Changeset 6198


Ignore:
Timestamp:
05/16/10 19:53:52 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[extension] autoupdate - update CZ thanks to pab and webprostor hosting

Location:
extensions/autoupdate/trunk/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/autoupdate/trunk/language/cs_CZ/description.txt

  r5841 r6198  
  1 Akutualizuje automaticky Vaši galerii Piwigo. 
   1Akutualizuje automaticky Vaši galerii Piwigo. 
 • extensions/autoupdate/trunk/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r6196 r6198  
  22 
  33$lang['Click here to upgrade automatically'] = 'Pro automatické provedení aktualizace kliknìte zde'; 
  4 $lang['autoupdate_alert'] = 'Jste si jistí, že chcete provést automatickou aktualizaci Piwigo?\nVarování!!! Ruènì provedené zmìny v souborech mohou být aktualizací pøepsány.'; 
  5 $lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo bylo uspìšnì aktualizováno (verze %s)'; 
  6 $lang['autoupdate_fail'] = 'Bìhem aktualizace došlo k chybì.'; 
   4$lang['autoupdate_alert'] = 'Jste si jistí, že chcete provést automatickou aktualizaci Piwigo?\nVarování!!! Ruènì provedené zmìny v souborech mohou být aktualizací pøepsány.'; 
   5$lang['autoupdate_success'] = 'Piwigo bylo uspìšnì aktualizováno (verze %s)'; 
   6$lang['autoupdate_fail'] = 'Bìhem aktualizace došlo k chybì.'; 
  77 
  8 $lang['autoupdate_extract_fail'] = 'K chybì došlo bìhem rozbalování. Prosím ovìøte oprávnìní na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu kliknìte zde</a>.'; 
   8$lang['autoupdate_extract_fail'] = 'K chybì došlo bìhem rozbalování. Prosím ovìøte oprávnìní na soubory Vaší instalace Piwigo.<br><a href="%s">Pro zobrazení chybového logu kliknìte zde</a>.'; 
  99 
  10 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemùže získat novou verzi ze serveru'; 
   10$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo nemùže získat novou verzi ze serveru'; 
  1111$lang['Click here to see Piwigo %s release notes'] = 'Pro informace o nové verzi Piwigo %s kliknìte zde'; 
  12 $lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Pro nìkteré vaše doplòky jsou dostupné aktualizace'; 
   12$lang['Some upgrades are available for you plugins'] = 'Pro nìkteré vaše doplòky jsou dostupné aktualizace'; 
  1313$lang['Click here see upgrade plugins page'] = 'Pro stránku s aktualizacemi pro doplòky kliknìte zde'; 
  1414$lang['Gallery and plugins are up to date'] = 'Galerie Piwigo a doplòky jsou aktuální'; 
  15 $lang['Unable to check upgrades...'] = 'Nebylo možné zkontrolovat aktualizace...'; 
   15$lang['Unable to check upgrades...'] = 'Nebylo možné zkontrolovat aktualizace...'; 
  1616$lang['Click here to check upgrades now'] = 'Pro kontrolu aktualizací kliknìte zde'; 
  1717 
   
  2222$lang['Checking upgrades for gallery and plugins...'] = 'Kontrolují se aktualizace pro galerii Piwigo a pro doplòky...'; 
  2323 
  24 /*TODO*/$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Upgrade to Piwigo %s'; 
  25 /*TODO*/$lang['Two upgrades are available'] = 'Two upgrades are available'; 
  26 /*TODO*/$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'This is a minor upgrade, with only bug corrections.'; 
  27 /*TODO*/$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'; 
  28 /*TODO*/$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Some themes and plugins may be not available yet.'; 
  29 /*TODO*/$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'; 
  30 /*TODO*/$lang['autoupdate_step_1'] = 'First Step'; 
  31 /*TODO*/$lang['autoupdate_step_2'] = 'Second Step'; 
  32 /*TODO*/$lang['autoupdate_step_3'] = 'Third Step'; 
  33 /*TODO*/$lang['Save Template Directory'] = 'Save template directory'; 
  34 /*TODO*/$lang['Dump Database'] = 'Dump Database'; 
  35 /*TODO*/$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'; 
  36 /*TODO*/$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Unable to write new local directory.'; 
  37 /*TODO*/$lang['Unable to send template directory.'] = 'Unable to send template directory.'; 
  38 /*TODO*/$lang['Unable to dump database.'] = 'Unable to dump database.'; 
   24$lang['Upgrade to Piwigo %s'] = 'Aktualizace na Piwigo %s';  
   25$lang['Two upgrades are available'] = '2 aktualizace jsou k dispozici';  
   26$lang['This is a minor upgrade, with only bug corrections.'] = 'Toto je menší aktualizace, pouze oprava chyb.';  
   27$lang['This is a major upgrade, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Tohle je velká aktualizace, s <a href="%s">novými vlastnostmi</a>.';  
   28$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nìkteré šablony a rozšíøení zatím nemusejí být k dispozici.';  
   29$lang['You can upgrade to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Mùžete aktualizovat na verzi Piwigo %s pøímo,není potøeba nejprve aktualizovat na Piwigo %s.';  
   30$lang['First Step'] = 'První krok';  
   31$lang['Second Step'] = 'Druhý krok';  
   32$lang['Third Step'] = 'Tøetí krok';  
   33$lang['Save Template Directory'] = 'Ulož složku šablony';  
   34$lang['Dump Database'] = 'Výpis Databáze';  
   35$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Zahrnout data historie (Varování: limit pamìi serveru mùže být pøekroèen)';  
   36$lang['Unable to write new local directory.'] = 'Nelze provést vytvoøení nové složky.';  
   37$lang['Unable to send template directory.'] = 'Nelze odeslat složku šablony.';  
   38$lang['Unable to dump database.'] = 'Nelze provést výpis databáze.'; 
  3939 
  4040?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.