Changeset 8785


Ignore:
Timestamp:
Jan 20, 2011, 7:41:25 AM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - update vi_VN thanks to Em Ku

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r8783 r8785  
  731731$lang['Unknown upload error'] = 'Lỗi gởi hình không xác định được';
  732732$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Có lỗi ở tệp tin "%s" : %s';
   733$lang['automatic order'] = 'sắp xếp tự động';
   734$lang['manual order'] = 'sắp xếp thủ công';
   735$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albums đã được phân loại tự động';
   736$lang['Keep high definition'] = 'Giữ nguyên định dạng cao';
   737$lang['The high definition maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Chiều rộng lớn nhất của định dạng cao phải là số trong khoảng %d và %d';
   738$lang['The high definition maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Chiều cao lớn nhất của định dạng cao phải là số trong khoảng %d và %d';
   739$lang['The high definition image quality must be a number between %d and %d'] = 'Chất lượng ảnh của định dang cao phải là số trong khoảng %d và %d';
   740$lang['Batch Manager'] = 'Quản lý khối';
   741$lang['include child albums'] = 'bao gồm các albums con';
   742$lang['Selection'] = 'Lựa chọn';
   743$lang['Action'] = 'Thực thi';
   744$lang['Set author'] = 'Thiết lập tác giả';
   745$lang['Set title'] = 'Thiết lập tiêu đề';
   746$lang['Set creation date'] = 'Thiết lập ngày tháng khởi tạo';
   747$lang['Apply action'] = 'Xác nhận thay đổi';
   748$lang['on the %d selected photos'] = 'trên %d hình được chọn';
   749$lang['%d of %d photos selected'] = '%d trong %d hình được chọn';
   750$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Không có hình nào được chọn, có %d hình trong bộ hiện tại';
   751$lang['All %d photos are selected'] = 'Tất cả %d hình đều được chọn';
   752$lang['remove this filter'] = 'bỏ bộ lọc này';
   753$lang['predefined filter'] = 'xác định trước bộ lọc';
   754$lang['last import'] = 'lần nhập hình cuối';
   755$lang['with no virtual album'] = 'với không album nào';
   756$lang['duplicates'] = 'trùng';
   757$lang['Add a filter'] = 'thêm bộ lọc';
   758$lang['Remove all filters'] = 'Bỏ tất cả các bộ lọc';
   759$lang['Refresh photo set'] = 'Cập nhật bộ hình';
   760$lang['The whole page'] = 'Nguyên cả trang';
   761$lang['The whole set'] = 'Nguyên cả bộ';
   762$lang['No photo in the current set.'] = 'Không có hình nào trong bộ hiện tại.';
   763$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Không có hình nào được chọn, không tác vụ nào được thực hiện.';
   764$lang['Choose an action'] = 'Chọn một tác vụ';
   765$lang['remove author'] = 'bỏ tác giả';
   766$lang['Type here the author name'] = 'Nhập tên tác giả vào đây';
   767$lang['remove title'] = 'bỏ tiêu đề';
   768$lang['Type here the title'] = 'Nhập tiêu đề vào đây';
   769$lang['remove creation date'] = 'bỏ ngày tháng khởi tạo';
   770$lang['with no album'] = 'với không album hình nào';
   771$lang['with no tag'] = 'với không thẻ nào';
  733772
  734773?>
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r8728 r8785  
  305305$lang['Registration of %s'] = 'Mục đăng ký của %s';
  306306$lang['Album: %s'] = 'Đề mục: %s';
  307 $lang['Picture uploaded by %s'] = 'Hình được gởi bởi %s';
  308 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from version 1.7.1
  309307$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Status xấu đối với thành viên đăng thuộc nhóm "khách", sử dụng status mặc định. Thông báo ngay cho Quản trị';
  310 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (2.0)
  311308$lang['Administrator, webmaster and special user cannot use this method'] = 'Quản trị viên và thành viên đặc biệt không thể sử dụng cách này';
  312309$lang['this email address is already in use'] = 'đã có thành viên sử dụng địa chỉ email này';
   
  335332$lang['cloud'] = 'mây';
  336333$lang['Reset to default values'] = 'Thiết lập lại giá trị mặc định';
  337 // --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri (2.1)
  338334$lang['delete all photos from your favorites'] = 'xoá tất cả hình từ danh sách ưa thích';
  339335$lang['Sent by'] = 'Được gởi bởi';
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.