Announcement

#1 2011-01-03 22:21:07

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

[dhivehi] Search translator

For dhivehi language (dv_MV)

We would like to propose Piwigo to dhivehi

The translation is not started, but translating it a few lines that will no longer be true ;-)

If you want to help translate these few lines and gradually we will propose the dhivehi  for all

-----------------------------------------------
Replaces the second part (orange on the first line) by the dhivehi  translation
-----------------------------------------------

$lang_info['language_name'] = "English";
$lang_info['country'] = "Great Britain";
$lang_info['direction'] = "ltr";
$lang_info['code'] = "en";
$lang_info['zero_plural'] = "1";

$lang['%d album updated'] = '%d album updated';
$lang['%d albums updated'] = '%d albums updated';
$lang['%d comment to validate'] = '%d comment to validate';
$lang['%d comments to validate'] = '%d comments to validate';
$lang['%d new comment'] = '%d new comment';
$lang['%d new comments'] = '%d new comments';
$lang['%d comment'] = '%d comment';
$lang['%d comments'] = '%d comments';
$lang['%d hit'] = '%d hit';
$lang['%d hits'] = '%d hits';
$lang['%d new photo'] = '%d new photo';
$lang['%d new photos'] = '%d new photos';
$lang['%d new user'] = '%d new user';
$lang['%d new users'] = '%d new users';
$lang['About'] = 'About';
$lang['All tags'] = 'All tags';
$lang['Any tag'] = 'Any tag';
$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'At least one listed criterion must be satisfied.';
$lang['At least one tag must match'] = 'At least one tag must match';
$lang['Author'] = 'Author';
$lang['Average rate'] = 'Average rate';
$lang['Albums'] = 'Albums';
$lang['Album'] = 'Album';
$lang['Close this window'] = 'Close this window';
$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Complete RSS feed (photos, comments)';
$lang['Confirm Password'] = 'Confirm Password';
$lang['Connection settings'] = 'Connection settings';
$lang['Login'] = 'Login';
$lang['Contact webmaster'] = 'Contact webmaster';
$lang['Create a new account'] = 'Create a new account';
$lang['Created on'] = 'Created on';
$lang['Creation date'] = 'Creation date';
$lang['Current password is wrong'] = 'Current password is wrong';
$lang['Dimensions'] = 'Dimensions';
$lang['Display'] = 'Display';
$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Each listed criterion must be satisfied.';
$lang['Email address'] = 'Email address';
$lang['Enter your personnal informations'] = 'Enter your personnal data';
$lang['Error sending email'] = 'Error when sending email';
$lang['File name'] = 'File name';
$lang['File'] = 'File';
$lang['Filesize'] = 'Filesize';
$lang['Filter and display'] = 'Filter and display';
$lang['Filter'] = 'Filter';
$lang['Forgot your password?'] = 'Forgot your password?';
$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Navigate the gallery as a visitor';
$lang['Help'] = 'Help';
$lang['Identification'] = 'Identification';
$lang['Photos only RSS feed'] = 'Photos only RSS feed';
$lang['Keyword'] = 'Keyword';


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#2 2011-06-08 07:42:12

Hammadh
Guest

Re: [dhivehi] Search translator

ISO 639-1    dv
ISO 639-2    div
ISO 639-3    div

I assumed "Any tag" to be used in "Insert 'any tag'" context, not
"There isn't 'any tag'". If not use
$lang['Any tag'] = 'އެއްވެސް ޓެގެއް';

-----------------------------------------------
Replaces the second part (orange on the first line) by the dhivehi  translation
-----------------------------------------------

$lang_info['language_name'] = "Dhivehi";
$lang_info['country'] = "Maldives";
$lang_info['direction'] = "rtl";
$lang_info['code'] = "dv";
$lang_info['zero_plural'] = "0";

