Changeset 5648


Ignore:
Timestamp:
04/04/10 23:38:12 (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] update vi thanks to Em Ku

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/about.html

  r5316 r5648  
  11  <li>Piwigo là một ứng dụng web đem đến cho bạn khả năng thiết lập một gallery ảnh trực tuyến một cách dễ dàng.</li> 
  22 
  3   <li>Về mặt kỹ thuật, Piwigo hoàn toàn được phát triển bằng ngông ngữ lập trình PHP với cơ sở dữ liệu MySQL.</li> 
   3  <li>Về mặt kỹ thuật, Piwigo hoàn toàn được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP với cơ sở dữ liệu MySQL.</li> 
  44 
  55  <li>Nếu bạn có ý kiến đóng góp cho phần mềm Piwigo, vui lòng ghé vào web site chính thức của <a 
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r5573 r5648  
  6666$lang['Categories authorized thanks to group associations'] = 'Đề mục đã được cho phép nhờ vào kết hợp nhóm'; 
  6767$lang['Categories manual order was saved'] = 'Sắp xếp thủ công đề mục đã được lưu'; 
   68$lang['Categories ordered alphanumerically'] = 'Đề mục được sắp xếp theo thứ tự A,B,C...'; 
  6869$lang['Category elements associated to the following categories: %s'] = 'Các thành phần của đề mụ đã được kết hợp với những đề mục sau đây: %s'; 
  6970$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Quá trình dò tìm phiên bản nâng cấp bị lỗi, không xác định được nguyên nhân.'; 
   
  128129$lang['Operating system'] = 'Hệ điều hành'; 
  129130$lang['Options'] = 'Tuỳ chọn'; 
   131$lang['Order alphanumerically'] = 'Sắp xếp theo thứ tự A,B,C...'; 
  130132$lang['Other private categories'] = 'Các đề mục riêng tư khác'; 
  131133$lang['Page banner'] = 'Banner của trang'; 
   
  199201$lang['Lock categories'] = 'Những đề mục bị khoá'; 
  200202$lang['Private category'] = 'Đề mục riêng'; 
  201 $lang['Public category'] = 'Đè mục chung (công công)'; 
   203$lang['Public category'] = 'Đề mục chung (công cộng)'; 
  202204$lang['Find a new representant by random'] = 'Tìm ngẫu nhiên hình ảnh đại diện mới'; 
  203205$lang['Public / Private'] = 'Chung / Riêng tư'; 
   
  239241$lang['This name is already used by another group.'] = 'Tên nhóm đã được đặt cho nhóm người dùng trước đó.'; 
  240242$lang['Groups'] = 'Nhóm người dùng'; 
  241 $lang[''] = ''; 
  242243$lang['High definition'] = 'Định dạng cao'; 
  243244$lang['jump to category'] = 'nhảy đến đề mục'; 
   
  452453$lang['Specials'] = 'Đặc biệt'; 
  453454$lang['Files with same name in more than one physical category'] = 'Những tệp tin có cùng tên nằm trong nhiều hơn một đề mục vật lý'; 
  454  
  455455$lang['Overall'] = 'Toàn bộ'; 
  456456$lang['Year'] = 'Năm'; 
   
  562562$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Bạn có chắc là muốn cài đặt plugin này không?'; 
  563563$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Bạn có chắc là muốn cài đặt bản nâng cấp này? Bạn phải xác nhận nếu phiên bản này không yêu cầu phải tháo bỏ phiên bản cũ.'; 
  564 $lang['%s has been successfully upgraded.'] = 'Có %s được nâng cấp thành công.'; 
   564$lang['%s has been successfully upgraded.'] = 'Plugin tên %s đã được nâng cấp thành công.'; 
  565565$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin đã được copy xong'; 
  566566$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Bạn nen vào danh sách các plugin để cài đặt và kích hoạt nó.'; 
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r5565 r5648  
  6969$lang['Display'] = 'Hiển thị'; 
  7070$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Mỗi điều khoản nêu trên phải được đáp ứng.'; 
  71 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Địa chỉ email bị thiếu'; 
  7271$lang['Email address'] = 'Địa chỉ email'; 
  7372$lang['Enter your personnal informations'] = 'Nhập thông tin của bạn'; 
   
  139138$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'gởi vào giữa %s (%s) và %s (%s)'; 
  140139$lang['posted on %s'] = 'gởi vào %s'; 
  141 $lang['Best rated'] = 'Được đánh giá tốt nhất'; 
   140$lang['Best rated'] = 'Hình được đánh giá tốt nhất'; 
  142141$lang['display best rated items'] = 'hiển thị các hình được đánh giá tốt nhất'; 
  143142$lang['caddie'] = 'caddie'; 
  144 $lang['Calendar'] = 'Lịch'; 
   143$lang['Calendar'] = 'Xem hình theo lịch'; 
  145144$lang['All'] = 'Tất cả'; 
  146145$lang['display each day with pictures, month per month'] = 'hiển thị mỗi ngày kèm hình ảnh, tháng trên tháng'; 
   
