Ignore:
Timestamp:
10/04/10 19:04:47 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[branche2.1] - vi_VN - update admin part thanks to Em Ku

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.1/language/vi_VN/admin.lang.php

  r7090 r7092  
  713713$lang['Allow user customization'] = 'Cho phép người dùng tùy biến '; 
  714714$lang['Languages'] = 'Ngôn ngữ'; 
   715$lang['Installed Languages'] = 'Gói ngôn ngữ đã được cài'; 
   716$lang['Add New Language'] = 'Thêm gói ngôn ngữ mới'; 
   717$lang['Language has been successfully installed'] = 'Gói ngôn ngữ đã được cài đặt thành công'; 
   718$lang['Select:'] = 'Chọn:'; 
   719$lang['None'] = 'Không'; 
   720$lang['Invert'] = 'Đảo ngược'; 
   721$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Không thể vô hiệu hóa giao diện này, bạn cần ít nhất một giao diện.'; 
   722$lang['Webmaster status is required.'] = 'Trạng thái của Webmaster cần phải có.'; 
   723$lang['Bound Theme'] = 'Giao diện biên'; 
   724$lang['Allow rating'] = 'Cho phép xếp hạng'; 
   725$lang['Select at least one comment'] = 'Chọn ít nhất một lời bình'; 
   726$lang['Active Plugins'] = 'Plugin đang sử dụng'; 
   727$lang['Inactive Plugins'] = 'Plugin không được sử dụng'; 
   728$lang['Missing Plugins'] = 'Plugin bị thiếu'; 
   729$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Plugin đã được gỡ bỏ'; 
   730$lang['By %s'] = 'Bởi %s'; 
   731$lang['Visit plugin site'] = 'Xem trang web chứa plugin'; 
   732$lang['Active Languages'] = 'Ngôn ngữ hiện đang sử dụng'; 
   733$lang['Delete this language'] = 'Xóa gói ngôn ngữ này'; 
   734$lang['Forbid this language to users'] = 'Cấm người dùng sử dụng gói ngôn ngữ này.'; 
   735$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Không thể tắt gói ngôn ngữ này, trước tiên cần phải thiết lập gói ngôn ngữ mặc định khác.'; 
   736$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Không thể tắt gói ngôn ngữ này, bạn cần ít nhất một gói ngôn ngữ.'; 
   737$lang['Inactive Languages'] = 'Ngôn ngữ hiện không sử dụng'; 
   738$lang['Make this language available to users'] = 'Thiết lập cho phép sử dụng gói ngôn ngữ này cho mọi người dùng.'; 
   739$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Thiết lập là ngôn ngữ mặc định cho nhóm người dùng mới và nhóm chưa đăng ký.'; 
   740$lang['Add Photos'] = 'Thêm ảnh'; 
   741$lang['Download'] = 'Tải xuống'; 
   742$lang['The following tag was deleted'] = 'Thẻ sau đây đã bị xóa'; 
   743$lang['Miscellaneous'] = 'Linh tinh'; 
   744$lang['User Upload'] = 'Gởi hình bởi người dùng'; 
   745$lang['Virtual Links'] = 'Liên kết ảo'; 
   746$lang['There is no other language available.'] = 'Không có gói ngôn ngữ nào có thể dùng được.'; 
   747$lang['There is no other plugin available.'] = 'Không có plugin nào có thể dùng được.'; 
   748$lang['There is no other theme available.'] = 'Không có gói giao diện nào có thể dùng được.'; 
   749$lang['Add another set of photos'] = 'Thêm vào bộ ảnh khác'; 
  715750 
  716751?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.