$lang['%d album updated'] = '%d އަލްބަމް އާކުރެވިފަ';
$lang['%d albums updated'] = '%d އަލްބަމްތައް އާކުރެވިފަ';
$lang['%d comment to validate'] = '%d ޞައްހަކުރެއްވުމަށް ޙިޔާލެއް އެބައިން';
$lang['%d comments to validate'] = '%d ޞައްހަކުރެއްވުމަށް ހުރި ޙިޔާލުތައް';
$lang['%d new comment'] = '%d އާ ޙިޔާލު';
$lang['%d new comments'] = '%d އާ ޙިޔާލުތައް';
$lang['%d comment'] = '%d ޙިޔާލު';
$lang['%d comments'] = '%d ޙިޔާލުތައް';
$lang['%d hit'] = '%d ހިޓް';
$lang['%d hits'] = '%d ހިޓްތައް';
$lang['%d new photo'] = '%d އާ ފޮޓޯ';
$lang['%d new photos'] = '%d އާ ފޮޓޯތައް';
$lang['%d new user'] = '%d އާ ޔޫޒާ';
$lang['%d new users'] = '%d އާ ޔޫޒާތައް';
$lang['About'] = 'އާއި ބެހޭ';
$lang['All tags'] = 'ހުރިހާ ޓެގުތައް';
$lang['Any tag'] = 'އެއްވެސް ޓެގެއް';
$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = '.އެންމެ މަދުވެގެން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއް ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާންވާނެ';
$lang['At least one tag must match'] = 'އެންމެ މަދުވެގެން އެއް ޓެގު ދިމާވާން ވާނެ';
$lang['Author'] = 'ޝާއިރު';
$lang['Average rate'] = 'އެވެރެޖް ރޭޓް';
$lang['Albums'] = 'އަލްބަމްތައް';
$lang['Album'] = 'އަލްބަމް';
$lang['Close this window'] = 'މި ވިންޑޯ ލައްޕާލާ';
$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = '(މުޅި އާރު.އެސް.އެސް. ފީޑް (ފޮޓޯތައް, ޙިޔާލުތައް';
$lang['Confirm Password'] = 'ސިއްރުބަހުގެ ޞައްހަކަން ޔަގީންކުރައްވާ';
$lang['Connection settings'] = 'ކަނެކްޝަން ސެޓިންގްސް';
$lang['Login'] = 'ވަންނަވާ';
$lang['Contact webmaster'] = 'ވެރިޔާ އާ ގުޅުއްވާ';
$lang['Create a new account'] = 'އާ އެކައުންޓެއް ހައްދަވާ';
$lang['Created on'] = 'އުފެދިފައިވަނީ';
$lang['Creation date'] = 'އުފެދުނު ތާރިޚު';
$lang['Current password is wrong'] = 'ތި ސިއްރުބަސް ރަންގަޅެއް ނޫން';
$lang['Dimensions'] = 'ޑައިމެންޝަންތައް';
$lang['Display'] = 'ދައްކަވާ';
$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'ހުރިހާ ޝަރުތުތައް ހުރިހަމަ ވާންވާނެ.';
$lang['Email address'] = 'އީ-މެއިލް އެޑްރެސް';
$lang['Enter your personnal informations'] = 'އަމިއްލަ މައުލޫމާތުތައް ފުރުއްވާ';
$lang['Error sending email'] = 'އީ-މެއިލް ފޮނުވުމުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ';
$lang['File name'] = 'ފައިލްގެ ނަން';
$lang['File'] = 'ފައިލް';
$lang['Filesize'] = 'ފައިލްގެ ބޮޑުމިން';
$lang['Filter and display'] = 'ބައިތަކަށް ބެހުމަށް ފަހު ދައްކަވާ';
$lang['Filter'] = 'ބައިތަކަށް ބައްސަވާ';
$lang['Forgot your password?'] = 'ސިއްރު ބަސް ހަންދާން ނެތުނީތޯ؟';
$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި މައުރަޒު ބައްލަވާ ލައްވާ';
$lang['Help'] = 'އެހީ';
$lang['Identification'] = 'ކާކުކަން ވަކިކުރުން';
$lang['Photos only RSS feed'] = 'ހަމައެކަނި ފޮޓޯ ހިމެނޭ އާރު.އެސް.އެސް. ފީޑް';
$lang['Keyword'] = 'ކީވޯޑް';

 

#3 2011-06-09 18:32:26

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [dhivehi] Search translator

Thanks :-)

can you translate also

--------------------

$lang['day'][0] = "Sunday";
$lang['day'][1] = "Monday";
$lang['day'][2] = "Tuesday";
$lang['day'][3] = "Wednesday";
$lang['day'][4] = "Thursday";
$lang['day'][5] = "Friday";
$lang['day'][6] = "Saturday";

$lang['month'][10] = "October";
$lang['month'][11] = "November";
$lang['month'][12] = "December";
$lang['month'][1] = "January";
$lang['month'][2] = "February";
$lang['month'][3] = "March";
$lang['month'][4] = "April";
$lang['month'][5] = "May";
$lang['month'][6] = "June";
$lang['month'][7] = "July";
$lang['month'][8] = "August";
$lang['month'][9] = "September";

