source: trunk/language/cs_CZ/help/help_permissions.html @ 6146

Last change on this file since 6146 was 6146, checked in by pab, 10 years ago

cs_CZ language

  • Property svn:eol-style set to LF
File size: 995 bytes
Line 
1<p>Můžete zakázat přístup do kategorií. Přepněte přístup do kategorie na
2"soukromý" pokud chcete řídit přístup.</p>
3
4<p>Můžete nastavit přístup do kategorie na "soukromý" při editaci jedné kategorie (<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa
5&raquo; editovat</span>), nebo nastavením vlastností pro celý strom kategorií
6(<span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo;
7Vlastnosti &raquo; Veřejná / Soukromá</span>).</p>
8
9<p>Když je přístup do kategorie nastven na "soukromý", můžete řídit přístup pro skupiny a uživatele na třech obrazovkách:</p>
10
11<ul>
12
13  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Správa &raquo;
14  akce oprávnění</span></li>
15
16  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Uživatelé &raquo; Skupiny &raquo;
17  akce oprávnění</span></li>
18
19  <li><span class="pwgScreen">Administrace &raquo; Kategorie &raquo; Správa &raquo; editovat</span></li>
20
21</ul>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.