Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2012, 5:43:56 PM (9 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - language - update sk_SK – Slovensky – Slovak to dodo - feature:2457

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sk_SK/admin.lang.php

  r13272 r13678  
  298298$lang['registration date'] = 'dátum registrácie';
  299299$lang['clean'] = 'vyčistiť';
  300 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'vymazať vzdialený súbor listing.xml';
  301 $lang['generate listing'] = 'generovať zoznam';
  302 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'generovať súbor listing.xml vzdialenej stránky';
  303300$lang['Create this site'] = 'Vytvoriť túto stránku';
  304 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Miestny súbor listing.xml bol nájdený pre ';
  305 $lang['read local listing.xml and update'] = 'čítať miestny súbor listing.xml a aktualizovať';
  306301$lang['test'] = 'test';
  307302$lang['test this remote site'] = 'otestovať vzdialenú stránku';
   
  318313$lang['deleted'] = 'vymazané';
  319314$lang['an error happened'] = 'došlo k chybe';
  320 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'súbor create_listing_file.php na vzdialenej stránke nebol nájdený';
  321315$lang['Local'] = 'Miestny';
  322316$lang['Remote'] = 'Vzdialený';
   
  355349$lang['Choose an option'] = 'Zvoliť nastavenie';
  356350$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Zobraziť všetky informácie (pridané a odstránené albumy a položky)';
  357 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Verzia Piwigo na vzdialenej stránke nie je rovnaká ako miestna';
  358 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Verzia súboru create_listing_file.php na vzdialenej stránke musí byť rovnaká ako verzia miestneho súboru';
  359 $lang['listing.xml file was not found'] = 'Súbor listing.xml nebol nájdený';
  360 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'Súbor listing.xml nebol nájdený na vzdialenej stránke. Tento súbor je generovaný príkazom Generovať zoznam v nastavení Správcu stránky';
  361351$lang['Error list'] = 'Zozam chýb';
  362352$lang['Errors caption'] = 'Chyby - legenda';
   
  364354$lang['File/directory read error'] = 'Chyba pri čítaní súboru/adresára';
  365355$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Súbor alebo adresár nie je prístupný alebo neexistuje';
  366 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'typ súboru vyžaduje náhľad. Náhľad musí byť umiestnený v podadresári "thumbnail" v adresári s kategóriou. Názov súboru náhľadu musí začínať nastavenou predponou a prípona musí korešpondovať s nasledujúcim zoznamom:';
  367 $lang['missing thumbnail'] = 'žiadny náhľad';
  368356$lang['albums deleted in the database'] = 'albumy odstránené z databázy';
  369357$lang['photos deleted from the database'] = 'položky odstránené z databázy';
   
  731719$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'CHYBA: TENTO DOPLNOK CHÝBA ALE JE NAINŠTALOVANÝ! ODINŠTALUJTE HO TERAZ.';
  732720$lang['display'] = 'zobrazenie';
  733 $lang['Regenerate Thumbnails'] = 'Vytvorenie náhľadov';
  734721$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Prebieha tvorba náhľadov...';
  735 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s náhľadov bolo vytvorených';
  736 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s náhľadov nebolo vytvorených';
  737 $lang['Regenerate Websize Photos'] = 'Zlepšenie web veľkostí fotografií';
  738722$lang['Photos generation in progress...'] = 'Prebieha tvorba fotografií...';
  739723$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotografií bolo vytvorených';
   