$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'New password confirmation does not match';
$lang['New password sent by email'] = 'New password sent by email';
$lang['No email address'] = 'No email address';
$lang['No classic user matches this email address'] = 'No classic user matches this email address';
$lang['Notification'] = 'Notification';
$lang['Number of items'] = 'Number of items';
$lang['Original dimensions'] = 'Original dimensions';
$lang['Password forgotten'] = 'Password forgotten';
$lang['Password'] = 'Password';
$lang['Post date'] = 'Post date';
$lang['Posted on'] = 'Posted on';
$lang['Profile'] = 'Profile';
$lang['Quick connect'] = 'Quick connect';
$lang['RSS feed'] = 'RSS feed';
$lang['Rate'] = 'Rate';
$lang['Register'] = 'Register';
$lang['Registration'] = 'Registration';
$lang['Related tags'] = 'Related tags';
$lang['Reset'] = 'Reset';
$lang['Retrieve password'] = 'Retrieve password';
$lang['Search rules'] = 'Search criteria';
$lang['Search tags'] = 'Search tags';
$lang['Search'] = 'Search';
$lang['display available tags'] = 'display available tags';
$lang['Send new password'] = 'Send new password';
$lang['Since'] = 'Since';
$lang['Sort by'] = 'Sort by';
$lang['Sort order'] = 'Sort order';
$lang['Tag'] = 'Tag';
$lang['Tags'] = 'Tags';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'The RSS feed provides notification on new events from this website: new photos, updated albums, new comments. To be used with a RSS feed reader.';
$lang['Unknown feed identifier'] = 'Unknown feed identifier';
$lang['User comments'] = 'User comments';
$lang['Username'] = 'Username';
$lang['Visits'] = 'Visits';

---------------------------


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

#4 2011-07-02 05:53:03

Hammadh
Guest

Re: [dhivehi] Search translator

--------------------

$lang['day'][0] = "އާދީއްތަ";
$lang['day'][1] = "ހޯމަ";
$lang['day'][2] = "އަންގާރަ";
$lang['day'][3] = "ބުދަ";
$lang['day'][4] = "ބުރާސްފަތި";
$lang['day'][5] = "ހުކުރު";
$lang['day'][6] = "ހޮނިހިރު";

$lang['month'][10] = "އޮކްޓޯބަރ";
$lang['month'][11] = "ނޮވެމްބަރ";
$lang['month'][12] = "ޑިސެންބަރ";
$lang['month'][1] = "ޖެނުއަރީ";
$lang['month'][2] = "ފެބްރުއަރީ";
$lang['month'][3] = "މާރޗް";
$lang['month'][4] = "އޭޕްރީލް";
$lang['month'][5] = "މޭ";
$lang['month'][6] = "ޖޫން";
$lang['month'][7] = "ޖުލައި";
$lang['month'][8] = "އޮގަސްޓް";
$lang['month'][9] = "ސެޕްޓެމްބަރ";

