Changeset 20869


Ignore:
Timestamp:
Feb 20, 2013, 1:38:28 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/common.lang.php

  r20863 r20869  
  121121$lang['Connection settings'] = 'Opcións da conexión';
  122122$lang['Contact'] = 'Contactar';
   123$lang['Visits, high → low'] = 'Visitas, altas → baixas';
   124$lang['Visits, low → high'] = 'Visitas, baixas → altas';
   125$lang['Webmaster'] = 'Administrador web';
   126$lang['View in'] = 'Ver en';
   127$lang['Visits'] = 'Visitas';
   128$lang['View'] = 'Ver';
   129$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'O usuario "%s" non ten enderezo de correo electrónico, non é posible o restablecemento da clave.';
   130$lang['User: %s'] = 'Usuario: %s';
   131$lang['Username'] = 'Nome de usuario';
   132$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Nome de usuario "%s" na galería %s';
   133$lang['Username is mandatory'] = 'O nome de usuario é obrigatorio';
   134$lang['Username modification'] = 'Modificación do nome de usuario';
   135$lang['Username or email'] = 'Nome de usuario ou correo electrónico';
   136$lang['Username: %s'] = 'Nome de usuario: %s';
   137$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Para reiniciar a clave, visita o seguinte enderezo:';
   138$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador da semente descoñecido';
   139$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador descoñecido';
   140$lang['Update your rating'] = 'Actualizar a valoración';
   141$lang['User comments'] = 'Comentarios de usuario';
   142$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturas';
   143$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'A semente RSS fornece notificacións de nova actividade neste sitio web: novas fotos, álbums actualizados, novos comentarios. Para empregar cun lector de sementes RSS.';
   144$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'A galería está bloqueada por mantemento. Volve máis tarde.';
   145$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'O número de fotos por páxina ten que ser un enteiro distinto de cero';
   146$lang['The passwords do not match'] = 'As claves non coinciden';
   147$lang['This author modified following comment:'] = 'Este autor modificou o seguinte comentario:';
   148$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Este autor borrou o comentario co id %d';
   149$lang['This login is already used by another user'] = 'Este nome de usuario xa está ocupado por outro usuario';
   150$lang['Specials'] = 'Especiais';
   151$lang['Submit'] = 'Enviar';
   152$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'O rexistro foi satisfactorio, en breves recibirás un correo cos teus parámetros de conexión. Benvido!';
   153$lang['Tag'] = 'Etiqueta';
   154$lang['Tag results for'] = 'Resultados da etiqueta para';
   155$lang['Tags'] = 'Etiquetas';
   156$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Grazas por te rexistrares en %s!';
   157$lang['Sort order'] = 'Ordenación';
   158$lang['Show number of hits'] = 'Amosar o número de accesos';
   159$lang['Show oldest comments first'] = 'Amosar primeiro os comentarios máis vellos';
   160$lang['Since'] = 'Desde';
   161$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Alguén solicitou o restablecemento da clave para a seguinte conta de usuario:';
   162$lang['Sort by'] = 'Ordenar por';
   163$lang['Show latest comments first'] = 'Amosar primeiro os comentarios máis recentes';
   164$lang['Search for all terms'] = 'Buscar todos os termos';
   165$lang['Search for any term'] = 'Buscar calquera dos termos';
   166$lang['Search for words'] = 'Buscar por palabras';
   167$lang['Search in albums'] = 'Buscar nos álbums';
   168$lang['Search in sub-albums'] = 'Buscar en sub-álbums';
   169$lang['Search results'] = 'Resultados da busca';
   170$lang['Search rules'] = 'Criterios da busca';
   171$lang['Search tags'] = 'Etiquetas da busca';
   172$lang['Send my connection settings by email'] = 'Enviarme os parámetros de conexión por correo electrónico';
   173$lang['Sent by'] = 'Enviado por';
   174$lang['Show file metadata'] = 'Amosarme os metadatos';
   175$lang['Show number of comments'] = 'Amosar o número de comentarios';
   176$lang['Reset to default values'] = 'Restablecer os valores predeterminados';
   177$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar a clave';
