Changeset 11898


Ignore:
Timestamp:
Aug 2, 2011, 9:51:56 PM (10 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update vi_VN - Tiếng Việt - Vietnamese Thanks to Em Ku - feature:2320

Location:
trunk/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/vi_VN/admin.lang.php

  r11730 r11898  
  842842$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Bạn không thể định ra một thứ tự ảnh mặc định vì đã có một thiết lập tùy chọn trong cấu hình cục bộ.';
  843843$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Bạn đã định ra <i>$conf[\'order_by\']</i> trong tệp tin cấu hình cục bộ của bạn, tham số này không được chấp nhận, hãy xóa bỏ hoặc đổi tên trong mục <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !';
  844 
   844$lang['Average rate'] = 'Xếp hạng trung bình';
   845$lang['Rate'] = 'Xếp hạng';
  845846?>
 • trunk/language/vi_VN/common.lang.php

  r11480 r11898  
  3636$lang_info['zero_plural'] = true;
  3737
  38 $lang['%.2f (rated %d times)'] = '%.2f (được đánh giá trên %d lần)';
  3938$lang['%d Kb'] = '%d Kb';
  4039$lang['%d album updated'] = '%d đề mục đã được cập nhật';
   
  5857$lang['At least one tag must match'] = 'Ít nhất phải có một tag trùng nhau';
  5958$lang['Author'] = 'Tác giả';
  60 $lang['Average rate'] = 'Xếp hạng trung bình';
  6159$lang['Albums'] = 'Đề mục';
  6260$lang['Album'] = 'Đề mục';
   
  105103$lang['Quick connect'] = 'Kết nối nhanh';
  106104$lang['RSS feed'] = 'Bản tin RSS';
  107 $lang['Rate'] = 'Xếp hạng';
  108105$lang['Register'] = 'Đăng ký';
  109106$lang['Registration'] = 'Mục đăng ký';
   
  358355$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Số hình trên mỗi trang phải là số nguyên khác 0';
  359356$lang['Number of photos per page'] = 'Số hình trên mỗi trang';
   357$lang['%d rates'] = '%d hạng';
   358$lang['Rating score'] = 'Bảng xếp hạng';
  360359?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.