Changeset 26714


Ignore:
Timestamp:
Jan 14, 2014, 9:23:16 PM (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_help] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/help/extend_for_templates.html

  r22332 r26714  
  1 <h2>Configuración para estender os temas</h2>
   1<h2>Configuración para estender o modelo</h2>
  22
  33<h3>Sobre</h3>
  4 <p>A galería Piwigo pódese personalizar substituíndo os ficheiros do tema con versións personalizadas. Por exemplo, a cabeceira predeterminada do tema (header.tpl) pódese substituír por un tema de cabeceira personalizado (my-header.tpl).  Despois de enviar os cambios á base de datos a galería amosará a cabedeira personalizada no canto da orixinal.<br>
  5 As extensións dos temas son un xeito poderoso de crear temas personalizados tanto para usuarios noveis como os avanzados. Empregado xunto co editor de ficheiros locais podes crear teus propios temas fillo.</p>
   4<p>A galería Piwigo pódese personalizar substituíndo os ficheiros do modelo con versións personalizadas. Por exemplo, a cabeceira predeterminada do modelo(header.tpl) pódese substituír por un modelo de cabeceira personalizado (my-header.tpl).  Despois de enviar os cambios á base de datos a galería amosará a cabedeira personalizada no canto da orixinal.<br>
   5As extensións dos modelos son un xeito poderoso de crear temas personalizados tanto para usuarios noveis como os avanzados. Empregado xunto co editor de ficheiros locais podes crear teus propios temas fillo.</p>
  66
  7 <h3>Tema orixinal</h3>
  8 <p>O tema contén un número de ficheiros de tema que compoñen as páxinas da galería. Estes son os temas orixinais.</p>
   7<h3>Modeloo orixinal</h3>
   8<p>O modelo contén un número de ficheiros modelo que compoñen as páxinas da galería. Estes son os modelos orixinais.</p>
  99
  10 <h3>Palabra chave URL opcional</h3>
  11 <p>Estas son palabras atopadas no URL da galería despois do módulo nome. Esta poden ser ligazóns permanentes activos (Ver a documentación das ligazóns permanentes para máis información).  <a href="#warnings">Aviso:</a> se o mesmo tema orixinal e mesma palabra chave é empregada en máis dun tema personalizado, só estará activo o último.</p>
   10<h3>Palabra clave de URL opcional</h3>
   11<p>Estas son palabras atopadas no URL da galería despois do módulo nome. Esta poden ser ligazóns permanentes activas (Ver a documentación das ligazóns permanentes para máis información).  <a href="#warnings">Aviso:</a> se o mesmo modelo orixinal e mesma palabra clave son empregados en máis dun modelo personalizado, só estará activo o último.</p>
  1212
  13 <h3>Bound Theme</h3>
  14 <p>The bound theme is the theme from which the template files are being replaced.</p>
   13<h3>Tema ligado</h3>
   14<p>O tema ligado é o tema a partir do cal os ficheiros de modelo están sendo substituídos.</p>
  1515
  16 <h3>Where are the original templates?</h3>
  17 <p>Original templates are the template files shipped with each theme.  These are saved in <em>/themes/default/template</em> (or <em>themes/<theme name>/template</em>).  These template files should not be edited in place as changes will be lost with theme upgrades.<br>
  18 Supported original templates include:</p>
   16<h3Onde están os modelos orixinais?</h3>
   17<p>Os modelos orixinais son os ficheiros de modelo fornecidos con cada tema.  Estes están gardados en <em>/themes/default/template</em> (ou <em>themes/<theme name>/template</em>).  Estes ficheiros de modelo non deberían ser modificados xa que as alteracións perderánse cando se actualice o tema.<br>
   18A compatibilidade de modelos orixinais inclúe:</p>
  1919<ul>
  2020  <li><span class="filename">index.tpl</span></li>
  21   <li><span class="filename">mainpage_categories.tpl</span> and/or <span class="filename">thumbnails.tpl</span></li>
   21  <li><span class="filename">mainpage_categories.tpl</span> e <span class="filename">thumbnails.tpl</span></li>
  2222  <li><span class="filename">menubar.tpl</span></li>
  23   <li><span class="filename">header.tpl</span> and/or <span class="filename">footer.tpl</span></li>
  24   <li><span class="filename">picture_content.tpl</span> and/or <span class="filename">picture.tpl</span></li>
   23  <li><span class="filename">header.tpl</span> e <span class="filename">footer.tpl</span></li>
   24  <li><span class="filename">picture_content.tpl</span> e <span class="filename">picture.tpl</span></li>
  2525  <!-- <li><span class="filename">slideshow.tpl</span></li> -->
