Changeset 15715


Ignore:
Timestamp:
06/15/12 00:33:11 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update sv_SE, thanks to : styxsailor

Location:
trunk/language/sv_SE/help
Files:
3 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/help/cat_modify.html

  r9194 r15715  
  6161 
  6262</Ul> 
  63 <p><strong>(*)</strong>Varning: Var noga med att testa dessa sorteringsordningar av dig själv,för de kan ge oväntade resultat </p>. 
   63<p><strong>(*)</strong>Varning: Var noga med att testa dessa sorteringsordningsinställningar själv, då de kan ge oväntade resultat</p>. 
  6464 
  6565 
   
  6767<h3>Representant</h3> 
  6868 
  69 <p>The album representative is the thumbnail displayed on the main page (<span class="pwgScreen">category.php</span>) to represent 
  70 the album when 
  71 it contains only sub-albums and no direct photo (just as the root album).</p> 
  72 photo of a album :</p> 
   69<p>Albumet representeras av miniatyren som visas på huvudsidan (<span class="pwgScreen">category.php</span>) när albumet enbart består av underalbum och inga direkta bilder 
   70 (enbart rotalbumet).</p> 
   71bild av ett album :</p> 
  7372 
  7473<ul> 
  7574 
  76   <li><span class="pwgScreen">Photo page</span>: one of the action buttons let you set the current photo as the representative for the 
  77   displayed album. This button is available only for administrators.</li> 
   75  <li><span class="pwgScreen">Fotosida</span>: en av action-knapparna låter dig ange nuvarande foto som representant för det visade albumet. Detta album är tillgängligt enbart för administratörer.</li> 
  7876 
  79   <li><span class="pwgScreen">Modify informations about a photo</span> in 
  80   administration. This screen can be reached from <span 
  81   class="pwgScreen">picture.php</span> or <span class="pwgScreen">Batch 
  82   management</span> in <em>unit mode</em>. See the help of this screen for 
  83   details.</li> 
   77  <li><span class="pwgScreen">Redigera information om en bild</span> under administration. Denna sida kan nås via 
   78  <span 
   79  class="pwgScreen">picture.php</span> eller <span class="pwgScreen">Batch 
   80  hantering</span> i <em>unit mode</em>.  Se hjälpen på den här sidan för detaljer.</li> 
  8481 
  85   <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties, 
  86   Representative</span>. See the help of this screen for details.</li> 
   82  <li><span class="pwgScreen">Administration &raquo; Album &raquo; Egenskaper, 
   83  Representant</span>. Se hjälpen på den här sidan för detaljer.</li> 
  8784 
  88   <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li> 
   85  <li><span class="pwgScreen">Redigera album</span> (nuvarande sida).</li> 
  8986 
  9087</ul> 
  9188 
  92 <p>The choice of a representative depends on the  
  93 <code>allow_random_representative</code> configuration parameter (see <span 
   89<p>Val av representant beror på  
   90<code>allow_random_representative</code> inställningsparametern (se <span 
  9491class="filename">include/config_default.inc.php</span>).</p> 
  9592 
  96 <p>In default mode (<code>allow_random_representative</code> set to false), 
  97 each album containing at least one element is represented by a fixed 
  98 element. Once set (at album creation), the representative changes only 
  99 when an administrator ask for it. If the representative is not appropriate, 
  100 you can ask to <strong>Find a new representant by random</strong>.</p> 
   93<p>I default mode (<code>allow_random_representative</code> satt till falskt), 
   94representeras varje album som innehåller minst en bild av en statisk bild. När den har angetts (vid albumets skapande), ändras representanten enbart när en administratör begär det. Om representanten inte är representativ så kan du begära att 
   95 <strong>Hitta en slumpmässig representant</strong>.</p> 
  10196 
  102 <p>If the <code>allow_random_representative</code> configuration parameter is 
  103 set to true, a category containing photos may have no fixed 
  104 representant. Just use <strong>Delete representant</strong> button.</p> 
   97<p>Om <code>allow_random_representative</code> inställningsparametern är 'sant' 
   98så kan en kategori inte ha en statisk representant. Använd <strong>Radera representant</strong> knappen.</p> 
  10599 
  106 <p>If the album contains only sub-albums and no photo, it can nonetheless be represented by any element thanks to <span class="pwgScreen">Modify 
  107 informations about a photo</span> screen. The only option on the current screen 
  108 is the <strong>Delete representant</strong> button.</p> 
   100<p>Om albumet enbart innehåller underalbum och ingen bild, så kan den ändå representeras av ett godtyckligt element genom sidan<span class="pwgScreen">Redigera bildinformation</span>. Den enda valmöjligheten för aktuell sida är <strong>radera representant</strong> knappen.</p> 
  109101 
  110 <h3>Link all album photos to a new album</h3> 
   102<h3>Länka alla bilder till ett nytt album</h3> 
  111103 
  112104<ul> 
  113105 
  114 <li><strong>Virtual album name</strong>: Name of the new album to be created,  
  115 all photos of the current category will be linked to the new one.</li> 
   106<li><strong>Namn på virtuellt album</strong>: Namn på albumet som ska skapas,  
   107alla bilder i nuvarande katefori kommer att länkas till den nya.</li> 
  116108 
  117 <li><strong>Parent album</strong>: Where the new album will be,  
  118 leave empty to create it at root.</li> 
   109<li><strong>Överliggande album</strong>: Var albumet kommer skapas, 
   110lämna blankt för att ange som rot.</li> 
  119111 
  120112</ul> 
  121113 
  122 <h3>Link all album photos to existing albums</h3> 
   114<h3>Länka alla albums bilder till album som finns</h3> 
  123115 
  124116<ul> 
  125117 
  126 <li><strong>Albums</strong>: Choose the destination album.</li> 
   118<li><strong>Album</strong>: Välj målalbum.</li> 
  127119 
  128120</ul> 
  129121 
  130 <h3>Send an information email to group members</h3> 
   122<h3>Skicka information till gruppmedlemmarna</h3> 
  131123 
  132124<ul> 
  133125 
  134 <li><strong>Group</strong>: recipients group</li> 
   126<li><strong>Grupp</strong>: mottagargrup</li> 
  135127 
  136 <li><strong>Mail content</strong>: Free text to send to them.</li> 
   128<li><strong>E-post innehåll</strong>: Fritext att skicka.</li> 
  137129 
  138130</ul>   
 • trunk/language/sv_SE/help/group_list.html

