Changeset 20869


Ignore:
Timestamp:
02/20/13 13:38:28 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/common.lang.php

  r20863 r20869  
  121121$lang['Connection settings'] = 'Opcións da conexión'; 
  122122$lang['Contact'] = 'Contactar'; 
   123$lang['Visits, high → low'] = 'Visitas, altas → baixas'; 
   124$lang['Visits, low → high'] = 'Visitas, baixas → altas'; 
   125$lang['Webmaster'] = 'Administrador web'; 
   126$lang['View in'] = 'Ver en'; 
   127$lang['Visits'] = 'Visitas'; 
   128$lang['View'] = 'Ver'; 
   129$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'O usuario "%s" non ten enderezo de correo electrónico, non é posible o restablecemento da clave.'; 
   130$lang['User: %s'] = 'Usuario: %s'; 
   131$lang['Username'] = 'Nome de usuario'; 
   132$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Nome de usuario "%s" na galería %s'; 
   133$lang['Username is mandatory'] = 'O nome de usuario é obrigatorio'; 
   134$lang['Username modification'] = 'Modificación do nome de usuario'; 
   135$lang['Username or email'] = 'Nome de usuario ou correo electrónico'; 
   136$lang['Username: %s'] = 'Nome de usuario: %s'; 
   137$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Para reiniciar a clave, visita o seguinte enderezo:'; 
   138$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador da semente descoñecido'; 
   139$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador descoñecido'; 
   140$lang['Update your rating'] = 'Actualizar a valoración'; 
   141$lang['User comments'] = 'Comentarios de usuario'; 
   142$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturas'; 
   143$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'A semente RSS fornece notificacións de nova actividade neste sitio web: novas fotos, álbums actualizados, novos comentarios. Para empregar cun lector de sementes RSS.'; 
   144$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'A galería está bloqueada por mantemento. Volve máis tarde.'; 
   145$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'O número de fotos por páxina ten que ser un enteiro distinto de cero'; 
   146$lang['The passwords do not match'] = 'As claves non coinciden'; 
   147$lang['This author modified following comment:'] = 'Este autor modificou o seguinte comentario:'; 
   148$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Este autor borrou o comentario co id %d'; 
   149$lang['This login is already used by another user'] = 'Este nome de usuario xa está ocupado por outro usuario'; 
   150$lang['Specials'] = 'Especiais'; 
   151$lang['Submit'] = 'Enviar'; 
   152$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'O rexistro foi satisfactorio, en breves recibirás un correo cos teus parámetros de conexión. Benvido!'; 
   153$lang['Tag'] = 'Etiqueta'; 
   154$lang['Tag results for'] = 'Resultados da etiqueta para'; 
   155$lang['Tags'] = 'Etiquetas'; 
   156$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Grazas por te rexistrares en %s!'; 
   157$lang['Sort order'] = 'Ordenación'; 
   158$lang['Show number of hits'] = 'Amosar o número de accesos'; 
   159$lang['Show oldest comments first'] = 'Amosar primeiro os comentarios máis vellos'; 
   160$lang['Since'] = 'Desde'; 
   161$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Alguén solicitou o restablecemento da clave para a seguinte conta de usuario:'; 
   162$lang['Sort by'] = 'Ordenar por'; 
   163$lang['Show latest comments first'] = 'Amosar primeiro os comentarios máis recentes'; 
   164$lang['Search for all terms'] = 'Buscar todos os termos'; 
   165$lang['Search for any term'] = 'Buscar calquera dos termos'; 
   166$lang['Search for words'] = 'Buscar por palabras'; 
   167$lang['Search in albums'] = 'Buscar nos álbums'; 
   168$lang['Search in sub-albums'] = 'Buscar en sub-álbums'; 
   169$lang['Search results'] = 'Resultados da busca'; 
   170$lang['Search rules'] = 'Criterios da busca'; 
   171$lang['Search tags'] = 'Etiquetas da busca'; 
   172$lang['Send my connection settings by email'] = 'Enviarme os parámetros de conexión por correo electrónico'; 
   173$lang['Sent by'] = 'Enviado por'; 
   174$lang['Show file metadata'] = 'Amosarme os metadatos'; 
   175$lang['Show number of comments'] = 'Amosar o número de comentarios'; 
   176$lang['Reset to default values'] = 'Restablecer os valores predeterminados'; 
   177$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar a clave'; 
