictures'] = 'visualitza les meves imatges preferides';
   183$lang['Favorites'] = 'Preferides';
   184$lang['First'] = 'Primera';
   185$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galeria és tancada per manteniment. Si us plau, torna més tard.';
   186$lang['Page generated in'] = 'Pàgina generada en';
  189187$lang['guest'] = 'invitat';
  190 $lang['hello'] = 'Hola';
  191 $lang['hint_admin'] = 'disponible només per a administradors';
  192 $lang['hint_category'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquesta categoria';
  193 $lang['hint_comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris';
  194 $lang['hint_customize'] = 'personalitza l\'aparença de la galeria';
  195 $lang['hint_search'] = 'cerca';
  196 $lang['home'] = 'Inici';
  197 $lang['identification'] = 'Identificació';
  198 $lang['images_available_cpl'] = 'en aquesta categoria';
  199 $lang['images_available_cat'] = 'en %d sub-categoria';
  200 $lang['images_available_cats'] = 'en %d sub-categories';
   188$lang['Hello'] = 'Hola';
   189$lang['available for administrators only'] = 'disponible només per a administradors';
   190$lang['shows images at the root of this album'] = 'mostra imatges a l\'arrel d\'aquesta categoria';
   191$lang['See last users comments'] = 'Veure els últims comentaris dels usuaris';
   192$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalitza l\'aparença de la galeria';
   193$lang['search'] = 'cerca';
   194$lang['Home'] = 'Inici';
   195$lang['Identification'] = 'Identificació';
   196$lang['in this album'] = 'en aquesta categoria';
   197$lang['in %d sub-album'] = 'en %d sub-categoria';
   198$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-categories';
  201199$lang['included'] = 'inclòs';
  202 $lang['invalid_pwd'] = 'Contrasenya no vàlida!';
  203 $lang['language']='Idioma';
   200$lang['Invalid password!'] = 'Contrasenya no vàlida!';
   201$lang['Language']='Idioma';
  204202$lang['last %d days'] = 'últims %d dies';
  205 $lang['last_page'] = 'Última';
  206 $lang['logout'] = 'Sortida';
  207 $lang['mail_address'] = 'Adreça de correu electrònic';
  208 $lang['mandatory'] = 'Obligatori';
  209 $lang['maxheight'] = 'Alçada màxima de les imatges';
  210 $lang['maxheight_error'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50';
  211 $lang['maxwidth'] = 'Amplada màxima de les imatges';
  212 $lang['maxwidth_error'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50';
  213 $lang['mode_created_hint'] = 'visualitza un calendari per data de creació';
  214 $lang['mode_flat_hint'] = 'visualitza tots els elements de totes les sub-categories';
  215 $lang['mode_normal_hint'] = 'Torna a la vista normal';
  216 $lang['mode_posted_hint'] = 'visualitza un calendari per data de publicació';
   203$lang['Last'] = 'Última';
   204$lang['Logout'] = 'Sortida';
   205$lang['E-mail address'] = 'Adreça de correu electrònic';
   206$lang['obligatory'] = 'Obligatori';
   207$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Alçada màxima de les imatges';
   208$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'L\'alçada màxima ha de ser un número superior a 50';
   209$lang['Maximum width of the pictures'] = 'Amplada màxima de les imatges';
   210$lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'L\'amplada màxima ha de ser un número superior a 50';
   211$lang['display a calendar by creation date'] = 'visualitza un calendari per data de creació';
   212$lang['display all elements in all sub-albums'] = 'visualitza tots els elements de totes les sub-categories';
   213$lang['return to normal view mode'] = 'Torna a la vista normal';
   214$lang['display a calendar by posted date'] = 'visualitza un calendari per data de publicació';
  217215$lang['month'][10] = 'Octubre';
  218216$lang['month'][11] = 'Novembre';
   
  227225$lang['month'][8] = 'Agost';
  228226$lang['month'][9] = 'Setembre';
  229 $lang['most_visited_cat'] = 'Més visitades';
  230 $lang['most_visited_cat_hint'] = 'visualitza les imatges més visitades';
  231 $lang['nb_image_line_error'] = 'El nombre d\'imatges per fila ha de ser un escalar no nul';
  232 $lang['nb_image_per_row'] = 'Nombre d\'imatges per fila';
