Changeset 9611


Ignore:
Timestamp:
03/11/11 14:35:29 (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN thanks to Em Ku

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r9494 r9611  
  771771$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Bạn có %d thẻ riêng lẽ: %s.'; 
  772772$lang['Remove from caddie'] = 'Bỏ ra khỏi caddie'; 
   773$lang['Themes which need upgrade'] = 'Giao diện cần bản nâng cấp'; 
   774$lang['Languages which need upgrade'] = 'Ngôn ngữ cần nâng cấp'; 
   775$lang['All themes are up to date.'] = 'Tất cả giao diện đều được cập nhật.'; 
   776$lang['All plugins are up to date.'] = 'Tất cả plugins đều được cập nhật.'; 
   777$lang['All languages are up to date.'] = 'Tất cả ngôn ngữ đều được cập nhật.'; 
   778$lang['Visit theme site'] = 'Đến trang web của giao diện'; 
   779$lang['Visit language site'] = 'Đến trang web của của ngôn ngữ'; 
   780$lang['New Version'] = 'Phiên bản Mới'; 
  773781 
  774782?> 
 • trunk/language/vi_VN/upgrade.lang.php

  r8728 r9611  
  3232$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Chỉ có Quản trị mới có thể nâng cấp: vui lòng đăng nhập trước.'; 
  3333$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Bạn không có đủ quyền hạn để có thể nâng cấp hệ thống'; 
  34  
  35 // Upgrade informations from upgrade_1.3.1.php 
  3634$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Tất cả các đề mục con của những đề mục riêng đều được gán thuộc tính riêng tư.'; 
  3735$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Sự cho phép người dùng và nhóm người dùng đã được xóa bỏ.'; 
  3836$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Chỉ có hình thu nhỏ đứng trước và địa chỉ email của webmaster mới được lưu lại từ cấu hình của phiên bản cũ.'; 
  39  
  40 //For version 2.1.0 
  4137$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Trang này này nhằm mục đích nâng cấp cơ sở dữ liệu từ phiên bản Piwigo cũ của bạn lên phiên bản mới. Phần hỗ trợ nâng cấp hiểu rằng bạn đang sử dụng <strong>phiên bản %s</strong> (hoặc tương đương).'; 
  42  
  4338$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Nhằm đề phòng, những plugins sau đây đã bị vô hiệu hóa. Bạn phải kiểm tra bản nâng cấp của plugin trước khi kích hoạt lại chúng:'; 
  4439$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Trong <i>%s</i>, trước <b>?></b>, chèn vào:'; 
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Như một biện pháp dự phòng lỗi, giao diện sau đây đã bị vô hiệu hóa. Bạn phải kiểm tra bản nâng cấp giao diện trước khi kích hoạt lại:'; 
   41 
  4542?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.