   178$lang['Return to home page'] = 'Volver á páxina de inicio';
   179$lang['SQL queries in'] = 'Consultas SQL en';
   180$lang['Search'] = 'Buscar';
   181$lang['Search by date'] = 'Buscar por data';
   182$lang['Search for Author'] = 'Buscar por autor';
   183$lang['Recent albums'] = 'Álbums recentes';
   184$lang['Recent period'] = 'Período recente ';
   185$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'O período de tempo debe ser un número enteiro positivo';
   186$lang['Recent photos'] = 'Fotos recentes';
   187$lang['Redirection...'] = 'Reencamiñar...';
   188$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Diminuír a velocidade da presentación ';
   189$lang['Register'] = 'Rexistrar';
   190$lang['Registration'] = 'Rexistro';
   191$lang['Registration of %s'] = 'Rexistro de %s';
   192$lang['Related tags'] = 'Etiquetas relacionadas';
   193$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repetir a presentación';
   194$lang['Requested album does not exist'] = 'O álbum seleccionado non existe';
   195$lang['Requested tag does not exist'] = 'A etiqueta seleccionada non existe';
   196$lang['Reset'] = 'Restablecer';
   197$lang['Rating score'] = 'Valoración';
   198$lang['Rating score, high → low'] = 'Valoración, alta → baixa';
   199$lang['Rating score, low → high'] = 'Valoración, baixa → alta';
   200$lang['Random photos'] = 'Fotos ó chou';
   201$lang['Rank'] = 'Valoración';
   202$lang['Rate this photo'] = 'Valora esta foto';
   203$lang['Post date'] = 'Data do envío';
   204$lang['Previous'] = 'Anterior';
   205$lang['Profile'] = 'Perfil';
   206$lang['Quick connect'] = 'Conexión rápida';
   207$lang['Quick search'] = 'Busca rápida';
   208$lang['RSS feed'] = 'Semente RSS';
   209$lang['Please, enter a login'] = 'Insire o nome de usuario';
   210$lang['Posted on'] = 'Enviado o';
   211$lang['Powered by'] = 'Desenvolvido por';
   212$lang['Preferences'] = 'Preferencias';
   213$lang['Photos only RSS feed'] = 'Só fotos na Semente RSS';
   214$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Só fotos enviadas no último %d día.';
   215$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Só fotos enviadas nos últimos %d días.';
   216$lang['Piwigo Help'] = 'Axuda de Piwigo';
   217$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo atopou un erro irrecuperable';
   218$lang['Play of slideshow'] = 'Comezar a presentación';
   219$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Insire o teu nome de usuario ou enderezo de correo electrónico. ';
   220$lang['Photo sizes'] = 'Tamaños da foto';
   221$lang['Photo title, A → Z'] = 'Título da foto, A → Z';
   222$lang['Photo title, Z → A'] = 'Título da foto, Z → A';
   223$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausa';
   224$lang['Permalink for album not found'] = 'Non se atopa a ligazón permanente para o álbum';
   225$lang['Number of items'] = 'Número de elementos';
   226$lang['Number of photos per page'] = 'Número de fotos por páxina';
   227$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Identificador numérico, 1 → 9';
   228$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Identificador numérico, 9 → 1';
   229$lang['Original'] = 'Orixinal';
   230$lang['Original dimensions'] = 'Dimensións orixinais';
   231$lang['Page generated in'] = 'Páxina xerada en';
   232$lang['Page not found'] = 'Non se atopou a páxina';
   233$lang['Password'] = 'Clave';
   234$lang['Password Reset'] = 'Restablecer a clave';
   235$lang['Password forgotten'] = 'Clave esquecida';
   236$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Non lle está permitido restablecer a clave a este usuario';
   237$lang['Password: %s'] = 'Clave: %s';
   238$lang['New password'] = 'Nova clave';
   239$lang['Next'] = 'Páxina seguinte';
   240$lang['No'] = 'Non';
   241$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Non repetir a presentación';
   242$lang['Notification'] = 'Notificación';
   243$lang['N/A'] = 'Non dispoñible';
   244$lang['New on %s'] = 'Novo en %s';
   245$lang['Last'] = 'Última';
   246$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Administrar o comentario: %s';
   247$lang['Manual sort order'] = 'Orde manual';
   248$lang['Menu'] = 'Menú';
   249$lang['Mobile'] = 'dispositivos móbiles';
   250$lang['Most visited'] = 'Máis visitadas';