  233 $lang['nb_line_page_error'] = 'El nombre de files per pàgina ha de ser un escalar no nul';
  234 $lang['nb_row_per_page'] = 'Nombre de files per pàgina';
  235 $lang['nbm_unknown_identifier'] = 'identificador desconegut';
  236 $lang['new_password'] = 'Nova contrasenya';
  237 $lang['new_rate'] = 'Valoreu aquesta imatge';
  238 $lang['next_page'] = 'Següent';
  239 $lang['no_category'] = 'Inici';
  240 $lang['no_rate'] = 'no valorada';
  241 $lang['note_filter_day'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.';
  242 $lang['note_filter_days'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.';
   227$lang['Most visited'] = 'Més visitades';
   228$lang['display most visited pictures'] = 'visualitza les imatges més visitades';
   229$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'El nombre d\'imatges per fila ha de ser un escalar no nul';
   230$lang['Number of images per row'] = 'Nombre d\'imatges per fila';
   231$lang['The number of rows per page must be a not null scalar'] = 'El nombre de files per pàgina ha de ser un escalar no nul';
   232$lang['Number of rows per page'] = 'Nombre de files per pàgina';
   233$lang['Unknown identifier'] = 'identificador desconegut';
   234$lang['New password'] = 'Nova contrasenya';
   235$lang['Rate this picture'] = 'Valoreu aquesta imatge';
   236$lang['Next'] = 'Següent';
   237$lang['Home'] = 'Inici';
   238$lang['no rate'] = 'no valorada';
   239$lang['Elements posted within the last %d day.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.';
   240$lang['Elements posted within the last %d days.'] = 'Elements publicats en els últims %d dies.';
  243241$lang['password updated'] = 'contrasenya actualitzada';
  244 $lang['periods_error'] = 'El periode recent ha de ser un valor enter positiu';
   242$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periode recent ha de ser un valor enter positiu';
  245243/* DEPRECATED USED IN comments.php FOR image_id ? */ $lang['picture'] = 'imatge';
  246 $lang['picture_high'] = 'Cliqueu sobre la imatge per veure-la en alta definició.';
  247 $lang['picture_show_metadata'] = 'Mostra el fitxer de les metadades';
  248 $lang['powered_by'] = 'Impulsat per';
  249 $lang['preferences'] = 'Preferències';
  250 $lang['previous_page'] = 'Anterior';
  251 $lang['random_cat'] = 'Imatge aleatòria';
  252 $lang['random_cat_hint'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges aleatòries';
  253 $lang['recent_cats_cat'] = 'Categories recents';
  254 $lang['recent_cats_cat_hint'] = 'visualitza les categories actualitzades recentment';
  255 $lang['recent_period'] = 'Període recent';
  256 $lang['recent_pics_cat'] = 'Imatges recents';
  257 $lang['recent_pics_cat_hint'] = 'visualitza les imatges més recents';
  258 $lang['redirect_msg'] = 'Redirecció...';
  259 $lang['reg_err_login1'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'entrada';
  260 $lang['reg_err_login2'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai';
  261 $lang['reg_err_login3'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai';
  262 $lang['reg_err_login5'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant';
  263 $lang['reg_err_mail_address'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)';
  264 $lang['reg_err_pass'] = 'si us plau introduïu la vostra contrasenya una altra vegada';
  265 $lang['remember_me'] = 'Inici de sessió automàtic';
  266 $lang['remove this tag'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista';
   244$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Cliqueu sobre la imatge per veure-la en alta definició.';
   245$lang['Show file metadata'] = 'Mostra el fitxer de les metadades';
   246$lang['Powered by'] = 'Impulsat per';
   247$lang['Preferences'] = 'Preferències';
   248$lang['Previous'] = 'Anterior';
   249$lang['Random pictures'] = 'Imatge aleatòria';
   250$lang['display a set of random pictures'] = 'visualitza un conjunt d\'imatges aleatòries';
   251$lang['Recent albums'] = 'Categories recents';
   252$lang['display recently updated albums'] = 'visualitza les categories actualitzades recentment';