  r8255 r15715  
  1 <h2>Grupp lista</h2> 
   1<h2>Grupplista</h2> 
  22 
  3 <p>Detta är platsen där du kan hantera grupper.</p> 
   3<p>Här kan du hantera grupper.</p> 
  44 
  55<h3>Lägg till en grupp</h3> 
   
  77<p>Administratören kan lägga till grupper.</p> 
  88 
  9 <h3>Grupp lista</h3> 
   9<h3>Grupplista</h3> 
  1010 
  1111<p>för varje element, så kan du i listan:</p> 
   
  1414<ul> 
  1515  <li>gå till listan för över medlemmar</li> 
  16   <li>gå till behörighets menyn</li> 
   16  <li>gå till behörighetsmenyn</li> 
  1717  <li>ta bort en grupp (kräver en bekräftelse)</li> 
  1818  <li>växla status, "default" (kräver en bekräftelse)</li> 
  1919</ul> 
  2020 
  21 <h3>Standard grupper</h3> 
  22 <p>Standard grupper är grupper som automatiskt kopplade till varje ny användare vid registrering eller skapande av en administratör.</p> 
   21<h3>Standardgrupper</h3> 
   22<p>Standardgrupper är grupper som är automatiskt kopplade till varje ny användare vid registrering eller nya användare skapande av en administratör.</p> 
 • trunk/language/sv_SE/help/help_groups.html