   178$lang['Return to home page'] = 'Volver á páxina de inicio'; 
   179$lang['SQL queries in'] = 'Consultas SQL en'; 
   180$lang['Search'] = 'Buscar'; 
   181$lang['Search by date'] = 'Buscar por data'; 
   182$lang['Search for Author'] = 'Buscar por autor'; 
   183$lang['Recent albums'] = 'Álbums recentes'; 
   184$lang['Recent period'] = 'Período recente '; 
   185$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'O período de tempo debe ser un número enteiro positivo'; 
   186$lang['Recent photos'] = 'Fotos recentes'; 
   187$lang['Redirection...'] = 'Reencamiñar...'; 
   188$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Diminuír a velocidade da presentación '; 
   189$lang['Register'] = 'Rexistrar'; 
   190$lang['Registration'] = 'Rexistro'; 
   191$lang['Registration of %s'] = 'Rexistro de %s'; 
   192$lang['Related tags'] = 'Etiquetas relacionadas'; 
   193$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repetir a presentación'; 
   194$lang['Requested album does not exist'] = 'O álbum seleccionado non existe'; 
   195$lang['Requested tag does not exist'] = 'A etiqueta seleccionada non existe'; 
   196$lang['Reset'] = 'Restablecer'; 
   197$lang['Rating score'] = 'Valoración'; 
   198$lang['Rating score, high → low'] = 'Valoración, alta → baixa'; 
   199$lang['Rating score, low → high'] = 'Valoración, baixa → alta'; 
   200$lang['Random photos'] = 'Fotos ó chou'; 
   201$lang['Rank'] = 'Valoración'; 
   202$lang['Rate this photo'] = 'Valora esta foto'; 
   203$lang['Post date'] = 'Data do envío'; 
   204$lang['Previous'] = 'Anterior'; 
   205$lang['Profile'] = 'Perfil'; 
   206$lang['Quick connect'] = 'Conexión rápida'; 
   207$lang['Quick search'] = 'Busca rápida'; 
   208$lang['RSS feed'] = 'Semente RSS'; 
   209$lang['Please, enter a login'] = 'Insire o nome de usuario'; 
   210$lang['Posted on'] = 'Enviado o'; 
   211$lang['Powered by'] = 'Desenvolvido por'; 
   212$lang['Preferences'] = 'Preferencias'; 
   213$lang['Photos only RSS feed'] = 'Só fotos na Semente RSS'; 
   214$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Só fotos enviadas no último %d día.'; 
   215$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Só fotos enviadas nos últimos %d días.'; 
   216$lang['Piwigo Help'] = 'Axuda de Piwigo'; 
   217$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo atopou un erro irrecuperable'; 
   218$lang['Play of slideshow'] = 'Comezar a presentación'; 
   219$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Insire o teu nome de usuario ou enderezo de correo electrónico. '; 
   220$lang['Photo sizes'] = 'Tamaños da foto'; 
   221$lang['Photo title, A → Z'] = 'Título da foto, A → Z'; 
   222$lang['Photo title, Z → A'] = 'Título da foto, Z → A'; 
   223$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa'; 
   224$lang['Permalink for album not found'] = 'Non se atopa a ligazón permanente para o álbum'; 
   225$lang['Number of items'] = 'Número de elementos'; 
   226$lang['Number of photos per page'] = 'Número de fotos por páxina'; 
   227$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Identificador numérico, 1 → 9'; 
   228$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Identificador numérico, 9 → 1'; 
   229$lang['Original'] = 'Orixinal'; 
   230$lang['Original dimensions'] = 'Dimensións orixinais'; 
   231$lang['Page generated in'] = 'Páxina xerada en'; 
   232$lang['Page not found'] = 'Non se atopou a páxina'; 
   233$lang['Password'] = 'Clave'; 
   234$lang['Password Reset'] = 'Restablecer a clave'; 
   235$lang['Password forgotten'] = 'Clave esquecida'; 
   236$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Non lle está permitido restablecer a clave a este usuario'; 
   237$lang['Password: %s'] = 'Clave: %s'; 
   238$lang['New password'] = 'Nova clave'; 
   239$lang['Next'] = 'Páxina seguinte'; 
   240$lang['No'] = 'Non'; 
   241$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Non repetir a presentación'; 
   242$lang['Notification'] = 'Notificación'; 
   243$lang['N/A'] = 'Non dispoñible'; 
   244$lang['New on %s'] = 'Novo en %s'; 
   245$lang['Last'] = 'Última'; 
   246$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Administrar o comentario: %s'; 
   247$lang['Manual sort order'] = 'Orde manual'; 
   248$lang['Menu'] = 'Menú'; 
   249$lang['Mobile'] = 'dispositivos móbiles'; 
   250$lang['Most visited'] = 'Máis visitadas'; 
   251$lang['Interface theme'] = 'Tema da interface'; 