   253$lang['Recent period'] = 'Període recent';
   254$lang['Recent pictures'] = 'Imatges recents';
   255$lang['display most recent pictures'] = 'visualitza les imatges més recents';
   256$lang['Redirection...'] = 'Redirecció...';
   257$lang['Please, enter a login'] = 'Si us plau, introduïu les dades d\'entrada';
   258$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'el nom d\'usuari no pot acabar amb el caràcter de l\'espai';
   259$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nom d\usuari no pot començar amb el caràcter de l\'espai';
   260$lang['this login is already used'] = 'aquest nom d\'usuari ja s\'està utilitzant';
   261$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'l\'adreça de correu ha de ser com xxx@yyy.eee (exemple : jack@altern.org)';
   262$lang['please enter your password again'] = 'si us plau introduïu la vostra contrasenya una altra vegada';
   263$lang['Auto login'] = 'Inici de sessió automàtic';
   264$lang['remove this tag from the list'] = 'elimina aquesta etiqueta de la llista';
  267265$lang['representative'] = 'representatiu';
  268266$lang['return to homepage'] = 'torna a la pàgina inicial';
  269 $lang['search_author'] = 'Cerca per autor';
  270 $lang['search_categories'] = 'Cerca en les categories';
  271 $lang['search_date'] = 'Cerca per data';
  272 $lang['search_date_from'] = 'Data';
  273 $lang['search_date_to'] = 'Fi-date';
  274 $lang['search_date_type'] = 'Tipus de data';
  275 $lang['search_keywords'] = 'Cerca per paraules';
  276 $lang['search_mode_and'] = 'Cerca tots els termes';
  277 $lang['search_mode_or'] = 'Cerca qualsevol dels termes';
  278 $lang['search_one_clause_at_least'] = 'Consulta buida. No s\'ha introduït cap criteri.';
  279 $lang['search_options'] = ' Opcions de cerca';
  280 $lang['search_result'] = 'Resultats de la cerca';
  281 $lang['search_subcats_included'] = 'Cerca en les subcategories';
  282 $lang['search_title'] = 'Cerca';
   267$lang['Search for Author'] = 'Cerca per autor';
   268$lang['Search in albums'] = 'Cerca en les categories';
   269$lang['Search by Date'] = 'Cerca per data';
   270$lang['Date'] = 'Data';
   271$lang['End-Date'] = 'Fi-date';
   272$lang['Kind of date'] = 'Tipus de data';
   273$lang['Search for words'] = 'Cerca per paraules';
   274$lang['Search for all terms'] = 'Cerca tots els termes';
   275$lang['Search for any terms'] = 'Cerca qualsevol dels termes';
   276$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta buida. No s\'ha introduït cap criteri.';
   277$lang['Search Options'] = ' Opcions de cerca';
   278$lang['Search results'] = 'Resultats de la cerca';
   279$lang['Search in sub-albums'] = 'Cerca en les subcategories';
   280$lang['Search'] = 'Cerca';
  283281$lang['searched words : %s'] = 'paraules cercades : %s';
  284 $lang['send_mail'] = 'Contacta';
   282$lang['Contact'] = 'Contacta';
  285283$lang['set as album representative'] = 'col·loca com a categoria representativa';
  286 $lang['show_nb_comments'] = 'Mostra el nombre de comentaris';
  287 $lang['show_nb_hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions';
   284$lang['Show number of comments'] = 'Mostra el nombre de comentaris';
   285$lang['Show number of hits'] = 'Mostra el número de visualitzacions';
  288286$lang['slideshow'] = 'Presentació de diapositives';
  289 $lang['slideshow_stop'] = 'atura la presentació de diapositives';
  290 $lang['special_categories'] = 'Especials';
  291 $lang['sql_queries_in'] = 'Consultes SQL en';
  292 $lang['start_filter_hint'] = 'visualitza només les imatges publicades recentment';
  293 $lang['stop_filter_hint'] = 'torna a visualitzar totes les imatges';
   287$lang['stop the slideshow'] = 'atura la presentació de diapositives';
   288$lang['Specials'] = 'Especials';
   289$lang['SQL queries in'] = 'Consultes SQL en';
   290$lang['display only recently posted images'] = 'visualitza només les imatges publicades recentment';
   291$lang['return to the display of all images'] = 'torna a visualitzar totes les imatges';
  294292$lang['the beginning'] = 'El començament';
  295 $lang['theme'] = 'Tema de la interfície';
  296 $lang['thumbnails'] = 'Miniatures';
