Changeset 17123


Ignore:
Timestamp:
Jul 26, 2012, 8:30:22 AM (8 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[extended_description] Update vi_VN, thanks to : icy

Location:
extensions/ExtendedDescription/language/vi_VN
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/vi_VN/description.txt

  r10658 r17123  
  1 Bổ sung mô tả, biểu ngữ, NMB, tên đề mục .v.v bằng nhiều thứ tiếng?
   1Bổ sung mô tả, biểu ngữ, NMB, tên đề mục,... bằng nhiều thứ tiếng
 • extensions/ExtendedDescription/language/vi_VN/help.html

  r17102 r17123  
  44<h3>Mô tả đa ngôn ngữ</h3>
  55
  6 <p>Mô tả đa ngôn ngữ đã được đặt giữa thẻ [lang=xx] và [/lang], với xx mã ngôn ngữ (ví dụ en, vn, fr). Có 2 ngôn ngữ chuyên biệt: [lang=default] và [lang=all]</p>
   6<p>Mô tả đa ngôn ngữ được đặt giữa thẻ [lang=xx] và [/lang], với xx mã ngôn ngữ (ví dụ en, vn, fr). Có 2 ngôn ngữ chuyên biệt: [lang=default] và [lang=all]</p>
  77
  88<ul>
   
  1818Nếu ngôn ngữ mặc định [lang=default] không tồn tại, bất kỳ từ nào nằm ngoài [lang] sẽ được xem là mô tả mặc định.</p>
  1919
  20 <p><u>Ngôn ngữ chuyên biệt <i>all</i></u>: bất kỳ từ nào thuộc trong ngôn ngữ [lang=all] sẽ được bao gồm trong mô tả, và bất kỳ từ nào mà ngôn ngữ được định nghĩa của người dùng đã kết nối.
   20<p><u>Từ khóa đặc biệt <i>all</i></u>: bất kỳ từ nào thuộc trong chỉ định [lang=all] sẽ được bao gồm trong mô tả, và bất kỳ từ nào mà ngôn ngữ được định nghĩa của người dùng đã kết nối.
   21
  2122Đây là lợi ích chính nhằm kết hợp mã HTML/JavaScript bên trong một mô tả.</p>
  2223
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.