$lang['New password confirmation does not correspond'] = 'އާ ސިއްރުބަސް ދިމައެއްނުވޭ';
$lang['New password sent by email'] = 'އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އާ ސިއްރުބަސް ފޮނުވިއްޖެ';
$lang['No email address'] = 'އީމެއިލް އެޑްރެސްއެއް ނެތް';
$lang['No classic user matches this email address'] = 'އެއްވެސް ކްލާސިކް ޔޫސާ އަކާ މި އީމެއިލް އެޑްރެސް އަކާ ދިމައެއްނުވޭ';
$lang['Notification'] = 'އެންގުންތައް';
$lang['Number of items'] = 'ތަކެތީގެ އަދަދު';
$lang['Original dimensions'] = 'އޮރިޖިނަލް ޑައިމެންޝަންސް';
$lang['Password forgotten'] = 'ސިއްރުބަސް ހަނދާންނެތިއްޖެ';
$lang['Password'] = 'ސިއްރުބަސް';
$lang['Post date'] = 'ތާރީޙު ޕޯސްޓްކުރޭ';
$lang['Posted on'] = 'ޕޯސްޓްކުރި ތާރީޙު';
$lang['Profile'] = 'ޕްރޮފައިލް';
$lang['Quick connect'] = 'އަވަހަށް ގުޅާލުން';
$lang['RSS feed'] = 'އާރު.އެސް.އެސް. ފީޑު';
$lang['Rate'] = 'ރޭޓްކުރައްވާ';
$lang['Register'] = 'ރެޖިސްޓާކުރައްވާ';
$lang['Registration'] = 'ރެޖިސްޓާކުރުން';
$lang['Related tags'] = 'ގުޅުންހުރި ޓެގުތައް';
$lang['Reset'] = 'ރިސެޓް';
$lang['Retrieve password'] = 'ސިއްރުބަސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ';
$lang['Search rules'] = 'ހޯދުމުގެ ގަވާއިދުތައް';
$lang['Search tags'] = 'ހޯދުމުގެ ޓެގްތައް';
$lang['Search'] = 'ހޯދާ';
$lang['display available tags'] = 'ހުރި ޓެގުތައް ދައްކަވާ';
$lang['Send new password'] = 'އާ ސިއްރުބަސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ';
$lang['Since'] = 'އިން ފެށިގެން';
$lang['Sort by'] = 'ގޮތަކަށް އަތުރާ';
$lang['Sort order'] = 'އެތުރުމުގެ އޯޑަރު';
$lang['Tag'] = 'ޓެގް';
$lang['Tags'] = 'ޓެގުތައް';
$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'އާރް.އެސް.އެސް. ނޯޓިފިކޭޝަން ފީޑަކުން މިވެބްސައިޓުގެ: އާފޮޓޯ، އަލްބަމް އަޕްޑޭޓްތައް، އާޙިޔާލުތަކާބެހޭ އެންގުންތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އާރް.އެސް.އެސް. ފީޑް ރީޑަރ އެއް ބޭނުން ކުރައްވާ.';
$lang['Unknown feed identifier'] = 'އިނގިގެންނުވާ، ފީޑް އައިޑެންޓިފަޔާއެއް';
$lang['User comments'] = 'ޔޫސާގެ ޙިޔާލު';
$lang['Username'] = 'ޔޫސާނަން';
$lang['Visits'] = 'ވަޑައިގެންނެވި ފަހަރު';

---------------------------

 

#5 2011-07-02 07:42:55

ddtddt
Piwigo Team
Quetigny - France
2007-07-27
7212

Re: [dhivehi] Search translator

Thanks :-)

[Subversion] r11805

Can you translate also

------------
$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d photo is also linked to current tags';
$lang['%d photo'] = '%d photo';
$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d photos are also linked to current tags';
$lang['%d photos'] = '%d photos';
$lang['%d rate'] = '%d rate';
$lang['%d rates'] = '%d rates';
$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) This comment requires validation';
$lang['... or browse your empty gallery'] = '... or browse your empty gallery';
$lang['2small'] = 'XXS - tiny';
$lang['A comment on your site'] = 'A comment on your site';
$lang['About Piwigo'] = 'About Piwigo';
$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Increase slideshow speed';
$lang['Add a comment'] = 'Add a comment';
$lang['add this photo to your favorites'] = 'add this photo to your favorites';
$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s';
$lang['Administration'] = 'Administration';
$lang['Album results for'] = 'Album results for';
$lang['Album: %s'] = 'Album: %s';
$lang['all'] = 'all';
$lang['All'] = 'All';
$lang['Are you sure?'] = 'Are you sure?';
$lang['ascending'] = 'ascending';
$lang['author(s) : %s'] = 'author(s) : %s';
$lang['Author: %s'] = 'Author: %s';
$lang['Auto login'] = 'Auto login';
$lang['available for administrators only'] = 'available for administrators only';
$lang['Bad request'] = 'Bad request';
$lang['Best rated'] = 'Best rated';
$lang['Browser: %s'] = 'Browser: %s';
$lang['Calendar'] = 'Calendar';
$lang['Change my password'] = 'Change my password';
$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Monthly calendar';
$lang['chronology_monthly_list'] = 'Monthly list';
$lang['chronology_weekly_list'] = 'Weekly list';
$lang['cloud'] = 'cloud';
$lang['Comment by %s'] = 'Comment by %s';
$lang['comment date'] = 'comment date';
$lang['Comment'] = 'Comment';
$lang['Comment: %s'] = 'Comment: %s';
$lang['Comments'] = 'Comments';

---------------

Thanks


You love Piwigo so don't hesitate to participate, learn more on the "Contribute to Piwigo" page. If you don't have much time for contribution, you can also help the project with a donation.

Offline

 

Board footer

Powered by FluxBB

github twitter newsletter Donate Piwigo.org © 2002-2024 · Contact