Changeset 15353


Ignore:
Timestamp:
05/27/12 23:04:58 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[whois_online] Update ca_ES, thanks to : AlbertParera

Location:
extensions/whois_online/language/ca_ES
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/whois_online/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r15312 r15353  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Monitor'] = 'Monitoratge'; 
  24 $lang['Current hour hits:'] = 'Visites d\'aquesta hora:'; 
   24$lang['Current hour hits:'] = 'Nombre de pàgines visitades durant els darrers 60 minuts:'; 
  2525$lang['Default display'] = 'Visualització per defecte'; 
  26 $lang['Total hits:'] = 'Visites:'; 
  27 $lang['Yesterday hits:'] = 'Visites ahir:'; 
   26$lang['Total hits:'] = 'Nombre de pàgines visitades (miniatures o imatges):'; 
   27$lang['Yesterday hits:'] = 'Nombre de pàgines visitades durant el dia d\'ahir:'; 
   28$lang[' - Over the radar limit => No level control'] = 'Profunditat de radar excedida => major control de privacitat'; 
   29$lang[' => Delete old guests access (over 3 days), and optimize table and index.'] = 'Eliminar els accessos registrats anteriors a 3 dies dels visitants, i optimitzar la taula i l\'índex.'; 
   30$lang['(Multiple IP)'] = '(Diverses IP)'; 
   31$lang[': provides IP geolocalization on request (link on flag). Useful for unknown countries.'] = ': ofereix geolocalització segons l\'adreça IP (enllaç a la bandera). Útil per als països desconeguts.'; 
   32$lang[': provides newcomers\' localization and possibly new country flags, thanks to them.'] = ': identifica la font de nous ingressos i possiblement noves banderes de països, gràcies a ells'; 
   33$lang[':geoiptool:title'] = 'La recerca de la seva adreça IP Address i la seva informació GeoTargeting'; 
   34$lang[':hostip:title'] = 'La meva recerca d\'adreces IP i el Projecte GeoTargeting Community Geotarget IP - quin país, les adreces IP amb el mapa de ciutats '; 
   35$lang['Active capture'] = 'Habilitar detecció d\'accessos'; 
   36$lang['Add icon to History'] = 'Afegir icona a l\'historial'; 
   37$lang['Add link to Plugins menu'] = 'Afegir un enllaç al menú Complements'; 
   38$lang['Administrators management:'] = 'Gestionar Administradors:'; 
   39$lang['Advanced users: template vars are available in all cases and might be included in your extensions'] = 'Usuaris avançats: les variables de les plantilles estan disponibles en tots els casos i es poden incloure en les seves extensions'; 
   40$lang['Altered/created since: %s'] = 'Modificat/Creat el: %s'; 
   41$lang['As anybody'] = 'Normal'; 
   42$lang['Available filters'] = 'Filtres disponibles'; 
   43$lang['Captured guests'] = 'Visitants detectats:'; 
   44$lang['Categories only'] = 'Només àlbums'; 
   45$lang['Clear temporary users (minimal delay is 6 minutes). To clean any permanent users, switch them before in the right list above.'] = 'Netejar usuaris temporals (amb un mínim de 6 minuts sense activitat). Per netejar un usuari permanent, canvia\'ls abans a la llista de la dreta que hi ha just al damunt.'; 
   46$lang['Clearing'] = 'Netejar'; 
   47$lang['Compress it!'] = 'Comprimir la taula!'; 
   48$lang['Configuration has been saved.'] = 'Configuració desada correctamet.'; 
   49$lang['Default %s'] = 'Valor per defecte: %s'; 
   50$lang['Default as anybody'] = 'Valor per defecte: Normal'; 
   51$lang['Delete level [10-200] (ratio between obsolete and active)'] = 'Eliminar nivell [10-200](ratio entre obsolets i actius)'; 
   52$lang['Delete'] = 'Eliminar'; 
   53$lang['Deleted language'] = 'Idioma detectat'; 
   54$lang['Error range: '] = 'Error de rang:'; 
   55$lang['Exclude'] = 'Excloure'; 
   56$lang['First access'] = 'Primer accés'; 
   57$lang['Hidden'] = 'Ocult'; 
   58$lang['Hits since'] = 'Visites des del'; 
   59$lang['Image privacy level is higher than the user privacy level (Any change of one of them?)'] = 'El nivell de privacitat de la imatge és més elevat que el de l\'usuari (Canviar un d\'ells?)'; 
   60$lang['Images (Modify)'] = 'Imatges (Modificar)'; 
   61$lang['Keep data even if plugin is deactivated/uninstall'] = 'Mantindre la informació malgrat el complement sigui deshabilitat o desinstal·lat'; 
   62$lang['Last 24h accesses'] = 'Accessos durant les darreres 24 hores'; 