  847831$lang['Move to album'] = 'Premiestniť do albumu';
  848832$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Môžete aktivovať len jednu tému pre mobil.';
   833$lang['Automatic sort order'] = 'Automatické zoradenie';
   834$lang['apply automatic sort order'] = 'použiť automatické zoradenie';
   835$lang['Save manual order'] = 'Uložiť manuálne zoradenie';
   836$lang['cancel manual order'] = 'zrušiť manuálne zoradenie';
   837$lang['Cancel'] = 'Zrušiť';
   838$lang['List'] = 'Zoznam';
   839$lang['Web Form'] = 'Web formulár';
   840$lang['Applications'] = 'Aplikácie';
   841$lang['Available versions for'] = 'Dostupné verzie pre';
   842$lang['Available on'] = 'K dispozícii';
   843$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo pre iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)';
   844$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pre iOS</em> aplikácie umožňujúcej spojenie na Vašu Piwigo galériu pre Váš iPhone, iPad alebo iPod Touch, vytváranie albumov a nahrávanie fotografií.';
   845$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo pre Android';
   846$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pre Android</em> aplikácie umožňujúcej spojenie na Vašu Piwigo galériu pre Váš iPhone, iPad alebo iPod Touch, vytváranie albumov a nahrávanie fotografií.';
   847$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo publikačný doplnok pre Lightroom';
   848$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je fotografický softvér určený na správu väčšieho počtu digitálnych fotografií a postprodukčnú prácu.';
   849$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publikačný doplnok umožňuje export a synchronizáciu fotografií z Lightroomu priamo do Vašej Piwigo foto galérie.';
   850$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo publikačný doplnok pre Shotwell';
   851$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell je open source digitálny foto organizér pracujúci pod Linuxom. Je to predvolený foto správca v Ubuntu a Fedore.';
   852$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Vo Vašom Linuxe jednoducho nainštalujte Shotwell so správcovským balíkom a aktivujte Piwigo publikačnú voľbu.';
   853$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo publikačný doplnok pre digiKam';
   854$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je pokročilý digitálny foto správca a to voľne šíriteľný pre Linux, Windows, a MacOSX.';
   855$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je navrhnutý pre fotografov, ktorí chcú prezerať, spravovať, upravovať, vylepšovať, organizovať, označovať a zdieľať fotografie.';
   856$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Pre export Vašich fotografií z digiKam do Piwigo jednoducho nainštalujte digiKam a Kipi-doplnky.';
   857$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo export doplnok pre iPhoto';
   858$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je predvolený foto správca na MacOSX. Piwigo export doplnok umožňuje vytvárať nové albumy a exportovať Vaše fotografie priamo z iPhoto do Vašej Piwigo foto galérie.';
   859$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo export doplnok pre Aperture';
   860$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je výkonný nástroj na vylepšovanie fotografií a správu veľkých knižníc na Mac.';
   861$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture je navrhnutý pre profesionálnych fotografov s jednoduchosťou iPhoto.';
   862$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo export doplnok umožňuje vytváranie albumov a export fotografií.';
   863$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klient pre Android) je open source (GPL v3) Piwigo klient pre platformu Android.';
   864$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Funkcie vrátane prehliadania galérií, vytvárania albumov a nahrávania fotografií.';
   865$lang['Generate multiple size images'] = 'Tvorba početných veľkostí fotografií';
   866$lang['Delete multiple size images'] = 'Vymazanie početných veľkostí fotografií';
   867$lang['any visitor can see this album'] = 'ktorýkoľvek návštevník môže vidieť tento album';
   868$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'návštevníci sa musia prihlásiť a mať povolené vidieť tento album';
   869$lang['Groups and users'] = 'Skupiny a používatelia';
   870$lang['Permission granted for groups'] = 'Práva udelené pre skupiny';
   871$lang['Select groups...'] = 'Výber skupín...';
   872$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Nie je definovaná skupina v tejto galérii.';
   873$lang['Permission granted for users'] = 'Povolenia udelené pre používateľov';
   874$lang['Select users...'] = 'Výber používateľov...';
   875$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u používateľov má automaticky oprávnenia, pretože patria do skupiny s prideleným oprávnením.';
   876$lang['include photos with lower privacy level'] = 'vrátane fotografií s nízkou súkromnou úrovňou';
   877$lang['custom'] = 'Voliteľné';
  849878
  850879?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.