  r8255 r15715  
  22 
  33<p>Skapa grupper i <span class="pwgScreen">Administration &raquo; Användare 
  4 &raquo; Grupper</span> och associerade användare till denna grupp i 
   4&raquo; Grupper</span> och användare associerade till denna grupp i 
  55<span class="pwgScreen">Administration &raquo; användare &raquo; 
  66Hantera</span>.</p> 
  77 
  8 <p>En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför förbud: 
  9 Om användaren "jack" tillhör gruppen "Familj" och "vänner", och att endast gruppen 
  10 "familj" kan se kategori "jul 2003", Då kommer 
  11 "jack" kommer att kunna se "Jul 2003".</p> 
   8<p>En användare kan tillhöra flera grupper. Tillåtelse har företräde framför Förbud: 
   9Om användaren "jack" tillhör gruppen "familj" och "vänner", men endast gruppen 
   10"familj" kan se kategori "jul 2003", så kommer 
   11"jack" att kunna se "jul 2003".</p> 
 • trunk/language/sv_SE/help/user_list.html

  r8255 r15715  
  1 <h2>Lista på användare</h2> 
   1<h2>Användarlista</h2> 
  22 
  3 <p>Detta är platsen för hantering av registrerade användare egenskaper, utom behörigheter som hanteras från and menyer.</p> 
   3<p>Detta är platsen för hantering av inställningar för registrerade användare, utom behörigheter som hanteras från andra menyer.</p> 
  44 
  55<h3>Lägg till en användare</h3> 
  66 
  7 <p>Administratören kan lägga till användare manuellt..</p> 
   7<p>Administratören kan lägga till användare manuellt.</p> 
  88 
  9 <h3>Lista användare</h3> 
   9<h3>Lista över användare</h3> 
  1010 
  11 <p>listan kan filtreras på användarnamn (använd * som jokertecken), en grupp eller 
   11<p>Listan kan filtreras på användarnamn (använd * som jokertecken), grupp eller 
  1212status. Den kan sorteras genom registrering datum eller användarnamn, i stigande 
  1313eller fallande ordning.</p> 
  1414 
  15 <p>I denna meny kan du hantera flera användare samtidigt, med hjälp av olika åtgärder:</p> 
   15<p>I denna meny kan du hantera flera användare samtidigt, med hjälp av olika alternativ:</p> 
  1616 
  1717<ul> 
   
  1919  <li>ta bort användare (kräver bekräftelse)</li> 
  2020  <li>ändra status</li> 
  21   <li>koppla eller separera från grupper </li> 
   21  <li>koppla till eller separera från grupper </li> 
  2222  <li>ändra visningsegenskaper</li> 
  23   <li>ändra ytterligare egenskape</li> 
   23  <li>ändra ytterligare egenskaper</li> 
  2424 
  2525</ul> 
  2626 
  27 <p>Som standard är målet användaren  eller alla användare som visas i den filtrerade listan.</p> 
   27<p>Som standard är målet användaren, eller alla användare som visas i den filtrerade listan.</p> 
  2828 
  29 <h3>Rådgivare </h3> 
  30 <p>Definition av en rådgivare användare: som har läst/simulering på alla menyer som tillåts av sina egna behörigheter.</p> 
   29<h3>Rådgivare</h3> 
   30<p>Definition av en användare klassad som Rådgivare: en användare som har läst / simulering på alla menyer som tillåts av sina egna behörigheter.</p> 
  3131 
  32 <p>rådgivare läge är inställt med variabeln $conf['allow_adviser'].</p> 
  33 <p>Om denna variabel är satt till "sant", kan alla användare vara rådgivare</p></h2> 
   32<p>Rådgivare-läge ställs in med variabeln $conf['allow_adviser'].</p> 
   33<p>Om denna variabel är satt till "sant", så kan alla användare vara Rådgivare</p></h2> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.