source: trunk/language/sl_SI/install.lang.php @ 22104

Revision 22104, 6.7 KB checked in by TranslationTeam, 6 years ago (diff)

[trunk_install] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

  • Property svn:executable set to *
Line 
1<?php
2// +-----------------------------------------------------------------------+
3// | Piwigo - a PHP based photo gallery                                    |
4// +-----------------------------------------------------------------------+
5// | Copyright(C) 2008-2013 Piwigo Team                  http://piwigo.org |
6// | Copyright(C) 2003-2008 PhpWebGallery Team    http://phpwebgallery.net |
7// | Copyright(C) 2002-2003 Pierrick LE GALL   http://le-gall.net/pierrick |
8// +-----------------------------------------------------------------------+
9// | This program is free software; you can redistribute it and/or modify  |
10// | it under the terms of the GNU General Public License as published by  |
11// | the Free Software Foundation                                          |
12// |                                                                       |
13// | This program is distributed in the hope that it will be useful, but   |
14// | WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of            |
15// | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU      |
16// | General Public License for more details.                              |
17// |                                                                       |
18// | You should have received a copy of the GNU General Public License     |
19// | along with this program; if not, write to the Free Software           |
20// | Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, |
21// | USA.                                                                  |
22// +-----------------------------------------------------------------------+
23$lang['PHP 5 is required'] = 'Zahtevan PHP 5';
24$lang['Password'] = 'Geslo';
25$lang['Password ']['confirm'] = 'Geslo [potrdi]';
26$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo bo poskušal preklopiti vaše nastavitve na PHP 5 z ustvarjanjem ali urejanjem .htacceess datoteke';
27$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ni mogel nastaviti PHP 5.';
28$lang['Sorry!'] = 'Oprostite!';
29$lang['Start Install'] = 'Začetek namestitve';
30$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Poskušam nastaviti PHP 5';
31$lang['User'] = 'Uporabnik';
32$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Uporabniki bodo ta elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani ';
33$lang['Webmaster login'] = 'Prijava za spletne skrbnike';
34$lang['Webmaster mail address'] = 'Elektronski naslov skrbnika';
35$lang['Webmaster password'] = 'Skrbniško geslo';
36$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Dobrodošli v mojo galerijo';
37$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Dobrodošli na vaši novi namestitvi Piwiga!';
38$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Lahko prenesete namestitveno datoteko ter jo naložite v local/config imenik vaše namestitve.';
39$lang['Admin configuration'] = 'Admin nastavitve';
40$lang['Basic configuration'] = 'Osnovne nastavitve';
41$lang['Can\'t connect to server'] = 'Ne morem se povezati s strežnikom';
42$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Čestitamo! Namestitev Piwigo aplikacije je uspešno dokončana!';
43$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Uspešno ste se povezali na strežnik vendar je povezava s podatkovno bazo spodletela.';
44$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Ustvarjanje nastavitvene datoteke local/config/database.inc.php je spodletelo.';
45$lang['Database configuration'] = 'Nastavitve podatkovne baze';
46$lang['Database name'] = 'Ime podatkovne baze';
47$lang['Database table prefix'] = 'Predpona podatkovnih tabel';
48$lang['Default gallery language'] = 'Privzeti jezik galerije';
49$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Ne oklevajte in povprašajte za pomoč na našem forumu: %s';
50$lang['Download the config file'] = 'Prenesite config datoteko';
51$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Upam, da se kmalu ponovno vidimo.';
52$lang['Host'] = 'Gostitelj';
53$lang['Installation'] = 'Namestitev';
54$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Zdi se, da  je na spletnem strežniku trenutno nameščen PHP %s';
55$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Pokazano bo obiskovalcem. To je potrebno za upravljanje spletne strani';
56$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Samo še ena Piwigo galerija';
57$lang['enter a login for webmaster'] = 'vnesite prijavno ime skrbnika';
58$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr';
59$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-poštni naslov mora imeti obliko xxx@yyyy.zzz (primer:jack@altern.org)';
60$lang['please enter your password again'] = 'prosimo ponovno vnesite vaše geslo';
61$lang['user login given by your host provider'] = 'prijavno ime uporabnika pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja';
62$lang['user password given by your host provider'] = 'geslo uporabnika pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja';
63$lang['verification'] = 'preverjanje';
64$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'prijavno ime skrbnika ne sme vsebovati znakov \' ali "';
65$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'imena tabel v podatkovni bazi bodo imela predpono. (omogoča lažje upravljanje tabel)';
66$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Posvetujte se z vašim ponudnikom gostovanja kako bi lahko sami prešli na zahtevano PHP 5 različico.';
67$lang['also given by your host provider'] = 'tudi pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja';
68$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Rabite pomoč? Zastavite vprašanje na <a href="%s">Piwigo message board</a>.';
69$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Upoštevajte da lahko sami spremenite nastavitve in nato ponovno zaženete Piwigo.';
70$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Druga rešitev je, da kopirate besedilo v polje zgoraj in ga prilepite v datoteko "local/config/database.inc.php" (Opozorilo: database.inc.php mora vsebovati le to kar je v besedilnem polju, brez znakov prehoda v novo vrstico(line return)ali znakov za presledke)';
71$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Varno shranite, omogoča vam dostop do administratorske nadzorne plošče!';
72?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.