  297 $lang['title_menu'] = 'Menú';
  298 $lang['title_send_mail'] = 'A comment on your site';
   293$lang['Interface theme'] = 'Tema de la interfície';
   294$lang['Thumbnails'] = 'Miniatures';
   295$lang['Menu'] = 'Menú';
   296$lang['A comment on your site'] = 'A comment on your site';
  299297$lang['today'] = 'avui';
  300 $lang['update_rate'] = 'Actualitzeu les vostres valoracions';
  301 $lang['update_wrong_dirname'] = 'nom del fitxer erroni';
  302 $lang['upload_advise_filesize'] = 'la mida del fitxer de la imatge no pot excedir :';
  303 $lang['upload_advise_filetype'] = 'la imatge ha de ser en format de fitxer  jpg, gif o png';
  304 $lang['upload_advise_height'] = 'l\'alçada de la imatge no pot excedir :';
  305 $lang['upload_advise_thumbnail'] = 'Opcional, però es recomanat : esculliu una miniatura per associar-la a';
  306 $lang['upload_advise_width'] = 'l\'amplada de la imatge no pot excedir :';
  307 $lang['upload_author'] = 'Autor';
  308 $lang['upload_cannot_upload'] = 'no es pot carregar la imatge al servidor';
  309 $lang['upload_err_username'] = 's\'ha d\'indicar el nom d\'usuari';
  310 $lang['upload_file_exists'] = 'Un nom d\'imatge ja està en ús';
  311 $lang['upload_filenotfound'] = 'Heu d\'escollir un format de fitxer d\'imatge per la imatge';
  312 $lang['upload_forbidden'] = 'No podeu carregar imatges en aquesta categoria';
  313 $lang['upload_name'] = 'Nom de la imatge';
  314 $lang['upload_picture'] = 'Carrega una imatge';
  315 $lang['upload_successful'] = 'La imatge s\'ha carregat amb èxit, un administrador la validarà tan aviat com sigui possible';
  316 $lang['upload_title'] = 'Carrega una imatge';
   298$lang['Update your rating'] = 'Actualitzeu les vostres valoracions';
   299$lang['wrong filename'] = 'nom del fitxer erroni';
   300$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'la mida del fitxer de la imatge no pot excedir :';
   301$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'la imatge ha de ser en format de fitxer  jpg, gif o png';
   302$lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'l\'alçada de la imatge no pot excedir :';
   303$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Opcional, però es recomanat : esculliu una miniatura per associar-la a';
   304$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'l\'amplada de la imatge no pot excedir :';
   305$lang['Author'] = 'Autor';
   306$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'no es pot carregar la imatge al servidor';
   307$lang['the username must be given'] = 's\'ha d\'indicar el nom d\'usuari';
   308$lang['A picture\'s name already used'] = 'Un nom d\'imatge ja està en ús';
   309$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Heu d\'escollir un format de fitxer d\'imatge per la imatge';
   310$lang['You can\'t upload pictures in this category'] = 'No podeu carregar imatges en aquesta categoria';
   311$lang['Name of the picture'] = 'Nom de la imatge';
   312$lang['Upload a picture'] = 'Carrega una imatge';
   313$lang['Picture uploaded with success, an administrator will validate it as soon as possible'] = 'La imatge s\'ha carregat amb èxit, un administrador la validarà tan aviat com sigui possible';
   314$lang['Upload a picture'] = 'Carrega una imatge';
  317315$lang['useful when password forgotten'] = 'útil quan s\'ha oblidat la contrasenya';
  318 $lang['qsearch'] = 'Quick search';
   316$lang['Quick search'] = 'Quick search';
  319317$lang['Connected user: %s'] = 'Usuari connectat: %s';
  320318$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
   
  322320$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s';
  323321$lang['Comment: %s'] = 'Comentari: %s';
  324 $lang['Delete: %s'] = 'Eliminar: %s';
  325 $lang['Validate: %s'] = 'Validar: %s';
  326322$lang['Comment by %s'] = 'Comentat per %s';
  327323$lang['User: %s'] = 'Usuari: %s';
   
  335331$lang['Picture uploaded by %s'] = 'Imatge carregada per %s';
  336332// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
  337 $lang['guest_must_be_guest'] = 'Estat erroni de l\'usuari "invitat", s\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau informeu-ho a l\'administrador de la web.';