   252$lang['Invalid key'] = 'Chave non válida'; 
   253$lang['Invalid password!'] = 'Clave non válida!'; 
   254$lang['Invalid username or email'] = 'O nome de usuario ou correo non é valido '; 
   255$lang['Keyword'] = 'Palabra clave'; 
   256$lang['Kind of date'] = 'Tipo de dato'; 
   257$lang['Language'] = 'Idioma'; 
   258$lang['Links'] = 'Ligazóns'; 
   259$lang['Login'] = 'Identificación'; 
   260$lang['Logout'] = 'Saír ao anonimato'; 
   261$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Se isto foi un erro, esquece este correo e non pasará nada.'; 
   262$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Se pensas que estás a recibir este correo por un erro, contacta connosco en %s '; 
   263$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Ola %s, túa galería de fotos Piwigo está baleira!'; 
   264$lang['Help'] = 'Axuda'; 
   265$lang['Here are your connection settings'] = 'Aquí están as túas opcións da conexión'; 
   266$lang['Home'] = 'Inicio'; 
   267$lang['I want to add photos'] = 'Eu quero engadir fotos'; 
   268$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   269$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadatos IPTC'; 
   270$lang['Identification'] = 'Identificación'; 
   271$lang['Hello'] = 'Ola'; 
   272$lang['Hello %s,'] = 'Ola &s,'; 
   273$lang['Filter and display'] = 'Amosar filtro'; 
   274$lang['First'] = 'Primeira páxina'; 
   275$lang['Forbidden'] = 'Prohibido'; 
   276$lang['Forgot your password?'] = 'Esqueciches a clave?'; 
   277$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Percorrer a galería como visitante'; 
   278$lang['File name'] = 'Nome do ficheiro'; 
   279$lang['File name, A → Z'] = 'Nome do ficheiro, A → Z'; 
   280$lang['File name, Z → A'] = 'Nome do ficheiro, Z → A'; 
   281$lang['Filesize'] = 'Tamaño do ficheiro'; 
   282$lang['Filter'] = 'Filtro'; 
   283$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta o enderezo de correo electrónico. Indique un.'; 
   284$lang['Email: %s'] = 'Correo electrónico: %s'; 
   285$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta baleira. Non se inseriu criterio algún.'; 
   286$lang['End-Date'] = 'Data final'; 
   287$lang['Enter your new password below.'] = 'Insira súa nova clave embaixo.'; 
   288$lang['Enter your personnal informations'] = 'Insira seus datos persoais'; 
   289$lang['Error sending email'] = 'Produciuse un erro ó enviar o correo electrónico'; 
   290$lang['Expand all albums'] = 'Expandir todos os albumes'; 
   291$lang['Favorites'] = 'Favoritos'; 
   292$lang['File'] = 'Ficheiro'; 
   293$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hanse de satisfacer todos os criterios da lista'; 
   294$lang['Email address is mandatory'] = 'O enderezo de correo é obrigatorio'; 
   295$lang['Dimensions'] = 'Dimensións'; 
   296$lang['Display'] = 'Pantalla'; 
   297$lang['Download'] = 'descargar'; 
   298$lang['Download this file'] = 'Descargar este ficheiro'; 
   299$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadatos EXIF'; 
   300$lang['Edit'] = 'Modificar'; 
   301$lang['Edit a comment'] = 'Modificar un comentario'; 
   302$lang['Email address'] = 'Enderezo de correo'; 
   303$lang['Delete'] = 'Eliminar'; 
   304$lang['Desktop'] = 'Escritorio'; 
   305$lang['Date created, new → old'] = 'Data de creación, nova → antiga'; 
   306$lang['Date created, old → new'] = 'Data de creación, antiga → nova'; 
   307$lang['Date posted, new → old'] = 'Data de publicación, nova → antiga'; 
   308$lang['Date posted, old → new'] = 'Data de publicación, antiga → nova'; 
   309$lang['Default'] = 'Predeterminado'; 
   310$lang['Current password is wrong'] = 'A clave actual é incorrecta'; 
   311$lang['Customize'] = 'Personalizar'; 
   312$lang['Created on'] = 'Creado en'; 
   313$lang['Creation date'] = 'Data de creación'; 
   314$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cuquis bloqueadas ou non compatibles co teu navegador. Tes que activar as cuquis para identificarte. '; 
   315$lang['Create a new account'] = 'Crear unha nova conta'; 
   316$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar co administrador da web'; 
   317$lang['Browser: %s'] = 'Navegador: %s'; 
   318$lang['Calendar'] = 'Calendario'; 
   319$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estado incorrecto do usuario "invitado". Estase a empregar o estado predeterminado. Informa ó adminitrador da web.'; 
  123320?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.