  206205$lang['Logout'] = 'Thoát'; 
  207206$lang['E-mail address'] = 'Địa chỉ email'; 
  208 $lang['obligatory'] = 'bắt buộc'; 
   207$lang['obligatory'] = 'Phần bắt buộc'; 
  209208$lang['Maximum height of the pictures'] = 'Chiều cao tối đa của hình'; 
  210209$lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Chiều cao tối đa của hình phải trên 50 pixel'; 
   
  227226$lang['month'][8] = 'Tháng Tám'; 
  228227$lang['month'][9] = 'Tháng Chín'; 
  229 $lang['Most visited'] = 'Được xem nhiều nhất'; 
   228$lang['Most visited'] = 'Hình được xem nhiều nhất'; 
  230229$lang['display most visited pictures'] = 'hiển thị những hình được xem nhiều nhất'; 
  231230$lang['The number of images per row must be a not null scalar'] = 'Số hình mỗi hàng phải là đại lượng vô hướng không rỗng'; 
   
  246245$lang['Click on the picture to see it in high definition'] = 'Click lên hình để xem ở định dạng cao'; 
  247246$lang['Show file metadata'] = 'Hiển thị metadata của hình'; 
  248 $lang['Powered by'] = 'Bản quyền của'; 
   247$lang['Powered by'] = 'Sản phẩm của'; 
  249248$lang['Preferences'] = 'Tuỳ chọn thêm'; 
  250249$lang['Previous'] = 'Trước'; 
   
  299298$lang['today'] = 'hôm nay'; 
  300299$lang['Update your rating'] = 'Cập nhật xếp hạng của bạn'; 
  301 $lang['wrong filename'] = 'sai tên'; 
  302 $lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'cỡ file của hình không được vượt quá : '; 
  303 $lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'địh dạng hình phải là jpg, gif hoặc png'; 
  304 $lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'chiều cao của hình không được vượt quá : '; 
  305 $lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Tuỳ chọn thêm, nhưng nên có: bạn nên chọn thêm một hình thumb nhu nhỏ của'; 
  306 $lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'chiều rộng của hình không được vượt quá : '; 
   300$lang['wrong filename'] = 'Sai tên'; 
   301$lang['the filesize of the picture must not exceed :'] = 'Cỡ file của hình không được vượt quá : '; 
   302$lang['the picture must be to the fileformat jpg, gif or png'] = 'Định dạng hình phải là jpg, gif hoặc png'; 
   303$lang['the height of the picture must not exceed :'] = 'Chiều cao của hình không được vượt quá : '; 
   304$lang['Optional, but recommended : choose a thumbnail to associate to'] = 'Tuỳ chọn thêm, nhưng nên có: bạn nên chọn thêm một hình nhu nhỏ của '; 
   305$lang['the width of the picture must not exceed :'] = 'Chiều rộng của hình không được vượt quá : '; 
  307306$lang['Author'] = 'Tác giả'; 
  308 $lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'không thể gởi hình lên máy chủ'; 
  309 $lang['the username must be given'] = 'phải có tên của thành viên'; 
   307$lang['can\'t upload the picture on the server'] = 'Không thể gởi hình lên máy chủ'; 
   308$lang['the username must be given'] = 'Phải có tên của thành viên'; 
  310309$lang['A picture\'s name already used'] = 'Tên hình đã được đặt trước đó'; 
  311310$lang['You must choose a picture fileformat for the image'] = 'Bạn phải chọn định dạng của hình'; 
   
  354353$lang['See images linked to this tag only'] = 'Chỉ xem những hình liên kết với tag này'; 
  355354$lang['images posted during the last %d days'] = 'hình được gởi trong vòng %d ngày cuối'; 
  356 $lang['Choose an image'] = 'Chọn một tấm hình'; 
   355$lang['Choose an image'] = 'Chọn một tấm hình bạn cần gởi, sau khi gởi xong, bạn có thể gởi thêm một hình thu nhỏ của hình vừa gởi hoặc tiếp tục gởi hình khác. Hình thu nhỏ sẽ được hệ thống tự động tạo ra sau khi được quản trị viên xác nhận.'; 
  357356$lang['Piwigo Help'] = 'Trợ giúp của Piwigo'; 
  358357$lang['Rank'] = 'Hạng'; 
 • trunk/language/vi_VN/iso.txt

  r5316 r5648  
  1 Việt [VN] 
   1Vietnamese [VN] 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.