   333$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estat erroni de l\'usuari "invitat", s\'està utilitzant l\'estat predeterminat. Si us plau informeu-ho a l\'administrador de la web.';
  338334// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0)
  339335$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'L\'administrador, l\'administrador de la web i els usuaris especials no poden utilitzar aquest mètode';
  340 $lang['reg_err_mail_address_dbl'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu';
   336$lang['a user use already this mail address'] = 'un usuari ja utilitza aquesta adreça de correu';
  341337$lang['Album results for'] = 'Resultats de la categoria per';
  342338$lang['Tag results for'] = 'Resultats de l\'etiqueta per';
  343339$lang['from %s to %s'] = 'de %s a %s';
  344 $lang['start_play'] = 'Reprodueix la presentació de diapositives';
  345 $lang['stop_play'] = 'Pausa la presentació de diapositives';
  346 $lang['start_repeat'] = 'Repeteix la presentació de diapositives';
  347 $lang['stop_repeat'] = 'No repeteixis la presentació de diapositives';
  348 $lang['inc_period'] = 'Redueix la velocitat de la diapositiva';
  349 $lang['dec_period'] = 'Accelera la velocitat de la diapositiva';
   340$lang['Play of slideshow'] = 'Reprodueix la presentació de diapositives';
   341$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa la presentació de diapositives';
   342$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repeteix la presentació de diapositives';
   343$lang['Not repeat the slideshow'] = 'No repeteixis la presentació de diapositives';
   344$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Redueix la velocitat de la diapositiva';
   345$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accelera la velocitat de la diapositiva';
  350346$lang['Submit'] = 'Trametre';
  351347$lang['Yes'] = 'Sí';
  352348$lang['No'] = 'No';
  353 $lang['%d element']='%d imatge';
  354 $lang['%d elements']='%d imatges';
  355 $lang['%d element are also linked to current tags'] = '%d imatge també ha estat enllaçada a aquesta etiqueta';
  356 $lang['%d elements are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes';
  357 $lang['See elements linked to this tag only'] = 'Veure imatges enllaçades amb aquesta etiqueta solament';
  358 $lang['elements posted during the last %d days'] = 'imatges publicades durant els últims %d dies';
   349$lang['%d image']='%d imatge';
   350$lang['%d images']='%d imatges';
   351$lang['%d image is also linked to current tags'] = '%d imatge també ha estat enllaçada a aquesta etiqueta';
   352$lang['%d images are also linked to current tags'] = '%d imatges també han estat enllaçades amb aquestes etiquetes';
   353$lang['See images linked to this tag only'] = 'Veure imatges enllaçades amb aquesta etiqueta solament';
   354$lang['images posted during the last %d days'] = 'imatges publicades durant els últims %d dies';
  359355$lang['Choose an image'] = 'Esculliu una imatge';
  360356$lang['Piwigo Help'] = 'Ajuda del Piwigo';
   
  364360$lang['show tag cloud'] = 'mostra el núbol d\'etiquetes';
  365361$lang['cloud'] = 'núbol';
  366 $lang['Reset_To_Default'] = 'Reinicia als valors predeterminats';
   362$lang['Reset to default values'] = 'Reinicia als valors predeterminats';
  367363// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
  368 $lang['del_all_favorites_hint'] = 'elimina totes les imatges de les preferides';
   364$lang['delete all images from your favorites'] = 'elimina totes les imatges de les preferides';
  369365$lang['Sent by'] = 'Enviat per';
  370366$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Les galetes estan bloquejades o el navegador no en permet l\'ús. Heu d\'habilitar les galetes per poder-vos connectar.';
   
  375371$lang['Edit a comment'] = "Edita un comentari";
  376372
   373$lang['Are you sure?'] = 'Esteu segurs?';
   374$lang['delete this comment'] = 'elimina aquest comentari';
   375$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu. Si us plau especifiqueu una adreça de correu.';
  377376?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.