   251$lang['Interface theme'] = 'Tema da interface';
   252$lang['Invalid key'] = 'Chave non válida';
   253$lang['Invalid password!'] = 'Clave non válida!';
   254$lang['Invalid username or email'] = 'O nome de usuario ou correo non é valido ';
   255$lang['Keyword'] = 'Palabra clave';
   256$lang['Kind of date'] = 'Tipo de dato';
   257$lang['Language'] = 'Idioma';
   258$lang['Links'] = 'Ligazóns';
   259$lang['Login'] = 'Identificación';
   260$lang['Logout'] = 'Saír ao anonimato';
   261$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Se isto foi un erro, esquece este correo e non pasará nada.';
   262$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Se pensas que estás a recibir este correo por un erro, contacta connosco en %s ';
   263$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Ola %s, túa galería de fotos Piwigo está baleira!';
   264$lang['Help'] = 'Axuda';
   265$lang['Here are your connection settings'] = 'Aquí están as túas opcións da conexión';
   266$lang['Home'] = 'Inicio';
   267$lang['I want to add photos'] = 'Eu quero engadir fotos';
   268$lang['IP: %s'] = 'IP: %s';
   269$lang['IPTC Metadata'] = 'Metadatos IPTC';
   270$lang['Identification'] = 'Identificación';
   271$lang['Hello'] = 'Ola';
   272$lang['Hello %s,'] = 'Ola &s,';
   273$lang['Filter and display'] = 'Amosar filtro';
   274$lang['First'] = 'Primeira páxina';
   275$lang['Forbidden'] = 'Prohibido';
   276$lang['Forgot your password?'] = 'Esqueciches a clave?';
   277$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Percorrer a galería como visitante';
   278$lang['File name'] = 'Nome do ficheiro';
   279$lang['File name, A → Z'] = 'Nome do ficheiro, A → Z';
   280$lang['File name, Z → A'] = 'Nome do ficheiro, Z → A';
   281$lang['Filesize'] = 'Tamaño do ficheiro';
   282$lang['Filter'] = 'Filtro';
   283$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta o enderezo de correo electrónico. Indique un.';
   284$lang['Email: %s'] = 'Correo electrónico: %s';
   285$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta baleira. Non se inseriu criterio algún.';
   286$lang['End-Date'] = 'Data final';
   287$lang['Enter your new password below.'] = 'Insira súa nova clave embaixo.';
   288$lang['Enter your personnal informations'] = 'Insira seus datos persoais';
   289$lang['Error sending email'] = 'Produciuse un erro ó enviar o correo electrónico';
   290$lang['Expand all albums'] = 'Expandir todos os albumes';
   291$lang['Favorites'] = 'Favoritos';
   292$lang['File'] = 'Ficheiro';
   293$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Hanse de satisfacer todos os criterios da lista';
   294$lang['Email address is mandatory'] = 'O enderezo de correo é obrigatorio';
   295$lang['Dimensions'] = 'Dimensións';
   296$lang['Display'] = 'Pantalla';
   297$lang['Download'] = 'descargar';
   298$lang['Download this file'] = 'Descargar este ficheiro';
   299$lang['EXIF Metadata'] = 'Metadatos EXIF';
   300$lang['Edit'] = 'Modificar';
   301$lang['Edit a comment'] = 'Modificar un comentario';
   302$lang['Email address'] = 'Enderezo de correo';
   303$lang['Delete'] = 'Eliminar';
   304$lang['Desktop'] = 'Escritorio';
   305$lang['Date created, new → old'] = 'Data de creación, nova → antiga';
   306$lang['Date created, old → new'] = 'Data de creación, antiga → nova';
   307$lang['Date posted, new → old'] = 'Data de publicación, nova → antiga';
   308$lang['Date posted, old → new'] = 'Data de publicación, antiga → nova';
   309$lang['Default'] = 'Predeterminado';
   310$lang['Current password is wrong'] = 'A clave actual é incorrecta';
   311$lang['Customize'] = 'Personalizar';
   312$lang['Created on'] = 'Creado en';
   313$lang['Creation date'] = 'Data de creación';
   314$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cuquis bloqueadas ou non compatibles co teu navegador. Tes que activar as cuquis para identificarte. ';
   315$lang['Create a new account'] = 'Crear unha nova conta';
   316$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar co administrador da web';
   317$lang['Browser: %s'] = 'Navegador: %s';
   318$lang['Calendar'] = 'Calendario';
   319$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estado incorrecto do usuario "invitado". Estase a empregar o estado predeterminado. Informa ó adminitrador da web.';
  123320?>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.