   63$lang['Last 24h users:'] = 'Nombre de visitants durant les darreres 24 hores:'; 
   64$lang['Last access'] = 'Últim accés'; 
   65$lang['Last hour online users:'] = 'Nombre de visitants durant els darrers 60 minuts:'; 
   66$lang['Level %d'] = 'Nivell %d'; 
   67$lang['Level'] = 'Nivell'; 
   68$lang['Members summary'] = 'Resum dels membres'; 
   69$lang['Monitored members'] = 'Membres supervisats'; 
   70$lang['More than 24h accesses'] = 'Accessos de més de 24 hores'; 
   71$lang['More than 24h'] = 'Més de 24 hores'; 
   72$lang['Most members ever online was %s on %s'] = 'A data %2$s, el àxim nombre de membres connectats simultàniament és de %1$s!'; 
   73$lang['Most recent 10 minutes hits:'] = 'Pàgines recentment visitades durant els últims 10 minuts:'; 
   74$lang['No country'] = 'Cap país'; 
   75$lang['No data available'] = 'No hi ha dades disponibles'; 
   76$lang['No picture accesses'] = 'Accessos sense imatges'; 
   77$lang['Obsolete limit [20-100] (obsolete data count)'] = 'Límit d\'obsolescència [20-100] (recompte de dades obsoletes)'; 
   78$lang['On pictures'] = 'A les imatges'; 
   79$lang['One day'] = 'Un dia'; 
   80$lang['Only one day accesses'] = 'Accessos només a un dia'; 
   81$lang['Permanence/Durability of user monitoring'] = 'Monitoratge dels usuaris (Permanència i Presència)'; 
   82$lang['Permanent users (3 months min)'] = 'Membres permanents (mínim 3 mesos)'; 
   83$lang['Pictures accesses'] = 'Accessos a imatges'; 
   84$lang['Previous connection dates'] = 'Dates de connexions anteriors'; 
   85$lang['Radar limit'] = 'Profunditat del radar'; 
   86$lang['Radar_limit [10-200] (Users with image cluetips on radar page)'] = 'Profunditat del radar [10-200] (mostrar imatges en un missatge al passar el ratolí per sobre dels accesos dels primers n visitants).'; 
   87$lang['Recent guest(s):'] = 'Visitant(s) recents:'; 
   88$lang['Recent member(s):'] = 'Membre(s) connectats recentment:'; 
   89$lang['Recents (less 24h)'] = 'Recents (menys de 24 hores)'; 
   90$lang['Registered since'] = 'Registrat el'; 
   91$lang['Registration counter: %s'] = 'Nombre d\'enregistraments: %s'; 
   92$lang['Report'] = 'Informe del radar'; 
   93$lang['Several IPs'] = 'Vàries IP\'s'; 
   94$lang['Several days accesses or over midnight'] = 'Accessos durant varis dies'; 
   95$lang['Several days'] = 'Varis dies'; 
   96$lang['Several identified IPs (Only the first one is kept)'] = 'Vàries IP\'s identificades (Només es conserva la primera)'; 
   97$lang['Some of recently viewed pictures by other users'] = 'Darreres imatges vistes per altres usuaris'; 
   98$lang['Space used: %s'] = 'Espai utilitzat: %s'; 
   99$lang['Temporary users (around 72 hours)'] = 'Membres temporals (al voltant de les 72 hores)'; 
   100$lang['Traced sessions: %s'] = 'Seguiment de sessions: %s'; 
   101$lang['Unidentifed countries'] = 'Països no identificats'; 
   102$lang['Unknown country'] = 'País desconegut'; 
   103$lang['Unused allocated space: <strong>%s</strong>'] = 'Espai assignat inutilitzat: <strong>%s</strong>'; 
   104$lang['User access details'] = 'Detalls d\'accés de l\'usuari'; 
   105$lang['User follow up error'] = 'Error de seguiment de l\'usuari'; 
   106$lang['User:'] = 'Usuari'; 
   107$lang['Users with image cluetips ']['10-200'] = 'Nombre de visitants amb descripcions emergents sobre les imatges [10-200]'; 
   108$lang['Webmasters management:'] = 'Gestionar Webmasters:'; 
   109$lang['Whois_others'] = 'Vist recentment per altres'; 
   110$lang['Whois_review'] = 'Vist recentment per vostè'; 
   111$lang['Y-m-d H:i'] = 'd-m-Y a les H\hi'; 
   112$lang['You are Adviser and you are not authorized to change this configuration.'] = 'Vostè està en mode Conseller i no està autoritzat a canviar la configuració'; 
   113$lang['Your `%s` table summary'] = 'Resum de la vostra taula \'%s\''; 
   114$lang['Your recently viewed pictures'] = 'Imatges que ha vist recentment'; 
   115$lang['http:geoiptool'] = 'http://www.geoiptool.com/en/?IP='; 
   116$lang['http:hostip'] = 'http://www.hostip.info'; 
   117$lang['on pages'] = 'a les pàgines'; 
   118$lang['on pictures'] = 'Visites a les imatges'; 
   119$lang['users'] = 'Usuaris'; 
  28120?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.