  26   <li><span class="filename">profile.tpl</span> and/or <span class="filename">profile_content.tpl</span></li>
   26  <li><span class="filename">profile.tpl</span> e <span class="filename">profile_content.tpl</span></li>
  2727  <li><span class="filename">tags.tpl</span></li>
  2828  <li><span class="filename">upload.tpl</span></li>
  2929  <li><span class="filename">about.tpl</span></li>
  3030  <li><span class="filename">popuphelp.tpl</span></li>
  31   <li><span class="filename">search.tpl</span> and/or <span class="filename">search_rules.tpl</span></li>
  32   <li><span class="filename">nbm.tpl</span> and/or <span class="filename">notification.tpl</span></li>
  33   <li><span class="filename">identification.tpl</span> and/or <span class="filename">register.tpl</span></li>
   31  <li><span class="filename">search.tpl</span> e <span class="filename">search_rules.tpl</span></li>
   32  <li><span class="filename">nbm.tpl</span> e <span class="filename">notification.tpl</span></li>
   33  <li><span class="filename">identification.tpl</span> e <span class="filename">register.tpl</span></li>
  3434  <li><span class="filename">redirect.tpl</span></li>
  3535</ul>
  36 <h3>Saving customised templates</h3>
  37 <p>Customised templates should be saved in the template-extension folder or subfolders.  For example, <em>/template-extension/my-default/header.tpl</em> (or <em>/template-extension/<my-theme-name>/header.tpl</em>)  Template files can have any name with a .tpl extension.  The template files in subfolders appear in the Template configuration screen as available custom templates.</p>
  38 <h3>Activating customised templates</h3>
  39 <p>Select the original template to replace.  Optionally choose a URL keyword to ensure that the customised template is only shown on pages with that keyword.  Select a bound theme and the changes will be effective on that theme.  Submit the changes to the database.</p>
  40 <h3>Deactivating customised templates</h3>
  41 <p>Unselect the original template and submit the changes to the database.<br>
  42 Delete the customised template files from the template-extension folder.</p>
   36<h3>Activando modelos personalizados</h3>
   37<p>Os modelos personalizados deben gardarse no cartafol ou subcartafoles en template-extension. Por exemplo, <em>/template-extension/my-default/header.tpl</em> (ou <em>/template-extension/<my-theme-name>/header.tpl</em>) os ficheiros de modelo poden ter ter calquera nome con unha extenxión .tpl. Os ficheiros de modelo nos subcartafoles aparecen na pantalla de configuración do tema como temas dispoñibles.</p>
   38<h3>Activando modelos personalizados</h3>
   39<p>Seleccionar o modelo orixinal a ssubtituír. Opcionalmente escollese unha palabra clave de URL para asegurarse que só se amosa o tema personalizado nas páxinas coa palabra clave.  Escoller un tema ligado e os cambios serán efectivos sobre ese tema. Enviar os cambios á base de datos.</p>
   40<h3>Desactivando modelos personalizados</h3>
   41<p>Desmarcar o modelo orixinal e enviar os cambios á base de dartos.<br>
   42Borrar os ficheiros do tema personalizado do cartafol template-extension.</p>
  4343
  4444<a name="warnings"></a>
  45 <h3>Warnings</h3>
   45<h3>Avisos</h3>
  4646<ul>
  47   <li><strong>The original template</strong> must be the original template otherwise you may have unpredictable results.</li>
  48   <li>If the same original template and same URL keyword is used on more than one customised template only the last one is active.</li>
  49   <li>Distributed sample template files are for test purposes only.  Do not edit them.  Create your own ones or copy existing theme template files into <em>/template-extension/<my-theme>/</em></li>
  50   <li>When the customised template is deleted the original template file is immediately reactivated.</li>
   47  <li><strong>O modelo orixinal</strong> debe ser o orixinal de non selo pode ter resultados impredecibles.</li>
   48  <li>Se o mesmo modelo orixinal e a mesma palabra clave de URL é usada en máis dun modelo personalizado, só último será o activo.</li>
   49  <li>As mostras de ficheiros de modelo son distribuidas co único propósito de server para probas. Non modificarlos. Crea teus própios modelos ou copia modelos de tema existentes dentro de <em>/template-extension/<my-theme>/</em></li>
   50  <li>Cando se borra o modelo personalizado, é reactivado inmediatamente o ficheiro do modelo orixinal.</li>
  5151</ul>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.